PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Didaktika RJ I - OPNR2R101A
Anglický název: Russian Language Teaching Methodology I
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / 10 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Natalia Ivanovna Getmanenko, CSc.
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: OPNR2R107A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)
Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou výuky jazykových prostředků ruského jazyka v kontextu výuky ruštiny v českém školním prostředí. Důraz je kladen především na lingvodidaktickou analýzu jednotlivých jazykových prostředků v porovnání s českým jazykovým systémem a utváření dovedností studentů efektivního využívání jazykových prostředků při formování komunikativní kompetence žáků na základních a středních školách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)

Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou výuky jazykových prostředků ruského jazyka v kontextu výuky ruštiny v českém školním prostředí. Důraz je kladen především na lingvodidaktickou analýzu jednotlivých jazykových prostředků v porovnání s českým jazykovým systémem a utváření dovedností studentů efektivního využívání jazykových prostředků při formování komunikativní kompetence žáků na základních a středních školách.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. (06.09.2019)

Základní literatura

Аkišina, А. А., Кagan, О. Е. Učimsja učiť.Moskva : Russkij jazyk, 2010. ISBN 978-5-88337-044-0.

Hendrich, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.

Jelínek, S., Purm, R., Veselý, J. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.  ISBN 80-7041-174-0.

RADA EVROPY. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Современная дидактика русского языка как второго иностранного: языковые средства. Praha: Karolinum, 2018. 118 s. ISBN 978-80-246-4277-2.

ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Didaktika fonetiky a grafiky ruského jazyka v praxi. (online) Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019.

ŠIBKO, N. L. Obščije voprosy metodiki prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2014. ISBN 978-5-86547-736-5.

Školské dokumenty.

 

Doporučená literatura

FEDOTOVA, N. L. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-684-9

CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru.  Praha : Academia, 2006. ISBN 978-80-200-2274-5.

Jelínek, S. a kol.: Kapitoly z metodiky vyučování ruštině. 2. vydání. Praha : SPN, 1980.

LEONŤJEV, A. A. Metodika. Moskva : Russkij jazyk, 1988. ISBN 80-200-00057-2.

Metodičeskaja masterskaja. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2012. ISBN 978-5-88337-217-8.

ŠČUKIN, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. 2. vyd. Moskva : Vysšaja škola, 2010. ISBN 978-5-06-006231-1.

Veselý, J. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku. Praha : SPN, 1985.

Živaja metodika. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2009. ISBN 978-5-88337-010-5.

Učební soubory pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách.

Vybrané články z časopisů Cizí jazyky, Russkij jazyk za ruběžom a dalších.

Požadavky ke zkoušce - ruština
Poslední úprava: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. (06.09.2019)

Tematické okruhy ke zkoušce:

1. Lingvodidaktika jako vědní disciplína, základní lingvodidaktické otázky

2. Lingvistické základy didaktiky RJ a zřetel k mateřštině v hodinách RJ v české škole

3. Psychologické základy didaktiky RJ

4. Výuka zvukové stránky RJ

5. Výuka gramatiky RJ

6. Výuka slovní zásoby RJ

7. Výuka grafiky a pravopisu RJ

Zkouška má písemnou a ústní část. Minimální úspěšnost pro absolvování ústní části je 70 %, úspěšné složení písemné zkoušky je podmínkou k absolvování ústní části zkoušky. Písemná a ústní část zkoušky se skládá v jeden den.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)
 1. Vztahy jazykových prostředků a řečových dovedností, role jazykových prostředků při formování komunikativní kompetence.
 2. Lingvistické a psychologické aspekty výuky zvukové stránky jazyka.
 3. Interference fonetických jevů, problematika fonetického minima.
 4. Výuka zvukové stránky jazyka.
 5. Lingvistické a psychologické aspekty výuky slovní zásoby.
 6. Lexikální minimum, výběr lexikálních prostředků.
 7. Výuka slovní zásoby.
 8. Lingvistické a psychologické aspekty výuky gramatiky.
 9. Gramatické minimum, výběr gramatických prostředků.
 10. Výuka gramatiky.
 11. Lingvistické a psychologické aspekty výuky grafického systému a pravopisu.
 12. Výuka grafického systému a pravopisu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. (06.09.2019)

Podmínky pro splnění předmětu:

1. aktivní účast na seminářích - tolerují se max. 3 absence za semestr,

2. průběžné plnění všech zadaných úkolů v zadaném termínu, úkoly jsou uvedeny v Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5659, termín odevzdání úkolů 10.12.2019.

3. splnění zkouškového testu, minimální úroveň pro splnění je 70 % + ústní část.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK