Kapitoly z psychologie a sociologie zdraví - OPNQ2P121B
Anglický název: Chapters of Health Psychology and Sociology of Health
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (04.10.2020)
Předmět předkládá vybraná témata z psychologie a sociologie zdraví a uvádí je do edukačních kontextů. Pozornost je věnována zejména otázkám podstatným pro podporu zdraví a primární prevenci onemocnění. Představeny jsou vybrané teorie zdraví, nemoci a kvality života a dále základy biologických a psychologických teorií stresu s důrazem na osobnostní a situační faktory důležité pro jeho zvládání. Dále je pozornost zaměřena na sociální determinanty zdraví a problematiku medicinalizace současné společnosti. Po dobu zrušené kontaktní výuky probíhá náhradní výuka v LMS Moodle, název předmětu OPNQ2P121B - přihlašovací klíč obdrželi přihlášení studenti e-mailem.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (09.09.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými poznatky současné psychologie a sociologie zdraví, které lze využít při práci učitele a sociálního pedagoga.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (05.10.2020)

Z důvodu mimořádných opatření bude kontaktní výuka předmětu nahrazena on-line kurzem v LMS Moodle - krátký název předmětu: OPNQ2P121B  (přihlašovací klíč obdrželi zapsaní studenti e-mailem). V této souvislosti se mění i požadavky ke zkoušce: nebude-li možné realizovat zkoušku prezenčně (formou rozpravy nad písemným testem), bude nahrazena on-line zkouškou.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (09.09.2018)

BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-1197-4.

KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5.

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-551-2.

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0179-0.

MARMOT, M.; WILKINSON, R.G. (eds.) Social Determinants of Health. Oxford : Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-856589-5.

MURRAY, M. (ed.) Critical Health Psychology. New York : Palgrave Macmillan, 2004. ISBN 978-0-333-99034-6.

ZVÍROTSKÝ, M. Úvod do zdravotní gramotnosti pro pedagogy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-431-0.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (04.10.2020)

Zkouška má formu rozpravy nad vypracovaným testem, který bude vycházet ze základních tematických okruhů uvedených v sylabu. V případě trvajících mimořádných opatření bude zkouška realizována distanční formou.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (09.09.2018)

1. Úvod do psychologie a sociologie zdraví, přehled oborů studujících zdraví a nemoc, základní pojmy.

2. Holistický přístup k lidskému zdraví, psychosomatické myšlení.

3. Nemoc v životě člověka.

4. Kvalita života ve vztahu ke zdraví a nemoci.

5. Biologické teorie stresu, fyziologie stresu.

6. Psychologické teorie stresu, zvládání stresu.

7. Moderátory stresu – osobnostní faktory.

8. Moderátory stresu – situační faktory.

9. Medicinalizace soudobé společnosti.