PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Světová literatura I - OPNC2L107A
Anglický název: World literature I.
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 5 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNC2L112A, OENLL1702, OENLL1702Z
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (10.03.2021)
Anotace: Tento jednosemestrální magisterský seminář se (jako součást třísemestrálního kursu) snaží postihnout dynamiku vývoje evropských literatur mezi středověkem a raným novověkem. Evropskou literaturu středověku budeme sledovat optikou hrdinského eposu a dvorské kultury. Dále se pokusíme postihnout rozhodující impulsy italské provenience: renesanci, humanistický klasicismus a baroko. Budeme reflektovat vývoj žánrového spektra, jednotlivé autorské osobnosti světového formátu (zde především Dante, Cervantes a Shakespeare), ale i pohledy na člověka, klíčové hodnoty a v neposlední řadě hrdiny velkých příběhů naší civilizace, jak je jednotlivé epochy nasvítily (Roland, Don Quijote, Hamlet, postava pícara). Přednášející poskytne základní orientaci v konkrétní problematice (v programu níže viz „téma“ a „programové teze“). Součástí sylabu je poměrně obsáhlá elektronická čítanka (v programu níže viz „texty“). Studenti se systematicky seznámí nejen s primárními texty, ale na příkladech konkrétních studií také s domácí i zahraniční tradicí jejich kritického promýšlení (v programu níže viz „+texty“ v závorce). Spíš než na znalostní penzum je kurs zaměřen na rozvíjení čtenářských kompetencí, cílené budování citlivosti pro různé typy historických literárních textů a na procvičování argumentačních a interpretačních postupů. Důraz je mj. kladen na soustavnou četbu a samostatnou práci s textem. Kurs bude probíhat v MS Teams a jeho součástí je elektronická čítanka. Kurs je zakončen zápočtem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (09.02.2021)

 

Literatura:

 

Aristoteles: Poetika. Přeložil Milan Mráz. Praha: Svoboda, 1996.

 

Auerbach, Erich: „Jmenování Rolanda velitelem“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 86 –109.

 

Bédier, Joseph: Román o Tristanovi a Isoldě. Přeložila Eva Musilová. Praha: SNKLU, 1959. Praha: NLN, 1996.

 

Cervantes, Miguel de: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přeložil Zdeněk Šmíd. Přeložil Václav Černý.

 

Černý, Václav: „Cervantes a jeho Don Quijote“. In Týž, Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, s. 19–33.

 

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 2. Jinočany: HaH 1998, s. 262 –263; s. 271–277.

 

Dante Alighieri: Božská komedie. Přeložil O. F. Babler. Doslov a komentář napsal Zdeněk Kalista. Praha: SNKLU, 1965.

 

Dante Alighieri: Peklo. Přeložil rozměrem originálu, ale bez veršů Karel Vrátný. Praha: 1929.

 

Duby, Georges: Věk katedrál. Umění a společnost 980–1420. Praha: Argo, 2002, především s. 102–132.

 

Eliot, Thomas Stearns: „Hamlet a jeho problémy“. In Týž, Křesťan kritik básník. Přeložili Martin Hilský, Petr Onufer a Martin Pokorný. Praha: Argo, 2019, s. 21–25.

 

Machiavelli, Niccolò: Mandragora. Přeložil Jaroslav Pokorný. Praha: Artur, 2019.

 

Petrarca, Francesco: Sto sonetů Lauře. Přeložil Václav Renč. Praha: Vyšehrad, 2015.

 

Pico della Mirandola, Giovanni. O důstojnosti člověka = De dignitate hominis. Překlad David Sanetrník. Praha: OIKOYMENH, 2005.

 

Píseň o Nibelunzích. Nářek nad hrdiny Písně. Překlad Jindřich Pokorný. Doslov Pavel Trost. Praha: Odeon, 1989.

 

Píseň o Rolandovi. Přeložil Jiří Pelán. Praha: Odeon, 1987.

 

Quevedo y Villegas, Francisco de: Život rošťáka. In: Tři španělské pikareskní romány. Praha: Odeon, 1980.

 

Racine, Jean. Faidra. Přeložil Gustav Francl. Praha: Orbis, 1960.

 

Růže ran: z německé lyriky XVII. věku. Překlad Erik Adolf Saudek. Doslov Vojtěch Jirát. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

 

Shakespeare, William: Hamlet. Přeložil J. V. Sládek. Přeložil Erik Adolf Saudek. Přeložil Martin Hilský. Přeložil Jiří Josek.

 

Spitzer, Leo: „K jazykové interpretaci slovesných uměleckých děl“. In Stylistické studie z románských literatur. Překlad Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2010, především s. 44–48.

 

Stromšík, Jiří: „Grimmelshausen a barokní literatura“. In Týž, Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi: kapitoly z německé literatury. Jinočany: H & H, 1994, s. 9–18.

 

Villon, François: Básně. Přeložil Otokar Fischer.

 

Vzdálený slavíkův zpěv. Upořádal a doprovodnými texty opatřil Václav Černý. Praha. SNKLU, 1963.

 

 

 

Doporučená literatura:

 

Alewyn, Richard: „Gestalt als Gehalt: Der Roman des Barocks“. In Týž, Probleme und Gestalten. Frankfurt: Suhrkamp, 1982, s. 117–132.

 

Auerbach, Erich: „Dvorský rytíř“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 110–127.

 

Auerbach, Erich: „Začarovaná Dulcinea“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 298–319.

 

Béowulf. Překlad Jan Čermák. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha: Jitro, 2020.

 

Boccaccio, Giovanni. Dekameron. Překlad Radovan Krátký. Praha: SNKLU, 1965.

 

Cellini, Benvenuto: Vlastní životopis. Přeložili Josef Mach a Adolf Felix.

 

Černý, Václav: „Don Quijote a quijotismus“. In: Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, s. 436 – 447.

 

Černý, Václav: „Neproslovený pozdrav“. In Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, s. 194–200. [Také ke Quijotovi.]

 

Černý, Václav – Pelán, Jiří: Italská renesanční literatura, I–II. Praha: Karolinum, 2020.

 

Edda. Přeložil Ladislav Heger. Praha: Argo, 2004.

 

Hvězda v noci, duha ve dne. Přeložili Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Zblov: Opus, 2015. [Antologie evropské barokní poezie.]

 

Chrétien de Troyes: Cligès. Přeložil Jiří Konůpek. Praha: Odeon, 1967.

 

Italské renesanční novely. Přeložil Adolf Felix. Praha: Odeon, 1967.

 

Kalevala. Přeložil Josef Holeček. Praha: Odeon, 1980.

 

Kéž hoří popel můj: z poezie evropského baroka. Přeložil Václav Černý a kolektiv. Praha: Mladá fronta, 1967.

 

Konůpek, Jiří: „Chrétien de Troyes a počátky evropského románu“. In Cligès. Praha: Odeon, 1967, s. 7–26.

 

Kučera, Jan Pavel. Molière: moralista a posměváček. Praha: Paseka, 2006.

 

Lehár, Jan: Česká středověká lyrika. Praha: Vyšehrad, 1990. [Viz především kap. „Kurtoazní lyrika“, s. 81nn.]

 

Molière: Lakomec; Misantrop; Tartuffe. Přeložili Erik A. Saudek, J. Z. Novák, František Vrba Praha: Mladá fronta, 1966.

 

Pelán, Jiří: „Francouzská hrdinská epika a Píseň o Rolandovi“. In Píseň o Rolandovi. Praha: Odeon, 1987, s. 209–229. Nebo in Týž, Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha: Torst, 2000, s. 7–34.

 

Pelán, Jiří: „Klasicismus – geneze a vývoj“. In: Tureček, Dalibor a kol. Český a slovenský literární klasicismus: synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2017, s 15–76.

 

Píseň o Cidovi. Překlad Miloslav Uličný. Praha: Práce, 1994.

 

Putování za Svatým Grálem. Přeložil Jiří Pelán. Praha: Triáda, 2006

 

Rabelais, François: Gargantua a Pantagruel. Přeložili Karel Šafář a Jihočeská Theléma. 2 sv. Praha: SNKLU, 1962.

 

Rudel, Jaufres: Vzdálená láska. Přeložil a doslovem opatřil Jiří Pelán. Zblov: Opus, 2013.

 

Rytířské srdce majíce. Praha: Odeon 1984. [Artušovská látka se v české literatuře objevuje jen v anonymním Tandariášovi a Floribelle, tato česká verze látky je ze 14. stol. a vznikla podle málo významné něm. předlohy.]

 

Shakespeare, William: Bouře. Přeložil J. V. Sládek. Přeložil Martin Hilský.

 

Shakespeare, William: Sonety. Přeložil Martin Hilský.

 

Spitzer, Leo: „Vzdálená láska Jaufrého Rudela a smysl trobadorské poezie“. In Stylistické studie z románských literatur. Překlad Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2010, s. 93–145.

 

Wolfram von Eschenbach: Parzival. Přeložil Jindřich Pokorný. Praha: Aula, 2000.

 

 

 

Jednotliví autoři a literárněhistorický kontext:

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti I. Jinočany: HaH, 1996.

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti II. Jinočany: HaH, 1998.

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti III. Jinočany: HaH, 2005.

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti IV. Praha: Academia, 2009.

Macura, Vladimír a kol.: Slovník světových literárních děl. Praha: Odeon, 1988.

Slovníky spisovatelů národníchliteratur (vycházely v Odeonu a nově v nakl. Libri; obsahují přehledové předmluvy)

Přehledové publikace k dějinám jednotlivých národních literatur:

česká – Holý, Janáčková, Lehár, Stich: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, 2008.

německá – Bahr (ed.): Dějiny něm. literatury, I–III. Praha: Karolinum, 2005–2007.

francouzská – Kopal: Dějiny fr. literatury. Praha: Melantrich, 1949.

ruská – Svatoň: Proměny dávných příběhů. O poetice ruské prózy. Pardubice: Marie Mlejnková, 2004. Honzík: Dvě století ruské literatury. Praha: Torst, 2000.

anglická – Craig (ed.): Dějiny angl. literatury, I–II. Praha: SNKLU, 1963.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (08.03.2021)

 

datum

Téma

Programové teze

texty

samostudium

Středověký hrdinský epos (chansons de geste)

Kontext starých hrdinských skladeb – obl. románská vs. germánská. Vazba textů na mytologii, legendu a dějinné události. Různost dochovaných rukopisů a existence cyklů.

Píseň o Rolandovi (+ E. Auerbach)

1.3

 

Lyrika od trobadorů k Villonovi

Kurtoazní inspirace v proměnách. Trobadorský rejstřík a formy. Stilnovismus.

J. Rudel, F. Pertrarca, F. Villon (+ L. Spitzer)

12. 4.

Dvorský román. Cervantesův Don Quijote

Látky (matières). Vývoj žánru a jeho reinterpretace u Cervantese.

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (+ V. Černý)

26. 4.

Renesance?

Svět jako řád (katedrála, mystika). Promýšlení tělesnosti a duše, prožitek lapenosti ve smyslovém světě a v hříchu, perspektiva věčnosti a otázka lidské svobody.

Dante: BK (Peklo, Ráj), G. Boccaccio: Dekameron, G. Pico: O důstojnosti člověka (+ G. Duby)

10. 5.

Renesance!

Inspirace komicko-realistická a zdůraznění individuální jedinečnosti. Otázka poznání, jeho možností a limitů (středověká scholastika, sumy, Tomáš Akvinský).

N. Machiavelli: Mandragora, B. Cellini: Vlastní životopis, F. Rabelais: Gargantua a Pantagruel (+ L. Spitzer)

samostudium

Shakespeare

Rozpětí dramat mezi tragikou a komikou, barokním stylem a bezprostředností promluvy atd. Tradice překládání S-a u nás od J. V. Sládka k Hilskému a Joskovi.

Hamlet (+ T. S. Eliot)

       
       

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (09.02.2021)

Počet možností získat zápočet: 2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK