PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Poradenská práce s rodinným systémem - OPNP3Q411B
Anglický název: Family Counseling
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNP3Q205A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem předmětu je získat hlubší povědomí o systému rodinného poradenství, naučit se reflektovat poradenské problémy a volbu vhodných metod práce. Akcent bude dán na práci s rodinným systémem v podmínkách poradenské praxe. Absolvent kurzu dokáže identifikovat nosná témata poradenské intervence i limity tohoto způsobu práce s klienty. Dokáže popsat širší kontexty rodinných vztahů a tyto aplikovat, kriticky nahlížet na možné determinanty v rodinném soužití. Získané znalosti a dovednosti budou pro studenty nezbytné pro profesní kompetence pro práci s rodinným systémem. Hlavními tématy předmětu jsou: 1. Postavení rodinného poradenství v aktuálním poradenském systému ČR, 2. Koncepce rodinného poradenství - vývoj, aktuální koncepce, 3. Modely a školy rodinného a partnerského poradenství, 4. Možnosti rodinného poradenství ve školství, AMRP ČR, etický kodex, kvalifikační požadavky, profesní motivace, osobnost poradce, 5. Zásady rodinného poradenství, 6. Aktuální posuny v rodinném/partnerském soužití, nové formy rodin, 7. Vývoj fází partnerského vztahu/životní cyklus rodiny, 8. Metody v rodinném poradenství - modelové situace, 9. Hlavní řešená témata v rodinném poradenství. 10. Legislativa pro práci s rodinným systémem.
Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (04.04.2020)
Literatura

Berg, Insoo Kim: Posílení rodiny: základy krátké terapie zaměřené na řešení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 167 s. ISBN 978-80-262-0500-5. 

Gjuričová, Šárka a Kubička, Jiří: Rodinná terapie: systemické a narativní přístupy. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 280 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2390-7. 

Kratochvíl, Stanislav. Manželská terapie. 4., rozš. vyd., V nakl. Por. Praha: Portál, 2005. 255 s. ISBN 807367048 

Minuchin, Salvador: Rodina a rodinná terapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 231 s. ISBN 978-80-262-0371-1. 

Trapková, Ludmila a Chvála, Vladislav: Rodinná terapie psychosomatických poruch: [rodina jako sociální děloha]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 227 s. ISBN 978-80-7367-561-5.

Novák, Tomáš: Manželské a rodinné poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 108 s. Psyché. ISBN 80-247-1316-0. 

Novák, Tomáš, Corradiniová, Simona a Vypušťák, Radim: Kontakt s dětmi po rozvodu: jak nepřijít o dítě. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 248 stran. ISBN 978-80-7478-910-6. 

Novák, Tomáš: Pozitivně na manželství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 140 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-4645-6. 

Novák, Tomáš: Střídavá péče o dítě: zájem dítěte především. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 167 s. ISBN 978-80-262-0342-1. 

Novák, Tomáš: Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 144 s. ISBN 978-80-247-4110-9 

Novák, Tomáš: Hádky v manželství: jak je řešit a předcházet jim. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 145 s. Partnerské vztahy. ISBN 978-80-247-2037-1.

Satir, Virginia: Kniha o rodině. 1. vyd. Praha: Institut Virginie Satirové, 1994. 350 s. ISBN 80-901325-0-2. 

Rieger, Zdeněk a Vyhnálková, Hana: Ostrov rodiny: integrující přístup pro práci s rodinou: příručka pro odborníky. Vyd. 2. Hradec Králové: Konfrontace, 2001. 254 s. ISBN 80-86088-06-5.

Satir, Virginia: Společná terapie rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 214 s. Spektrum; 55. ISBN 978-80-7367-303

Šmolka, Petr a Mach, Jan: Manželská a rodinná trápení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 191 s. ISBN 978-80-7367-448-9.

Šmolka, Petr: Jak zachránit manželství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 217 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-2609-0.

Šmolka, Petr a Pacek, Daniel: Manželská poradna aneb Tam, kde vlastní síly nestačí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 171 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-1617-6.

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (04.04.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Kurz je zakončen zápočtem - podmínkou je úspěšné splnění didaktického testu v rozsahu seminářů i zadané povinné studijní literatury.

Poslední úprava: Presslerová Pavla, PhDr., Ph.D. (29.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK