Vybrané kapitoly ze světové literatury - OPNC4L031B
Anglický název: Selected chapters of world literature
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNC4L011A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Tento průřezový povinně-volitelný kurs volně navazuje na povinný kurs Světová literatura (OPNC4L011A) v prvním ročníku magisterského cyklu a zabývá se paradigmatickými literárními texty od 17. století do současnosti. Jeho cílem je dále prohlubovat nejen literárně-historické a teoretické znalosti, ale také argumentační, interpretační a komunikační dovednosti budoucích učitelů. Texty v čítance jsou voleny s ohledem na jejich reprezentativnost ve školském provozu i na jejich uměleckou kvalitu. Práce v semináři se opírá o elektronickou čítanku, kterou prosím sdílíme prostřednictvím MS Teams, a o interpretační okruhy, které vyučující s předstihem rozesílá účastníkům semináře emailem.
Poslední úprava: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Cíl předmětu
Společná četba by měla dále zjemnit naši čtenářskou citlivost pro konkrétní historické poetiky a jejich proměny. Cílem společných interpretací je mj. získat větší jistotu v tomu, čeho si mám jako interpret na konkrétním barokním, romantickém, symbolistním atp. textu všímat, o které charakteristické jednotlivosti mohu vlastní úspěšnou interpretaci opřít (a které jsou naopak spíše zavádějící).
Poslední úprava: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta

123,0

Odpovídající množství kreditů

4

Přidělené kredity

4

Zakončení

Zk

 

 

Přímá výuka

 

Přednášky:

0

Cvičení:

2

 

 

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

120 minut

Samostudium literatury (za semestr)

20 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

0 hodin

 

 

Plnění předmětu

 

Seminární práce

20 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

20 hodin

Poslední úprava: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (11.08.2022)
Literatura

Základní primární a sekundární literatura:

Adichie, Chimamanda Ngozi. Amerikána. Překlad Petr Štádler. Brno: Host, 2021

Auerbach, Erich: „L’humaine condition“, in Mimesis, Praha: Mladá fronta, 1968, s. 251–277. Přeložili Vladimír Kafka, Miloslav Žilina, Rio Preisner.

Černý, Václav: „Baroko a jeho poezie“, in: Kéž hoří popel můj, Praha: Mladá fronta, 1967, s. 261–270.

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Přeložili Albert Vyskočil a Timotheus Vodička. Praha: Odeon, 1975.

Goethe, J. W.: Faust. Přeložil Otokar Fischer.

Goethe, J. W.: Utrpení mladého Werthera. Přeložil E. A. Saudek.

Goethe, J. W.: Viléma Meistera léta učednická. Přeložili Vojtěch Jirát a Erik Adolf Saudek. Praha: SNKLHU, 1958.

Herder, Johann Gottfried: Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře. Přeložil Jan Binder. Praha: OIKOYMENH, 2006.

Hvězda v noci, duha ve dne. Přeložil Jiří Pelán. [Čtyři básníci evropského baroka.] Zblov: Opus, 2015.

Choderlos de Laclos, Pierre-Ambroise-François. Nebezpečné známosti. Přeložila Dagmar Steinová.

La Fayette, Marie Madeleine de: Kněžna de Clèves. Překlad Karel Šafář. Praha: SNKLHU, 1959

McCarthy, Cormac. Cesta. Překlad Jiří Hrubý. Praha: Argo, 2019.

Molière: Lakomec; Misantrop; Tartuffe. Přeložili Erik A. Saudek, J. Z. Novák, František Vrba Praha: Mladá fronta, 1966.

Montaigne, Michel de: Eseje. Přeložil Václav Černý. Praha: Arbor vitae, 2021 (v tiráži chybně 2008).

Musset, Alfred de. Zpověď dítěte svého věku. Překlad Dana Melanová. Praha: Odeon, 2015.

Poe

Pokorný, Jindřich a kol. Kniha o Faustovi: jak vznikla pověst o tomto mudrcovi, taškáři, kouzelníkovi a učenci, jak pronikla do literatury i na jeviště a proč se znovu a znovu rodí. Praha: Mladá fronta, 1982

Prévost, Antoine François. Manon Lescautová. Přeložila Jaroslava Vobrubová-Koutecká. Praha: SNKLHU, 1954.

Poe, Edgar Allan. Jáma a kyvadlo a jiné povídky. Překlad Josef Schwarz. Praha: Odeon, 1975.

Puškin, Aleksandr Sergejevič. Evžen Oněgin: Román ve verších. Překlad Olga Mašková. Praha: Svět sovětů, 1966

Quevedo y Villegas, Francisco de: Život rošťáka. In: Tři španělské pikareskní romány. Přeložil Eduard Hodoušek. Praha: Odeon, 1980.

Racine, Jean. Faidra. Přeložil Gustav Francl. Praha: Orbis, 1960.

Rilke, Rainer Maria: „Orfeus, Eurydika, Hermes“. Překlad L. Fikar. In A na ochozech smrt jsi viděl stát, Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 145–148.

Rimbaud, Arthur: Opilý koráb. In Čapek, Karel, Francouzská poezie nové doby, Praha: Československý spisovatel, 1968, s. 23–26.

Růže ran: z německé lyriky XVII. věku. Přeložil Erik Adolf Saudek. Doslov Vojtěch Jirát. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

Shakespeare: Sonety. Přeložil Martin Hilský. Přeložil Jiří Josek. Přeložil z části Erik Adolf Saudek (in Labuť a růže).

Spizer, Leo: „Quevedovo umění v jeho Životě rošťáka“. In Stylistické studie z románských literatur, řeložili Jiří Pelán a Jiří Stromšík, Praha: Triáda, 2010, s. 198–268.

Sterne, Laurence: Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho. Přeložil Aloys Skoumal. Praha: Academia, 2014.

Voltaire: Candide. Přeložil Radovan Krátký.

 

Doporučená literatura:

Alewyn, Richard: „Gestalt als Gehalt: Der Roman des Barocks“. In Týž, Probleme und Gestalten. Frankfurt: Suhrkamp, 1982, s. 117–132.

Anderegg, Johannes. Nebeské a ďábelské: proměny lidství a Goethův Faust. Přeložil Martin Pokorný. Praha: Malvern, 2018.

Defoe, Daniel: Moll Flandersová. Přeložila Gerta Pospíšilová. Praha: Odeon, 1983

Diderot, Denis: O umění. Přeložil Jan Binder. Vybrala a uspořádala Růžena Grebeníčková. Praha: Odeon, 1983.

Fielding, Henry. Tom Jones. Přeložila Eva Kondrysová. Voznice: Leda, 2009.

Forman, Miloš: Valmont, 1989 (film).

Goethe, J. W.: Spříznění volbou. Přeložil Erik Adolf Saudek. Praha: SNKLU, 1965.

Gogol, Nikolaj Vasil‘jevič. Povídky. Praha: Odeon, 1975.

Kéž hoří popel můj: z poezie evropského baroka. Vybral, sestavil a doslov napsal Václav Černý. Praha: Mladá fronta, 1967.

Kučera, Jan Pavel. Molière: moralista a posměváček. Praha: Paseka, 2006.

Pelán, Jiří: „Klasicismus – geneze a vývoj“. In: Tureček, Dalibor a kol. Český a slovenský literární klasicismus: synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2017, s 15–76.

Saudek, E. A.: Labuť a růže: překlady poezie od Shakespeara k Rilkovi. Praha: Aurora, 1997.

Sévigné, Marie de Rabutin Chantal: Rozhovory na dálku: výbor z dopisů. Přeložila Alena Hartmanová. Praha: Odeon, 1977.

Stromšík, Jiří: „Grimmelshausen a barokní literatura“. In Týž, Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi: kapitoly z německé literatury. Jinočany: H & H, 1994, s. 9–18.

 

Přehledové příručky:

Auerbach, Erich: Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1968

Bahr, Ehrhard( ed.): Dějiny německé literatury, 3 sv. Praha: Karolinum, 2005–2007.

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. I–IV

Honzík, Jiří: Dvě století ruské literatury. Praha: Torst, 2000

Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin: Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005

Kupcová, Helena: Literární Evropou I a II. Praha: Literární akademie, 2007.

Macura, Vladimír a kol.: Slovník světových literárních děl. Praha: Odeon, 1988. 2 sv.

Pelán, Jiří: Kapitoly z francouzské a italské literatury. Vyd. 1. Praha: Torst, 2000

Pelán, Jiří: Jiří. Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007.

Slovníky spisovatelů. Vydávalo nakladatelství Odeon, nyní Libri. (Jednotlivé publikace k národním literaturám obsahují přehledové úvody shrnující literárněhistorický vývoj, jednotlivé epochy, význam velkých spisovelů. Přes Národní knihovnu lze po přihlášení některé slovníky konzultovat digitálně.)

Svatoň, Vladimír: Z druhého břehu: (studie a eseje o ruské literatuře). Vyd. 1. Praha: Torst, 2002.

Svatoň, Vladimír: Proměny dávných příběhů: o poetice ruské prózy. V Pardubicích: Marie Mlejnková, 2004.

Sýkora, Michal: Vize řádu světa v moderní próze: román a "světový názor". Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2008.

Šrámek, Jiří: Panorama francouzské literatury od počátku po současnost. Brno: Host, 2012.

Ulmanová, Hana. Americká židovská literatura. Praha Židovské muzeum, 2002.

Poslední úprava: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Sylabus

 

 

datum

téma

Čítanka

referát

11. 10.

Baroko

P. Fleming: básně

Shakespearovy Sonety

18. 10.

Klasicismus

J. Racine: Faidra

Molière: Misantrop

25. 10.

18. století

Voltaire: Candide

Defoe: Robinson Crusoe NEBO Goethe: Viléma Meistera léta učednická

29. 11.

Literatura galantní a libertinská

Laclos: Nebezpečné známosti

Paní de Lafayette : Kněžna de Clèves

6. 12.

Preromantismus

Goethe: Utrpení mladého Werthera

Goethe: Král duchů

13. 12.

Alternativní polohy romantismu: ironický odstup a „nemoc století“ (Puškin),  fantastická inspirace (Poe)

Puškin: Evžen Oněgin

Poe: Zánik domu Usherů

20. 12.

Symbolismus

Rilke: Orfeus Euridyke Hermes

Rimbaud: Opilý koráb

3. 1.

Proudy v současné próze: ekologická tíseň, otázky rasy a genderu

McCarthy: Cesta

Ngozi Adichieová: Amerikána

 

Poslední úprava: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na semináři a úspěšný referát (15min: představení titulu + komentář vybrané ukázky, kterou referentka/referent předem dá kolegyním a kolegům k dispozici + interpretační okruh ke společné diskusi nad tímto textem) nebo odevzdaný interpretační příspěvek diskutující určitý aspekt zvoleného díla z probíraného období (17. století až dnes; rozsah 4 NS; viz parametry). Ústní zkouška se koná nad seznamem četby s minimálním počtem 15 titulů primárních (tituly by měly rovnoměrně pokrývat probírané období i žánrové spektrum) + 3 sekundárních, které úžeji reflektují odborný zájem kandidátky/kandidáta. Seznam četby má standardní bibliografické parametry (jako např. seznamy k bakalářské státnici) a stejně jako interpretační příspěvek se prosím vyučující zasílá v dostatečném předstihu (bude vždy upřesněno).

Poslední úprava: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Studijní opory

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahTp1ABVcbZdFN72K0kDCzS68k6hgRPl69vJpqDjuZ6s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=53482d57-3fa0-4e0d-a394-384eedf1c025&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Poslední úprava: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (11.09.2023)