PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie virtuálního světa - OPND1Q130B
Anglický název: Psychology of Cyberspace
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNZ1Q017B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Prerekvizity : OPND1Q102A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.10.2019)
Předmět Psychologie virtuálního světa seznamuje s velmi mladou disciplínou aplikované psychologie (90. léta 20. století), která je v evropském kulturním prostředí nazývána jako kyberpsychologie. Kurz usiluje o vztažení poznatků tohoto oboru studia do kontextu výchovy, vzdělávání a volnočasových aktivit současné mládeže, umožňuje studentům seznámit a zamyslet se nad aktuálními trendy v kontextu výkonu jejich budoucí učitelské profese. Předmět kopíruje strukturu témat zahraničních učebnic a kurzů s obohacením o koncepci prolínání herně-virtuálních prostředí s realitou, které reprezentují fenomény jako gamifikace, hraní digitálních her, expanze zábavního softwaru do vzdělávací oblasti (edutainment, serious gaming), sociálně sítě s herními prvky atd.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.10.2019)

Cíl předmětu

- Orientace a získání širšího přehledu v aktuálních trendech, které se nacházejí v ohnisku zájmu kyberpsychologie, a jejich propojení se současným školním prostředím

- Rozvoj sebereflexe studentů v oblasti užívání digitálních technologií a nových médií

- Představení motivace, úskalí a pozitivních vlivů interakce mládeže s počítačem mediovaným prostředím

- Seznámení s koncepcí herních virtuálních prostředí a jejich vzrůstajícího přesahu do vzdělávacího procesu i mimoškolních aktivit (tzv. gamifikace)

- Dekonstrukce zažitých mýtů

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.10.2019)

Používané učebnice a základní zdroje

Connolly, I., Palmer, M., Barton, H., & Kirwan, G. (2016). An introduction to cyberpsychology. London: Routledge Taylor & Francis Group.

Whitty, M. T., & Young, G. (2017). Cyberpsychology: The study of individuals, society and digital technologies. Chichester: Wiley.

Selwyn, N. (2017). Education and Technology: key issues and debates. London: Bloomsbury Academic.

 

Doplňující zdroje

Kowert, R., & Quandt, T. (2016). The video game debat: unravelling the physical, social, and psychological effects of digital games. New York, NY: Routledge.

Livingstone, S. (2009). Children and the internet: great expectations, challenging realities. Cambridge: Polity Press.

Madigan, J. (2016). Getting gamers: the psychology of video games and their impact on the people who play them. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.

Yee, N. (2014). The proteus paradox: how online games and virtual worlds change us and how they don't. New Haven, CT: Yale University Press.

Blinka, L., Škařupová, K., Ševčíková, A., Licehammerová, Š., Vondráčková, P. (2015). Online závislosti. Praha: Grada Publishing.

Černá, A., Dědková, L., Macháčková, H., Ševčíková, A., & Šmahel, D. (2013). Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Praha: Grada Publishing.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.10.2019)

Kurz se skládá z přednáškové a seminární části. Obsahem přednáškové části je posytnutí nutné teorie k jednotlivým tématům. Navazující seminární část sestává z dokumentů, videí, krátkých přednášek zahraničních autorů, zpracování odpovědí na otázky a následnou společnou diskusi/reflexi. Seminární část dbá na osobní zhodnocení a pochopení užívání digitálních technologií, často se snahou zprostředkovat netradiční náhledy a narušit některé jednoduché stereotypy.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.10.2019)

Obsah kurzu

1. Úvod do kyberpsychologie: definice a předmět výzkumu; základní pojmy: kyberprostor a jeho psychologické charakteristiky, virtuální svět, virtualita vs. realita vs. augmentovaná realita, systém, HCI (human computer interaction) a CME (computer mediated environments), zkoumaná témata

2. Psychologické změny uvnitř kybeprostoru: charakteristika vlivů a dopadů na kognici, emoce a chování; flow fenomén; shrnutí specifik a přínosu „pobytu“ v kyberprostoru pro vývoj a výchovu

3. Počítačem mediovaná komunikace a sociální interakce online: sociální sítě, aplikace, fóra, blogy, youtube kanály, videohry, vytváření skupin a jejich dynamika; hierarchie a skupinová koheze, virtuální socializace

4. Online identita: online persona v kontextu „offline“ osobnosti; intimita a anonymita; utváření online vztahů

5. Děti, dospívající a virtuální světy: koncept „digital natives“; specifika vlivu ICT na současné i minulé generace; demografické informace o uživatelích; druhy komunit a jejich produktivita; zhodnocení dopadů na výukový proces

6. Online vzdělávání a učení prostřednictvím digitálních technologií: vzdělávací simulace, edutainment a e-learning: vysvětlení pojmů, digitální gramotnost; učební styly v kontextu stylů herních, zhodnocení odlišností a dopadů na efektivitu výuky

7. Učitelé a (digitální) technologie: diskuse o roli učitele v digitálním věku

8. Vztahy online: přátelství, partnerské vztahy, sexuální chování online

10. Kontroverzní témata okolo digitálních technologií: agresivita, závislost, kyberšikana, obtěžování, kyberzločin; technologie a generační střet; výchovná doporučení

11. Soukromí online

12. Gamifikace, volný čas a zábava: videohry, platformy, žánry; motivace hráčů; vliv na školní prospěch a dovednosti; „gamifikace“ školství

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.10.2019)

První podmínkou zakončení předmětu je prezence a aktivní podílení se na seminářích. V rámci semestru jsou povoleny čtyři absence.

Druhou podmínkou je zpracování pravidelně zadávaných úkolů odevzdávaných skrz Moodle UK, na základě čehož bude udělen klasifikovaný zápočet.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK