Rodinné soužití - OPNQ2P120B
Anglický název: Family coexistence
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3185
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Korekvizity : OPNQ2P119B
Je korekvizitou pro: OPNQ2P119B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Předmět vychází ze systémového pojetí rodiny. Předkládá vymezení manželství a rodiny, problematiku vlivu orientační a prokreační rodiny, základní typologie instrumentálních složek partnerského/rodinného soužití. Zabývá se současnou rodinou v ČR, rodinnou politikou, problémem extrémně mladých manželství, rodinnými mýty a poruchami rodinného soužití. Předloženy jsou základní kontury rodinného práva a sociálně právní ochrany dětí. Pozornost je zaměřena na funkčnost rodiny, ohrožené děti v rodině a děti ve zvlášť obtížných situacích, komplexní diagnostiku (diagnostické nástroje) a včasnou intervenci (systém státní i nestátní pomoci dětem a rodinám s dětmi).
Poslední úprava: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (16.07.2018)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit se základními problémy současné rodiny a rodinného soužití v systémovém přístupu.

Poslední úprava: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (16.07.2018)
Literatura -

Základní

BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M. Sanace rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 152s. ISBN 978-80-7367-392-5.

HANUŠOVÁ, J. Úmluva o právech dítěte - její význam, základní principy, problematické otázky, In: Rukověť po poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky dětí mládeže. 1. vyd. České Budějovice: JU ZSF, 2008. s. 28-38. ISBN 978-7394-064-5.

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161s. ISBN 80-86429-19-9.

MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. 2. upr. vyd. Praha: SLON, 2008. ISBN 978-80-86429-87-8.

SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-559-8.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Doporučená

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161s. ISBN 80-86429-19-9.

KOVAŘÍK, J., PAZLAROVÁ, H., BUBELOVá, V. Práva ohrožených a znevýhodněných dětí. (at 4.5.2008). Dostupné z http://www.ceskaghetta.cz/download/stav_systemu_nahradni_pece.pdf

 

Poslední úprava: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (16.07.2018)
Požadavky ke zkoušce -

Kontaktní výuka:

6.11.2021 8,55 -11,55 v R 210

3.12.2021 8,30 - 11,30 v SAL - V

 

Průběžné plnění úkolů dle zadání v Moodle.

Zkouška má dvě části: - úspěšné absolvování písemného testu (min. 75 %)  - otevřené i uzavřené otázky,

                                 - ústní zkouška (rozprava k písemnému testu).

 

Poslední úprava: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (08.10.2021)
Sylabus -

1. Systémový přístup k rodině, paradigmata vývoje partnerského a rodinného soužití, orientační rodina, rodinný kodex.

2. Rodinná politika. Současná rodina v ČR, extrémně mladá manželství a jejich rizika, rodinné mýty, krize v rodině a její vliv na děti.

3. Ohrožené dítě, dítě ve zvlášť obtížných situacích, ohrožená rodina, poruchy rodiny, sanace rodiny, nejlepší zájem dítěte, služby pro ohrožené dítě a rodinu, práce s ohroženou rodinou, finanční podpora rodiny, aktivity k podpoře rodiny, slučitelnost profesního a rodinného života, komplexní diagnostika - diagnostické nástroje.

4. Úmluva o právech dítěte. Občanská zákoník - rodinné právo. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

5.Možnosti rodin. soužití. Právo a rodin. soužití.

6, Formy porozvodové péče o dítě, syndrom zavrženého rodiče.

7. Náhradní rodinná péče.

8. Násilí v rodině

9. Terénní šetření, sociální síť, interdisciplinární spolupráce.

10. Sladění pracovního a rodinného života.

11. Statistiky, studie a analýzy.

Poslední úprava: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (16.07.2018)
Vstupní požadavky

Kontaktní výuka:

6.11.2021 8,55 -11,55 v R 210

3.12.2021 8,30 - 11,30 v SAL - V

 

Průběžné plnění úkolů dle zadání v Moodle.

Zkouška má dvě části: - úspěšné absolvování písemného testu (min. 75 %)  - otevřené i uzavřené otázky,

                                 - ústní zkouška (rozprava k písemnému testu).

Poslední úprava: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (15.10.2021)