PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kulturní dědictví II - OPND1D117A
Anglický název: Cultural Heritage II
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPND3D022A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Anotace -
Kurz je věnován hmotnému i nehmotnému kulturnímu dědictví od pravěku až po období baroka. Toto kulturní dědictví představuje v kontextu jeho dobového užívání jako součást života jednotlivých sociálních vrstev minulosti. Vzhledem k neobyčejné šíři materiálu se kurz zaměřuje pouze na některá vybraná témata z dějin každodennosti, a to s ohledem na nejčastější typy hmotného i nehmotného kulturního dědictví, se kterými budou edukátoři přicházet v praxi do kontaktu a jež se stanou předmětem jejich prezentace a interpretace. Kurz si klade za cíl posluchače s těmito typickými prvky hmotného a nehmotného dědictví seznámit a nabídnout jim základní orientaci o literatuře, která se jednotlivými prvky sledovaného kulturního dědictví zabývá.
Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (12.12.2019)
Deskriptory

Pokud nedojde ke změně, kurz bude probíhat formou přímé výuky.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (24.01.2022)
Literatura -

Povinná literatura:

 Gurevič, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 286 s.

KLÁPŠTĚ, Jan, Proměna českých zemí ve středověku, Praha: NLN 2005. ISBN 80-7106-175-1.

Krupková, Jaroslava. Tradice a etnografie: K úloze tradice ve vývoji kultury. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991. 125 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia, 130/1989.

Petráň, Josef a kol. Dějiny hmotné kultury. Vydání 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985-1997. 4 svazky. Učebnice pro vysoké školy. ISBN 80-7184-084-X.

SMETÁNKA, Zdeněk. Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha : NLN,

       Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-035-7.

Brouček, Stanislav, ed. a Jeřábek, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 3 sv. ISBN 978-80-204-1450-2.

 

Doporučená literatura:

Benedikt z Nursie. Regula Benedicti = Řehole Benediktova. Vyd. 1. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1998. 238 s. ISBN 80-238-2676-X.

Bůžek, Václav et al. Rytíři renesančních Čech ve válkách. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 405 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-7422-409-6.

Bůžek, Václav, ed. a Král, Pavel, ed. Člověk českého raného novověku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 486 s. Každodenní život; sv. 28. ISBN 978-80-7203-694-3.

Cermanová, Pavlína et al. Jeden den ve středověku. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 216 s. ISBN 978-80-7422-356-3.

DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana, ZELENKA, Jan a kol, Přemyslovský dvůr: život knížat, králů a rytířů ve středověku. Praha:NLN 2014, 626 s. ISBN 978-80-7422-276-4.

ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. III, Od Muhammada po dobu křesťanských reforem. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 343 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-53-4.

Hajná, Milena. Šaty chodicí: každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku. Vydání první. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2016. 255 stran. Miscellanea; svazek č. 15. ISBN 978-80-87890-17.

Hoffmann, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Vyd. . Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 712 s. Česká historie; sv. 20. ISBN 978-80-7106-543-2.

HRDLIČKA, Josef, Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (1550-1650), České Budějovice: Historický ústav Jihočeské univerzity, 2000., 337 s. ISBN 80-7040-462-0.

Koldinská, Marie. Každodennost renesančního aristokrata. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2004. 254 s., [16] s. obr. příl. Historická paměť; sv. 15. ISBN 80-7185-639-8.

Langhammerová, Jiřina. Čtvero ročních dob v lidové tradici. Praha: Petrklíč, 2008. 163 s. ISBN 978-80-7229-171-7.

Langhammerová, Jiřina. Lidové kroje z České republiky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 262 s. ISBN 80-7106-293-6.

NACHTMANNOVÁ, Alena - Mezi tradicí a módou: odívání v Čechách od renesance k baroku, Praha: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2012, 303 s. ISBN 978-80-86516-51-6.

Vařeka, Josef a Frolec, Václav. Lidová architektura: encyklopedie. 2., přeprac. vyd., V nakl. Grada 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 427 s. ISBN 978-80-247-1204-8.

VLNAS, Vít, Jan Nepomucký. Česká legenda. Praha-Litomyšl: Paseka 2013. ISBN 978-80-7432-278-5.

 

Webové odkazy:

MIKEŠOVÁ, V.  – OPATRNÁ, M. a kol., Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví.

Certifikovaná metodika, 2014 [online].

Dostupné z: http://www.archeologienadosah.cz/sites/default/files/naki/metodika_edukace_a_prezentace_archeologickeho_kulturniho_dedictvi.pdf

                  http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/odborne-texty

                  http://www.lidova-architektura.cz/

Poslední úprava: Beránková Iva, PhDr. (07.01.2020)
Metody výuky -

Kurs je organizován jako cyklus přednášek doplněných o návštěvy některých historických objektů a  expozic, během nichž se studenti seznámí se současnou prezentací kulturního dědictví.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (12.12.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Forma zkoušky: V rámci seminářů student povinně přednese referát na zadané téma. Kurz je pak zakončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (12.12.2019)
Sylabus -

mata:

1.       Archeologická naleziště a archeoskanzeny.

2.       Středověká kolonizace (vesnice, města, komunikační síť, národnostní složení).

3.       Život ve středověkém klášteře (řehole).

4.       Pojímání času a církevní rok.

5.       Rytířská kultura a život na středověkém hradu.

6.       Středověké město (řemeslo, obchod).

7.       Renesanční kultura a humanismus.

8.       Jiné, cizí, exotické v evropské kultuře.

9.       Stravování ve středověku a novověku.

10.    Válka ve středověku a novověku. Zbraň a zbroj.

11.     Kultura doby baroka (barokní zbožnost, kostely, slavnosti, poutě).

12.    Jak se žilo na venkově v 18. a 19. století (skanzeny, vybavení domácnosti).

Poslední úprava: Beránková Iva, PhDr. (07.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK