PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Prameny paměti - OPND3D012A
Anglický název: Sources of memory
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Mgr. Dušan Foltýn
Vyučující: Mgr. Dušan Foltýn
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (18.10.2021)
Seznámení s několika základními vědními disciplinami, jež se z různých úhlů pohledu zabývají kulturním dědictvím. Cyklus si klade za cíl prezentovat tyto vědecké obory, jejich prameny a způsoby práce spolu s přiblížením možností, jak výsledky uvedených disciplin využít při edukaci a interpretaci v oblasti kulturního dědictví. Nabyté znalosti by měly absolventa vybavit základním přehledem po sledovaných disciplinách a schopností pracovat s jejich výstupy v rámci edukační praxe. Frekventanti kursu by též měli získat orientaci v aktuální odborné produkci a publikační činnosti.
Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (08.09.2022)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 15 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 25 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 4 hodiny
 
Plnění předmětu  
Seminární práce 20 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sládková (26.11.2021)

Povinná literatura:

LE GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-862-6.

FOLTÝN, Dušan a kol. Prameny paměti: sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK, 2008. ISBN 978-80-7290-352-8.

Dostupné také z: http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/odborne-texty)

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, Karel. Humanistická etnografie Čech: Johannes Butzbach a jeho Hodoporicon. Praha: Univerzita Karlova, 1975.

HÁSEK, Václav. Učebnice pro začínající rodopisce. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2014. ISBN 978-80-905500-1-8.

HLAVÁČEK, Ivan, Jaroslav KAŠPAR a Rostislav NOVÝ. Vademecum pomocných věd historických. 3., opr. a dopl. vyd. Jinočany: H & H, 2002. ISBN 80-7319-004-4.

KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku, Praha: NLN, 2005. ISBN 80-7106-175-1.

LIBROVÁ, Hana. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti, Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8412-4.

NĚMEC, Igor a kol. Slova a dějiny. Praha: Academia, 1980.

HLAVAČKA, Milan a kol. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Praha: Historický ústav, 2011. ISBN 978-80-7286-186-6.

PETRÁŇ, Josef. Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic. Praha: NLN, 2011. ISBN 978-80-7422-123-1.

PETRÁŇ, Zdeněk a Pavel RADOMĚRSKÝ. Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky. Praha: Libri, 2013. ISBN  978-80-7277-518-7.

Kupcová, Helena, ed. Pražské jaro 1968: literatura - film - média : materiály z mezinárodní konference pořádané Literární akademií za spolupráce s Městskou knihovnou Praha 20.-22. května 2008. Praha: Literární akademie, 2009. ISBN 978-80-86877-38-9.

SEDLÁČEK, August. Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. V. Růžek ed. Praha: Academia 2001 - 2003. ISBN  80-200-0933-7.

SMETÁNKA, Zdeněk. Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života. Praha: NLN, 2010. ISBN 978-80-7422-035-7.

Schama, Simon. Krajina a paměť. Praha: Argo, Dokořán, 2007. ISBN  978-80-7203-803-9.

WOITSCH, Jiří a kol. Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav, 2016. ISBN 978-80-88081-10-4.

MIKEŠOVÁ, Veronika a kol. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví:certifikovaná metodika [online]. Praha: Národní muzeum, 2014, [cit. 2021-09-01].

Dostupné z:http://www.archeologienadosah.cz/sites/default/files/naki/metodika_edukace_a_prezentace_archeologickeho_kulturniho_dedictvi.pdf.

PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. Lidová architektura. In: Lidová architektura [online]. ČR, 2020-2021. [cit. 2021-09-01].

Dostupné z: http://www.lidova-architektura.cz

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (30.12.2021)

Obsah:

1.   Archeologie. Jak ze střepů sestavit obraz minulosti.

2.   Možnosti regionální historie pro vzdělávání v oblasti kulturního dědictví.

3.  Pomocné vědy historické v edukační praxi: Genealogie aneb poznej sám sebe, Erby a znaky jako identifikační

     symboly, Platební prostředky v minulosti, Orientace ve středověkém kalendáři.

4.  Vizuální prameny – od obrazů v jeskyni Lascaux po film a fotografii.

5.   Etnografie a etnologie. Vývoj pohledu.

6.   Humanitní environmentalistika – různé podoby péče o kulturní krajinu.

7.   Průmyslové dědictví a jeho současné využití.

8.   Studium nehmotného dědictví: Hudební místopis, Paměť jazyka, Obraz místa v krásné literatuře.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (13.09.2022)

Předmět je ukončen ústní či písemnou zkouškou za použití doporučené literatury a obsahu přednášek. Po dohodě lze zkoušku nahradit vypracováním písemné práce využívající poznatky získané v kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK