PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývoj politických systémů - OPNO4O101C
Anglický název: Political Systems and Development
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D. (15.02.2023)
Předmět se zaměřuje na přehled vývoje politických systémů. S důrazem na co nejširší škálu médií, také sleduje ale, jakým způsobem je tento problém reflektován v současné české společnosti. Předmět má interdisciplinární charakter a propojuje perspektivy různých oborů, které se mohou přispět k lepšímu poznání této problematiky. Studenti se seznámí s možnostmi aplikace získaných dovedností pro pedagogické a didaktické účely. Kurz je koncipován jako příprava na budoucí pedagogickou praxi a rozvíjí schopnosti reflektivního přístupu k učitelské profesi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D. (15.02.2023)

Student by se měl po absolvování kurzu orientovat v problematice a být schopen rozvinout analytické schopnosti a komunikační dovednosti potřebné k výukovému procesu. Nedílnou součástí kurzu je snaha rozvinout schopnost skupinové spolupráce, schopnost aplikovat různé observační techniky pro řešení specifických problémů, které při výuce vyvstávají a propojit teoretické koncepty s praktickými zkušenostmi studentů získanými při pedagogické praxi.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D. (15.02.2023)

Povinná literatura

Heywood, A. (2004). Politologie. Eurolex Bohemia.

Hloušek, V., Kopeček, L., & Šedo, J. (2018). Politické systémy. Barrister & Principal.

Doporučená literatura

Heywood, A. (2008). Politické ideologie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Hloušek, V., & Kopeček, L. (Ed.). (2003). Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. MPÚ.

Linek, L., Císař, O., Petrúšek, I., & Vráblíková, K. (2017). Občanství a politická participace v České republice. Sociologické nakladatelství (Slon).

Sartori, G. (2001). Srovnávací ústavní inženýrství: Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Sociologické nakladatelství (Slon).

Skovajsa, M. (2006). Politická kultura: Přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky. Nakladatelství Karolinum.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D. (15.02.2023)

(1) Politický systém a jeho institucionální, participativní a kulturní aspekty: političtí aktéři, postoje, hodnoty a normy, politická socializace

(2) Politické ideologie: definice ideologie, přehled vybraných ideologií, levo-pravá dimenze politického spektra, liberální vs. autoritativní hodnoty, dělba moci ve státě

(3) Demokracie včera, dnes a zítra: antická vs. současná demokracie, modely demokracie, kvalita demokracie, její podmínky a výzvy, politická legitimita

(4) Nedemokratické režimy: klasifikace nedemokratických režimů: autoritářské a totalitní režimy, politický extremismus a politické násilí

(5) Politická participace: strany a stranické systémy, volební chování, stará a nová sociální hnutí, typy nevolební participace

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D. (15.02.2023)

Požadavky k atestaci:

  • úspěšné složení zápočtového testu
  •  příprava a přednesení prezentace (ve skupinách) na semináři:

            - studenti budou rozděleni do 4 skupin (do přípravy prezentace se zapojí rovným dílem)

            - téma prezentace se bude vztahovat k probírané látce na přednáškách a studenti při její přípravě využijí odbornou literaturu, délka vystoupení bude 20 minut

            - studenti nahrají vypracovanou prezentaci (ve formátu PowerPoint nebo Word) na Moodle nejpozději den před prezentací do 18 hodin

  •  aktivní a pravidelná účast na seminářích (maximálně 1 absence): v případě více absencí vypracování seminární práce a jejího odevzdání před začátkem zkouškového období
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK