PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika dějepisu I - OPND2D102A
Anglický název: Didactics of History I
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPND2D104A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (16.09.2019)
Cílem předmětu je seznámení studentů s oborem školní didaktiky dějepisu, vymezení cílů tohoto oboru a základní orientace v problematice historické kultury. Studenti se seznamují s aktuálními trendy a základními pojmy v teorii didaktiky dějepisu (historické vědomí, historické myšlení, kolektivní paměť). Zároveň se studenti formou náslechů seznamují se školní praxí a v rámci kursu tyto své poznatky prezentují a konfrontují.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (01.10.2020)

Distanční výuka bude zajištěna prostřednictvím platformy google. Pro komunikaci budeme využívat Meet Hangouts, materiály budeme sdílet v prostředí Google disk, kromě toho budeme využívat i mailové komunikace. Studenti dostanou pravidelné linky na MH (specifické pro přednášky a pro jednotlivé semináře) a přístup ke složkám, kde budou materiály k analýze i prostor pro skupinovou práci. Závěrečné kolokvium bude také vedeno v prostředí MH.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (10.09.2020)

 

BARTON, Keith, LEVSTIK, Linda: Teaching history for the common good. New Jersey:

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2004.

BENEŠ, Zdeněk: Co je (dnes) didaktika dějepisu?. Pedagogická orientace, 2011, 21.2: 193-206, dostupné online: http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2011/pedor11_2_didaktikadejepisu_benes.pdf, ověřený přístup 2. 9. 2019

BENEŠ, Zdeněk - GRACOVÁ, Blažena: Didaktika dějepisu: mezi socializací jedince a jeho individuální výchovou, in. STUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš a kol.: Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy, Masarykova univerzita, Brno 2015, s. 289-326, dostupné online: http://www.ped.muni.cz/didacticaviva/data_pdf/knihy/oborove-didaktiky_online.pdf, ověřený přístup 2. 9. 2019

ČINÁTL, Kamil: Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014

ČERNÝ, Karel, et al. Učitelé dějepisu: výuka nejnovějších dějin, historické vědomí a legitimizace školní výuky dějepisu. Orbis scholae, 2012, 6.1: 41-52, dostupné online: https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=104028, ověřený přístup 2. 9. 2019

GRACOVÁ, Blažena - LABISCHOVÁ, Denisa. Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách. Pedagogická orientace, 2012, 22.4: 516-543., dostupné online: http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2012/pedor12_4_dejepis_gracovalabischova.pdf, ověřený přístup 2. 9. 2019

GRACOVÁ, Blažena - LABISCHOVÁ, Denisa: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostravská univerzita 2010

HAVLŮJOVÁ, Hana; NAJBERT, Jaroslav. Hledání nového konsensu: Učíme dějepis ve veřejném zájmu?. Historie–Otázky–Problémy (History, Issues, Problems), 2018, 10.1: 15-31., dostupné online: https://dodo.is.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/104529/Jaroslav_Najbert_%E2%80%94_Hana_Havlujova_15-31.pdf?sequence=1&isAllowed=y, ověřený přístup 2. 9. 2019

KLÍMA, В. a kol.: Mládež a dějiny., Brno : Akademické nakladatelství, 2001.

KRATOCHVIL, Alexander, ed.:. Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015.

PINKAS, Jaroslav – RIPKA, Vojtěch: Rozumět dějepisářům. Učitelé o výuce soudobých dějin. Dějiny a současnost, 2013, roč. 35, č. 3, s. 32–35.

ŠUBRT, Jiří; VINOPAL, Jiří. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Karolinum Press, 2013.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (16.09.2019)

Přednášky, semináře, referát, náslech výuky, vedení reflektivního deníku, konzultace.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (16.09.2019)

Sylabus:

Přednášky

Dějiny, minulost, dějepis

Kolektivní paměť/paměti

Didaktika jako předmět

Cíle historického vzdělávání v 21. století

Historická paměť, historické vědomí a škola

Aktéři v dějepise: učitel, žáci, sbor, rodiče

 

Semináře

Minulost, paměť a dějiny z pohledu školního dějepisu

Sociální rámce kolektivní paměti české společnosti

Kritické myšlení a historické myšlení: specifika historického a občanského vzdělávání

Didaktika dějepisu v 21. století: koncepty a modely

Rámcové vzdělávací programy

Kurikulum a skryté kurikulum: teorie a praxe výuky dějepisu

Cíle historického vzdělávání

Struktura vyučovací hodiny – náslech na ZŠ, SŠ

Dějepis a učitelé dějepisu

Žáci a rodiče ve výuce dějepisu

Reflexe zkušeností z náslechu

Reflexe zkušeností z náslechu

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (16.09.2019)

KZ formou kolokvia, předpokládá se znalost a schopnost aplikace literatury + písemný rozbor náslechu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK