PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná exkurze - OPND1D121A
Anglický název: Specialized excursion
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPND3D026A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Anotace -
Cílem exkurzí je rozšířit znalosti posluchačů získané při přednáškách a seminářích a ověřit si na praktických příkladech, jak probíhá edukace na památkových objektech, v muzeích a galeriích, v památnících a v dalších paměťových institucích. Samotná exkurze probíhá ve třech fázích. V první, přípravné, fázi jsou posluchači seznámeni s programem exkurze. Pracují s odbornou literaturou a prakticky uplatňují vědomosti a dovednosti získané v jednotlivých kurzech studia při přípravě svého odborného vystoupení. Během exkurze sledují prezentaci a edukační práci na navštívených objektech, odborné referáty svých kolegů a přednášejí vlastní příspěvek. Ve třetí fázi formou diskuse hodnotí kvalitu prezentace a interpretace kulturního dědictví na navštívených objektech a navrhují možné zlepšení. Stejně tak dochází k evaluaci všech vyslechnutých příspěvků, a to jak ze strany studentů, tak také ze strany přítomných učitelů.
Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (10.02.2020)
Literatura -

ČAPEK, V.  a kol. Didaktika dějepisu II, Praha: SPN, 1998.

HOMEROVÁ, M. Jak může vypadat výuka dějepisu v muzeích a skanzenech aneb umí pedagogové využít nabídky této výuky? Učitelské noviny 1997, s. 19-20.

JULÍNEK, S. a kol. Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno: MU, 2004.

PETRYL, J. Zkušenosti ze spolupráce školy a muzea při vyučování dějepisu, Praha: SPN, 1962.

PASÁK, T. Muzea a školy. Společenské vědy ve škole, 1987/2, č. 10, s. 281-3.

ŠPÉT, J. - BARTŮŠKA, V. Ke spolupráci muzeí a galerií se školami, Společenské vědy ve škole, 1984/5, č. 5, s. 144-146.

Dále dle tématu exkurze.

 

 

 

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (17.02.2020)
Metody výuky -

Výklad vyučujícího, popř. dalších odborníků, a referáty studentů.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (17.02.2020)
Sylabus

Vzorový příklad:

1.       den  Návštěva regionálního muzea. Referát studenta o dějinách muzea a jeho významu pro regionální dějiny 19.- 20. století. Prohlídka  expozice. Diskuse nad shlédnutou expozicí, její hodnocení studenty i vyučujícími. Prohlídka drobné architektury v okolí. Referát studenta vztahující se k návratu Božích muk na český venkov.

2.       den   Návštěva středověkého hradu. Účast na edukačním programu. Diskuse o shlédnutém programu spolu s autory programu.  Referáty studentů o dějinách hradu a o jeho majitelích v průběhu dějin po 20. století. Diskuse na téma Zestátnění hradů a zámků pro roce 1945, návrat kulturních objektů do majetku bývalých šlechtických rodin po roce 1989. Příklady péče soukromníků o velké stavební objekty (nejlépe návštěva takového objektu a diskuse s jeho majitelem).

3.       den    Prohlídka skanzenu. Diskuse s pracovníky skanzenu o organizaci „tradičních“ zvyků- masopust, velikonoce, vánoce. Referát tudenta věnovaný některému z etnografických témat. Diskuse o skanzenu, návrhy jiného řešení slavností připomínajících tradiční svátky. Přednáška učitele či přizvaného hosta na příbuzné téma.

4.       den  Historická krajina. Ukázka barokní krajiny- hospodářské dvory, kaple, historické cesty. Referát a následná diskuse na téma využití krajinného celku pro edukaci.

Návšteva kláštera. Referáty studentů zaměřené nadějiny navštíveného kláštera, zachovanou architekturu, malbu a sochařské práce.

5.       Den  Návštěva historického města. Reráty na témta zachovaných památek a slavných rodáků. Prohlídka historické části města s pracovními listy ztaženými z internetu. Diskuse o kvalitě pracovních listů, návrthy na jejich vylepšení. Závěrečná diskuse věnovaná kvalite přednesených referátů. Shrnutí získaných poznatků, shrnutí edukačních zkušeností, návrhy na zlepšení v oblasti interpretace.

 

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (10.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za kvalitní ústně přednesený referát na předem domluvené téma, který odezní během exkurze. Pokud není refrát shledán vyučujícími kvalitním, je nutné dodat po skončení exkurze jako podklad pro zápočet zlepšenou písemnou verzi.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (17.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK