Biochemie - OPNE2E107A
Anglický název: Biochemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2309011
Záměnnost : OB2309011
Je prerekvizitou pro: OPNE2E118B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (04.01.2019)
Cílem kurzu je seznámit studenty s pojmy a vztahy, které jsou nutné pro pochopení základních dějů odehrávajících se v živých organismech. Předmět je zaměřen na principy biochemie - na strukturu a funkci biologických molekul a principy metabolismu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (04.01.2019)

Osvojit si základní poznatky a dovednosti nezbytné pro úspěšné studium dalších studovaných chemických oborů.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (03.02.2022)

Distanční výuka probíhá v čase přednášek a cvičení na platformě MS Teams.

Výukové streamy k jednotlivým hodinám jsou dostupné na odkazech uvedených v Moodlu pod předmětem Biochemie.

Rozvržení výuky:

Přímá výuka – 36 h

Nepřímá výuka – domácí úkoly/prezentace – 8 h, příprava na zápočtové testy a zkoušku – 4 + 56 h

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (04.01.2019)
Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie, Praha 2015

Kodíček M.: Biochemický slovník (http://147.33.74.135/knihy/uid_es-002/ebook.help.htm)

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (03.02.2022)

1. Živé systémy, jejich složení a organizace

2. Aminokyseliny, peptidy, proteiny - vlastnosti, struktura, funkce

3. Enzymy - struktura, názvosloví, rozdělení do tříd, reakční kinetika, regulace

4. Nukleové kyseliny - nukleotidy, složení a struktura nukleových kyselin

5. Replikace

6. Transkripce

7. Proteosyntéza a posttranslační modifikace

8. Principy látkové a energetické přeměny

9. Bioenergetika, dýchací řetězec, aerobní fosforylace

10. Lipidy (chemie a metabolismus), biologické membrány, membránový transport

11. Sacharidy (chemie a metabolismus)

12. Citrátový cyklus, glyoxylátový cyklus

13. Fotosyntéza

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (05.10.2022)

Požadavky:

Zápočet: podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování průběžně psaných zápočtových písemných testů, úspěšnost min. 60 %. V případě menšího počtu bodů je na konci semestru/začátku zkouškového období možné absolvovat souhrnný test, ze kterého je nutné získat opět alespoň 60 % bodů (max. 2 pokusy). 

Zkouška: písemný test + ústní zkouška; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z biochemie. Písemný test musí být napsán na alespoň 60 %. Ústní část obsahuje otázky z problematiky témat přednášek, podmínkou je znalost a pochopení látky.