PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Prameny paměti - OPND1D108A
Anglický název: Sources of memory
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPND3D012A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Anotace -
Seznámení s několika základními vědními disciplinami, jež se z různých úhlů pohledu zabývají kulturním dědictvím. Cyklus si klade za cíl prezentovat tyto vědecké obory, jejich prameny a způsoby práce spolu s přiblížením možností, jak výsledky uvedených disciplin využít při edukaci a interpretaci v oblasti kulturního dědictví. Nabyté znalosti by měly absolventa vybavit základním přehledem po sledovaných disciplinách a schopností pracovat s jejich výstupy v rámci edukační praxe. Frekventanti kursu by též měli získat orientaci v aktuální odborné produkci a publikační činnosti.
Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2021)
Cíl předmětu

Seznámení se základními vědními disciplinami, jež se z různých úhlů pohledu zabývají kulturním dědictvím.

Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2021)
Deskriptory

Studium bude probíhat presenčně.

Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2021)
Literatura -

Povinná literatura:

 Le GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Praha: Argo,  2007. ISBN 978-80-7203-862-6.

FOLTÝN, D.  a kol. Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe, Praha: katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK, 2008. ISBN 978-80 -7290-352-8.

 

http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/odborne-texty

 

Doporučená literatura:

 

DVOŘÁK, Karel. Humanistická etnografie Čech, Praha:Universita Karlova, 1975.

HÁSEK, Václav. Učebnice pro začínající rodopisce. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost, 2014. ISBN  978-80-905500-1.8.

HLAVÁČEK, Ivan, KAŠPAR, Jaroslav, NOVÝ, Rostislav, Vademecum pomocných věd historických, Jinočany: H&H, 2002. ISBN 80-7319-004-4.

KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku, Praha: NLN 2005. ISBN 80-7106-175-1.

LIBROVÁ, Hana. Věrní a rozumní:kapitoly o ekologické zpozdilosti, Brno: Masarykova univerzita 2016. ISBN 978-80-210-8412-4.

NĚMEC, Igor a kol., Slova a dějiny. Praha:Academia 1980.

Paměť míst, událostí a osobností:Historie jako identita a manipulace, Praha: Historický ústav, 2011. ISBN 978-80-7286-186-6.

PETRÁŇ, Josef. Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic. Praha: NLN, 2011. ISBN 978-80- 7422-123-1.

PETRÁŇ, Zdeněk -  RADOMĚRSKÝ, Pavel, Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky, Praha:  Libri, 2013. ISBN  978-80- 7277-518-7.

Pražské jaro 1968. Literatura - film - média. Materiály z mezinárodní konference pořádané Literární akademií za spolupráce s Městskou knihovnou. Praha 20. - 22. května 2008, Helena Kupcová, ed., Praha: Literární akademie 2009.

SEDLÁČEK, August, Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, V. Růžek ed., 1-3, Praha:Academia 2001-2002. ISBN  80-200-0933-7.

SMETÁNKA, Zdeněk, Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, Praha: NLN, 2010. ISBN 978-80-7422-035-7.

Schama, Simon, Krajina a paměť.  Praha: Argo, Dokořán 2007, ISBN  978-80- 7203- 803-9.

WOITSCH, Jiří -JŮNOVÁ-MACKOVÁ, Adéla a kol., Etnologie ve zúženém prostoru, Praha: Etnologický ústav 2016. ISBN 978-80-88081-10-4.

MIKEŠOVÁ,Veronika – OPATRNÁ, Marie a kol., Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví.

Certifikovaná metodika, 2014 [online]. Dostupné z:

http://www.archeologienadosah.cz/sites/default/files/naki/metodika_edukace_a_prezentace_archeologickeho_kulturniho_dedictvi.pdf.

http://www.lidova-architektura.cz

Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2021)
Metody výuky -

Přednášky, konzultace, exkurze.

Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět je ukončen ústní či písemnou zkouškou za použití doporučené literatury a obsahu přednášek. Po dohodě lze zkoušku nahradit vypracováním písemné práce využívající poznatky získané v kurzu.

Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2021)
Sylabus

1.   Archeologie. Jak ze střepů sestavit obraz minulosti.

2.   Možnosti regionální historie pro vzdělávání v oblasti kulturního dědictví.

3.  Pomocné vědy historické v edukační praxi: Genealogie aneb poznej sám sebe, Erby a znaky jako identifikační

     symboly, Platební prostředky v minulosti, Orientace ve středověkém kalendáři.

4.  Vizuální prameny – od obrazů v jeskyni Lascaux po film a fotografii.

5.   Etnografie a etnologie. Vývoj pohledu.

6.   Humanitní environmentalistika – různé podoby péče o kulturní krajinu.

7.   Průmyslové dědictví a jeho současné využití.

8.   Studium nehmotného dědictví: Hudební místopis, Paměť jazyka, Obraz místa v krásné literatuře.

Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK