Dějiny umění I - OPND3D013A
Anglický název: Art History I
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D. (02.09.2023)
Předmět Dějiny umění I si klade za cíl seznámit posluchače se základními uměleckohistorickými okruhy, metodikami a pojmoslovím a samozřejmě s význačnými (ale i méně známými) umělci a díly evropské kultury od pravěku po 14. století. Studenti si osvojí různé funkce a role, které umění v průběhu tisíciletí plnilo. V širším kontextu budou nastoleny a zodpovězeny otázky, proč je umění člověku prospěšné a proč je pro společnost důležité. A také proč je dobré ovládat dějiny umění či alespoň jejich základy. Přednášky se nebudou soustředit výhradně na projevy vizuálního umění, nýbrž také na historické a jiné souvislosti, na způsoby „čtení“ a nahlížení dějin umění, na různé interpretace a odlišné pedagogické a metodologické postupy v tomto oboru.
Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (08.09.2022)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 15 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 40 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 6 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
 
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 20 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D. (02.09.2023)

Povinná literatura:

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Argo, 1997. ISBN 80-7203-143-0

 

Doporučená literatura (zimní semestr):

BELTING Hans, Likeness and Presence: A History of the Image before the Era of Art. Chicago 1994 (nebo pův. vydání v Nj)

BENEŠOVSKÁ, Klára. Deset století architektury. Praha: Správa Pražského hradu, 2001. ISBN 80-86161-34-X.

BLAŽÍČEK Oldřich / KROPÁČEK Jiří, Slovník Památkové péče, Praha 1986

BLAŽÍČEK, Oldřich J. a Jiří KROPÁČEK. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Ilustroval Zdeněk NETOPIL, ilustroval Jaroslav STANĚK. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0246-6.

DVOŘÁK Max, Dějiny umění jako projev ducha, Praha 1936

DVOŘÁK Max, Katechismus památkové péče, Praha 2004

ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 2. Přeložil Zdeněk FRÝBORT. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-892-3.

FAJT, Jiří, ed. Karel IV., císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1399-7.

FAJT, Jiří a Markus HÖRSCH, ed. Císař Karel IV.: 1316-2016 : první česko-bavorská zemská výstava. Přeložil Vladimír ČADSKÝ, přeložil Marta EICH. V Praze: Národní galerie, 2017. ISBN 978-80-7035-612-8.

FAKTOR Ondřej, Vejdi poutníče. Kostel sv. Jakuba Většího v Libiši, Neratovice 2019

FAKTOR Ondřej, Tisíc let středověkého umění. Od raně křesťanského umění k pozdní gotice. Ostrava 2020

FOLETTI, Ivan - FRANTOVÁ Zuzana, Mediální revoluce – christianizace Evropy. Ravenna pátého století a jak obrazy mění dějiny. Brno 2021

FOLETTI, Ivan, Martin F. LEŠÁK, Veronika PICHANIČOVÁ a Sabina ROSENBERGOVÁ. Je (středověk) doba temna?: umění, migrace a moc. Brno: Books & Pipes, 2021. Parva convivia². ISBN 978-80-7485-236-7.

GOMBRICH, E. H. Umění a iluze: studie o psychologii obrazového znázorňování. Vydání druhé. Přeložil Miroslava GREGOROVÁ. Praha: Argo, 2019. ISBN 978-80-257-3031-7.

HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Přeložil Allan PLZÁK. Praha: Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-902-4.

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. 4. vyd. Ilustroval Antonín KRYL. V Praze: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště středních Čech, 2011. ISBN 978-80-86516-40-0.

HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Vyd. 5., přeprac. a dopl. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-389-5.

CHADRABA Rudolf / KRÁSA Josef (eds.), Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/1, Praha 1984

CHADRABA Rudolf / KRÁSA Josef (eds.), Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/2, Praha 1984

CHLUMSKÁ Štěpánka (ed.), Čechy a střední Evropa 1200–1550. Průvodce expozicí sbírky starého umění NG v Praze v Klášteře sv. Anežky České, Praha 2014

KUBÍNOVÁ, Kateřina a Klára BENEŠOVSKÁ, ed. Imago, imagines: výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-3036-8.

LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Vydání třetí, ve Vyšehradu druhé. Přeložil Josef ČERMÁK. V Praze: Vyšehrad, 2020. Kulturní historie. ISBN 978-80-7601-250-9.

LÍBAL, Dobroslav. Gotická architektura v Čechách a na Moravě. V Praze: Umělecká beseda, 1948. Cesta k umění - průvodce po dějinách národního umění.

MANCOFFOVÁ Debra N., Tajemství ve výtvarném umění. Skryté vzkazy, významy a záhady, Praha 2021

MERHAUTOVÁ, Anežka - TŘEŠTÍK, Dušan - HOBZEK, Josef. Románské umění v Čechách a na Moravě. 2. vyd. Ilustroval Zvonimír DRAGOUN, ilustroval Jaroslava LENCOVÁ. Praha: Odeon, 1984. České dějiny (Odeon).

MIKŠ František, Gombrich – Tajemství obrazu a jazyk umění. Pozvání k dějinám a teorii umění, Brno 2021

MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 5. vydání, v Idea servis 4. vydání. V Praze: Idea servis, 2009-. ISBN 978-80-85970-65-4.

PANOFSKY Erwin, Význam ve výtvarném umění, Praha 2013

ROYT, Jan. Středověké malířství v Čechách. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0265-2.

ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0963-0.

TOMAN, Rolf, ed. Románské umění: architektura, sochařství, malířství. [Praha]: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-765-2.

TOMAN Rolf (ed.), Gotika. Architektura, sochařství, malířství, Praha 2000

ULLMANN Ernst, Svět gotické katedrály, Praha 1987ULLMANN, Ernst. Svět gotické katedrály. Praha: Vyšehrad, 1987.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D. (17.09.2022)

Obsah:
1. Od jeskyně do svatyně. Úvod do studia dějin umění.

Historiografie, metodologie. Ikonografie. Vasariho pojetí uměleckého vývoje vs. moderní pojetí historie a historie umění. Funkce vizuál. umění napříč staletími v různých kulturách – význam vizuální kultury jako mocenského i náboženského nástroje i jako záliby. Nejstarší projevy výtvarné kultury v době kamenné. Starověk od nejstarších civilizací po pozdní, resp. křesťanskou antiku.

2.Zrod křesťanské ikonografie jako zrod středověku Funkce výtvarného umění v dlouhém období zvaném středověk. Umění časného křesťanství; umění byzantské říše; tzv. karolinská a otonská renesance, insulární umění a stylizace na hraně abstrakce; rané mnišství; románské umění; umělecké projevy Velké Moravy a raného českého státu

3. Pouť středověkým světem

Středověk nebyl temný, nýbrž pestře barevný a nápaditě členitý. Poutní kostely na cestě do Santiaga a jejich spojitost s románským uměním.

4. Počátky a vrchol gotického slohu coby revoluce v umění.

Gotický sloh představuje doslova přelom v historii umění: přinesl nové konstrukční prvky v architektuře a nový pohled na sochařství a malbu. Nebudou opominuty gotické hrady a města, jejichž zakládání si na našem území pojíme hlavně s vládou posledních Přemyslovců

5. Exkurze do lucemburského století.

6. Vybrané památky z doby vlády Lucemburků v českých zemích ve 14. století

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D. (02.09.2023)

zápočtový test (zimní semestr. Zkouška v letním semestru)