PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Klauzurní práce z francouzské literatury - OPNF2F117A
Anglický název: Examination
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Vyučující: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Atributy: Klauzurka N FJ3
Prerekvizity : OPNF2F101A, OPNF2F105A, OPNF2F110A, OPNF2F111A
Anotace
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (22.08.2019)
Podmínkou ke Státní závěrečné zkoušce z francouzského jazyka a literatury je úspěšné složení Klauzurní práce a splnění všech studijních povinností navazujícího magisterského programu.
Sylabus
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (22.08.2019)

Klauzurní práce (dále jen KLP) se bude konat před letním a zimním termínem elektronického zápisu k SZZ, který je stanoven harmonogramem daného akademického roku. Harmonogram je závazný pro celou UK PedF.

Student si zapíše KLP kdykoliv během studia, nejpozději však na začátku semestru, kdy by měl KLP konat.


Termín konání KLP bude vypsán v SISu v modulu Termíny zkoušek (jako u všech ostatních Zk).


Student se musí přihlásit na KLP v modulu Termíny zkoušek a bude respektovat podmínky (tj. přihlásit se a odhlásit se do stanoveného data).


Student se může přihlásit ke KLP i tehdy, nemá-li zatím splněny všechny předepsané studijní povinnosti. Kontrolu splnění prerekvizit opravňujících k vykonání KLP provede sám student až před samotným termínem konání zkoušky. Za kontrolu je zodpovědný sám student, nicméně katedra provádí kontrolu splnění studijních požadavků také. Nesplní-li student stanovené podmínky, nebude moci KLP v daném termínu vykonat.


 

Východiskem Klauzurní práce z francouzské literatury je literární úryvek, od něho se odvíjejí následující aktivity formou strukturovaných odpovědí:

Odpovědi na tři literárněvědné otázky vztahující se k úryvku
Kontextualizace analyzovaného úryvku, tj. zařazení díla a autora do literárněhistorického a uměleckého kontextu
Doplňující otázka z dějin literatury


Trvání klauzurní práce – 4 hodiny


Hodnocení na 100 bodů, pro úspěšné zvládnutí je třeba dosáhnout nadpoloviční většiny bodového hodnocení. Při neúspěchu, nutno KLP opakovat celou.


Student může používat česko-francouzský a francouzsko-český překladový slovník a výkladový slovník francouzského jazyka (např. Le Petit Robert nebo Larousse de la langue française)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK