PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Náslechová praxe v oboru biologie - OPNB2B104A
Anglický název: Classroom Observation in Biology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Linda Němečková
P//Je prerekvizitou pro: OPNB2B107A, OPNB2B105A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D. (05.09.2017)
Kurz je zaměřen na rozvíjení schopnosti studentů všímat si výukové reality a na zprostředkování přímé zkušenosti se školním prostředím. Studenti absolvují 6 hodin přímých náslechů výuky přírodopisu/biologie na ZŠ nebo SŠ (např. vyučovací hodina, laboratorní cvičení, exkurze). Na základě náslechů a vlastních záznamů zpracují tematicky orientované reflexe, při kterých je kladen důraz na sledování didaktických aktivit, metod výuky, zapojování žáků do výuky, hodnocení žáků učiteli, sledování silných a slabých stránek výuky. Studenti tak mají možnost z pozice pozorovatele nahlédnout do prostředí reálné výuky přírodopisu/biologie, která jim může být v mnoha ohledech inspirací a přínosem v jejich budoucí praxi.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. (17.04.2017)

Dytrtová, R., Krhutová, M. Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2863-6.

Janík, T. et al. Kvalita ve vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

Kalhous, Z. - Obst, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.

Pavlasová, L. Přehled didaktiky biologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 60 s. ISBN 978-80-7290-643-7. Dostupné z: http://vzdelavani-dvpp.eu/download/opory/02pavlasova.Kn.bl.TISK.pdf

Zormanová, L. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4590-9.

Metodický portál RVP – virtuální hospitace. Dostupné z:  http://audiovideo.rvp.cz/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. (26.10.2019)

- Zpracování tematicky orientovaných reflexí a jejich odevzdání v elektronické podobě (viz MOODLE)

- Účast na společném kolokviu nad vypracovanými reflexemi (v první polovině ledna budou vypsány 2 termíny)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D. (05.09.2017)

Sylabus

1. úvodní seminář (organizace praxe, požadované výstupy)

2. 6 hodin přímých náslechů výuky přírodopisu/biologie na ZŠ nebo SŠ – každý student individuálně

3. zpracování 6 reflexí dle požadovaného zadání – každý student individuálně

4. závěrečný reflektivní seminář

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. (19.10.2018)

Pokyny ke splnění předmětu:

- Před nástupem na praxi musí student povinně absolvovat kurz Proškolení před pedagogickými praxemi v MOOODLe. Po individuálním absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, si vygeneruje osvědčení, které předloží garantovi.

- Účast na prvním (zahajujícím) semináři

- 6 hodin náslechů výuky přírodopisu/biologie na ZŠ nebo SŠ dle zvolených škol (doporučuje se účast na školách, které jsou na seznamu fakultních škol: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-119.html

- Zpracování tematicky orientovaných reflexí a jejich odevzdání v elektronické podobě (viz MOODLE)

- Účast na závěrečném semináři – společné kolokvium

Podklady a instrukce pro vyplnění tematicky zpracovaných reflexí budou studentům poskytnuty na prvním semináři a zároveň vyvěšeny na Moodle. Na závěrečném semináři proběhne kolokvium nad vypracovanými reflexemi a udělení zápočtu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK