Drama diversa I - OPND3D012B
Anglický název: Drama diversa I
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
MgA. Jiří Rezek
Vyučující: MgA. Jiří Rezek
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (19.11.2021)
Kurz seznámí studenty s možností aplikace principů, cílů a obsahu dramatické výchovy do světa muzejní, galerijní a památkové edukace. Kurz nabídne difuzi metod dramatické výchovy, kterou lze využít při tvůrčí interpretaci kulturních objektů. Studenti si osvojí znalosti, dovednosti, hodnoty, postoje i didaktické návyky, jež přispívají k interpretaci kulturního dědictví, tak, aby edukační transmise vedla k hlubšímu vnímání umění a památek. Kurz pomocí metod zážitkové a zkušenostní pedagogiky studentům umožní, aby se naučili na kulturní objekty nahlížet skrze příběh, hru a dramatično. Také proto je výuka realizována formou souvislých časových bloků přímo v prostředí paměťových a památkových institucí a absolvence kurzu předpokládá aktivní participaci studentů. Po skončení kurzu budou studenti vědět, jak využívat prvků divadla a dramatické výchovy ke komunikaci s účastníky edukačních programů, podporovat analýzu a srovnávání kulturních zážitků s vlastními postoji, nebo jak tvůrčím způsobem formulovat názory a reflexi pocitů z návštěvy muzea, galerie či památky. Prostřednictvím metod zážitkové a zkušenostní pedagogiky kurz umožní studentům, aby se naučili na kulturní objekty nahlížet prostřednictvím příběhu, hry a dramatična. Vypracování osnovy metodiky s využitím dramatické výchovy, s cílem interpretovat vybraný památkový objekt.
Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (08.09.2022)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 8 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 5 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sládková (26.11.2021)

Povinná literatura:

VALENTA J., Metody dramatické výchovy, Praha: Portál 2004, ISBN 978-80-247-1865-1.

MACHKOVÁ E., Didaktika dramatické výchovy, Praha: AMU, ISBN 80-7331-021-X.

Doporučená literatura:

MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 13. vydání. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2015. 156 stran. ISBN 978-80-7068-298-2.

SLAVÍK, Jan a WAWROSZ, Petr. Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky. 2., vyd. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011. 2 sv. (281, 303 s.). ISBN 978-80-7290-498-3.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. 2. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Katedra výchovné dramatiky DAMU, 2016. 103 s. ISBN 978-80-7331-408-8.

VYBÍRAL, Michal. Od zkušenosti k poznání, aneb, Projekty, dramatická výchova a konstruktivismus s dětmi ve věku 7-12 let: (praktické ukázky). Plzeň: Pedagogické centrum, 1996. 48 s.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (30.12.2021)

Obsah:

Blok I. Východiska dramatické výchovy. Interdisciplinární charakter dramatické výchovy. Prolínání dramatické výchovy s muzejní, galerijní a památkovou edukací.

Blok II. Druhy interpretace objektů kulturního dědictví. Tematické oblasti a cíle. Stavba programu založeného na uměleckém vnímání objektu kulturního dědictví s využitím metod dramatické výchovy.

Blok III. Realizace programu na vybraném památkovém objektu, jeho ověřování a reflexe. Didaktická a metodická evaluace.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (13.09.2022)

Vypracování osnovy metodiky s využitím dramatické výchovy, s cílem interpretovat vybraný památkový objekt.