PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kulturní dědictví III - OPND1D122A
Anglický název: Cultural Heritage III
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2021)
Kurz Kulturní dědictví III. je poslední ze série přednášek a seminářů, které přehledně mapují interpretační potenciál krajinného, hmotného a nehmotného dědictví v kontextu českých a evropských dějin. Důraz je kladen na výklad klíčových témat z dějin 18. -20. století. V přednáškách jsou akcentovány nejen variety kulturních dějin, ale i dějiny sociální a hospodářské. Cílem je nabídnout základní interpretační rámec pro různé kapitoly a fenomény moderních dějin, s vymezením otázek, s nimiž může být student v praxi konfrontován (minority, proměny životního stylu, každodennosti, nacionalismus). V seminářích budou studenti vedeni k samostatné práci s odbornou literaturou a prameny. Výuka bude probíhat distanční formou, na platformě Teams a moodlu. Potřebné další údaje zaslány pomocí SISu.
Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2021)

Výuka bude probíhat distanční formou, na platformě Teams a moodlu. Potřebné další údaje zaslány pomocí SISu.

Literatura
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2021)

Literatura

Bednařík, Petr, Jirák, Jan a Köpplová, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 439 s. ISBN 978-80-247-3028-8.

Hroch, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 315 s. Studijní texty; sv. 45. ISBN 978-80-7419-010-0     

Judt, Tony. Poválečná Evropa: její historie od roku 1945. Překlad Dalibor Výborný.  Praha: Prostor, 2017. 983 stran, ISBN 978-80-7260-368-8.    

Lenderová, Milena, Jiránek, Tomáš a Macková, Marie. Z dějin české každodennosti: život v 19. století. Praha: Karolinum, 2009. 430 s. ISBN 978-80-246-1683-4.    

Lenderová, Milena, ed. et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Vyd.1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 853 s. Česká historie; sv. 21. ISBN 978-80-7106-988-1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2021)

Předmět je zakončen ústní zkouškou vztahující se k tematickým okruhům a přečtené literatuře.

Sylabus
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2021)

Sylabus

1.      Průmyslové revoluce a moderní doba

2.      Formování občanské společnosti (školy, knihovny, volby, spolky a strany, samospráva)

3.      Proměny postavení ženy v moderní společnosti

4.      Měšťanská kultura (životní styl)

5.      Dělnictvo v 19. století a v první polovině 20. století (každodennost)

6.      Židovská a německá kultura v českých zemích

7.      Společnost po první světové válce (venkov a město, církve, šlechta, minority)

8.      Média (noviny, divadlo, film, rozhlas, televize)

9.      Sport a trávení volného času (dovolená)

10.  Společnost a války 20. století

11.  Život za socialismu

12.  Masová kultura, subkultury a mytologie pro 21. století

13.  Kultury menšin v ČR

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK