PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Násilí v rodině - OPNQ2P125B
Anglický název: Domestic Violence
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNQ2P103A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.01.2019)
Předmět poskytuje vhled do problematiky násilí v rodině z pohledu oběti i pachatele. Objasňuje definici a základní formy domácího násilí, včetně syndromu CAN, CSA a syndromu EAN. Zdůrazňuje potřebu interdisciplinárního přístupu, mapuje angažovanost státních i nestátních institucí v ČR a v zahraničí. Poukazuje na správné postupy pedagogických pracovníků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.01.2019)

Cílem předmětu je poskytnout vhled do problematiky násilí v rodině z pohledu oběti i pachatele.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.01.2019)

BEDNÁŘOVÁ, Z. et al. Domácí násilí: Zkušenosti s poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám. Praha: Acorus, 2009. 92s. ISBN 978-80-254-5422-0.

HANUŠOVÁ, J. Sexuální zneužívání. 2. vyd. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. 24 s. ISBN 80-86991-64-4

HANUŠOVÁ, J. Násilí na dětech - syndrom CAN. 1. vyd. Praha : Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-78-4  

KRÁLÍČKOVÁ, Z.; ŽATECKÁ, E.; DÁVID, R.; KORNEL, M. Právo proti domácímu násilí. 1. vyd.. Praha: C. H. Beck, 2011. 139s. ISBN 978-80-7400-381-3

Střítecký, V. et al. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v teorii a praxi. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013. 184 s. ISBN 978-80-87558-11-9.

ŠEVČÍK, D.; ŠPATENKOVÁ, N. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 186 s. ISBN 978-807-3676-902.

 

Buriánek, J., Pikálková, S., Podaná, Z. Násilí na mužích: sonda do zákoutí partnerských vztahů. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 110 s. Humanitas; sv. 8. ISBN 978-80-7308-545-2.

Blatníková, Š. Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. 140 s. ISBN 978-80-7338-091-5.

DUNOVSKÝ, J.; MITLÖHNER, M.;, HEJČ, K.; HANUŠOVÁ-TLAČILOVÁ, J. Problematika dětských práv v ČR s přihlédnutím k fenoménu komerčního sexuálního zneužívání dětí. Praha: Grada :, 2005. 251 s. ISBN 80-247-1201-6

HANUŠOVÁ, J. Intervenční kompetence pedagogických pracovníků k sexuálnímu zneužívání dětí (syndromu CSA). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Vyd. 1. Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 188 – 198. ISBN 978-80-7509-287-8.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (15.04.2020)

Požadavky k zápočtu: úspěšné absolvování zápočtového testu (min. 75 %) - otevřené i uzavřené otázky. Pro získání zápočtu lze využít maximálně tři termíny.

 

Vzhledem k mimořádné situaci upravuji způsob ukončení předmětu následně:

-        Vypracovat a odevzdat úkoly - více viz Moodlu

-        Zápočtový on-line test

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.01.2019)

1. Definice násilí

2. Definice domácího násilí

3. Druhy a formy domácího násilí

4. Znaky domácího násilí

5. Incidence domácího násilí

6. Etiologie domácího násilí

7.Oběti a pachatelé domácího násilí

8. Právní následky pro pachatele

9. Základní struktura odborných organizací v ČR

10. Terapie pachatele

11. Prevence

12. Násilí v intimních vztazích - partnerské vraždy

13. Stalking

14. Syndrom CAN, syndrom CSA včetně CSEC

15. Syndrom EAN

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK