Pedagogická psychologie - OPNP3Q205A
Anglický název: Educational Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 28 / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Prerekvizity : OPNP3Q103A
Je prerekvizitou pro: OPNP3Q406B, OPNP3Q407B, OPNP3Q415B, OPNP3Q411B, OPNP3Q412B, OPNP3Q409B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Předmět se zabývá dominantními paradigmatickými přístupy pedagogické psychologie k edukaci (behaviorismus, konstruktivismus, kognitivismus, psychoanalýza, humanistická psychologie, kulturní psychologie) a představí u každého z nich emblematické výzkumy a teorie. Cílem předmětu je seznámit studenty s pestrostí psychologických přístupů k různým jevům výchovy a vzdělávání. Předmět předpokládá, že studující již mají zvládnuté základní pedagogicko-psychologické koncepty a teorie, zhruba v takovém rozsahu, který odpovídá obsahu předmětu Úvod do pedagogické psychologie z bakalářského studijního programu. Ve stávajícím předmětu bude pozornost věnována pedagogicko-pychologickým paradigmatům a vybraným tématům. Seminární část předmětu má prohloubit komparativní kritickou práci s odbornými texty v cizím jazyce. Prostřednictvím předmětu si tak studující osvojí relativně rozsáhlé poznatky z pedagogické psychologie, prohloubí svoji analytickou citlivost a kritické myšlení při práci s odbornými texty a posílí schopnost aplikovat nabité poznatky do porozumění reálným situacím ze vzdělávacího a výchovného kontextu. Kurz bude tvořen následujícími tématy: 1. Pedagogická psychologie a její metodologie: výzkum v pedagogické psychologii. Jde o to ukázat konstitutivní vazbu metodologického paradigmatu a metod zkoumání na utváření poznatků; 2. Přínosy behaviorismu; Konstruktivistický přístup – Piagetova genetická epistemologie; Kognitivismus, vyučování a učení; Psychoanalýza, humanistická psychologie a edukace; Kulturní psychologie a edukace; 3. Učení ve škole – specifičnost školního učení, druhy učení, zákony učení, učitelská dilemata v podpoře žákovského učení, role studijní skupiny v žákovském učení, role rodičů v žákovském učení; 4. Sociokulturní background jako součást „dispozic“; Teorie sociokulturního handicapu a jejich kritika; 5. Užití pedagogické psychologie – poradenská a školní psychologie.
Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Deskriptory
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 0 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 0 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 21 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 35 hodin
Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (03.02.2022)
Literatura

CORNO, Lyn; ANDERMAN, Eric M. (eds.): Educational Psychology Handbook. Routledge 2015 (3. vyd.).

MAREŠ, Jan: Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. 

ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001

GLOVER, J., RONNING, R. (eds.). Historical Foundations of Educational Psychology. New York, London, Plenum Press 1987.

The Nature and Mission of Educational Psychology. Educational Psychologist, 27, 1992, 2 (monotématické číslo).

BRUNER, J. S. The Culture of Education. Cambridge, Harvard University Press 1996.

CRAHAY, M. Psychologie de l´éducation. Paris, PUF 1999 (2. vyd. 2005).

FONTANA, D. Psychologie v učitelské praxi. Praha, Portál 1998.

 
Poslední úprava: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (28.01.2020)
Sylabus

Kurz bude tvořen následujícími tématy: 

1. Pedagogická psychologie a její metodologie: výzkum v pedagogické psychologii. Jde o to ukázat konstitutivní vazbu metodologického paradigmatu a metod zkoumání na utváření poznatků

2. Přínosy behaviorismu; Konstruktivistický přístup – Piagetova genetická epistemologie; Kognitivismus, vyučování a učení; Psychoanalýza, humanistická psychologie a edukace; Kulturní psychologie a edukace.

3. Učení ve škole – specifičnost školního učení

4. Sociokulturní background jako součást „dispozic“; Teorie sociokulturního handicapu a jejich kritika

5. Užití pedagogické psychologie – poradenská a školní psychologie

Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (03.02.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou k ústní zkoušce bude česká kondenzace rozsáhlejšího cizojazyčného textu a docházka (tolerance tří absencí). Předmět bude zakončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (28.01.2020)