Obecná antropologie - OPNB2B101A
Anglický název: General antropology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Záměnnost : ON1302001, ON2302001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (19.06.2017)
Přednáška se soustředí především na evoluční a vývojové aspekty antropologie obecně. Cílem je získání kvalifikovaného pohledu na biologickou, biosociální a sociálně-kulturní podstatu vlastností člověka a jeho předků a jejich biologickou a biosociální variabilitu včetně variability lidské ontogeneze. Přednáška se v prvních částech zaměřuje na základní definice a pojmy antropologie jako disciplíny obecně zaměřené na člověka a jeho vlastnosti. Přednášky se zaměřují i na primáty, zvláště pak na lidoopy jako naše nejbližší příbuzné. Důraz je kladen na pochopení základních aspektů adaptací, chování a ekologie vyšších primátů jako našich nejbližších předků, u lidoopů je pak kladen důraz také na funkci sociální struktury, a vybrané aspekty jejich genetiky a fyziologie. V dalším bloku přenášek je cílem podat základní informace o vzniku a evoluce člověka a jeho předků se zvláštním zřetelem na evoluci rodu Homo, dále postupný vznik specifické lidské ekologie a kultury, zejména v evoluci na konci pleistocénu a na počátku holocénu. Velká pozornost bude věnována také genetickým aspektům lidské evoluce a variability. V další části je cílem podat přehled nejdůležitějších etap lidské postnatální ontogeneze v širokém chápáním od růstu a vývoje, před genetické a hormonální aspekty růstu až po lidské chování a sociobiologii a pohlavní výběr. V této části bude kladen zvláštní důraz na didaktické a praktické (propedeutické) aspekty problematiky. Závěr je věnován vzniku moderní lidské civilizace v neolitu a základním etapám kolonizace světa.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (19.06.2017)

Cílem je získání kvalifikovaného pohledu na biologickou, biosociální a sociálně-kulturní podstatu vlastností člověka a jeho předků a jejich biologickou a biosociální  variabilitu včetně variability lidské ontogeneze.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (30.09.2020)

Obecná antropologie - online výuka - budou čtyři základní úvodní přednášky v prostředí Ms Teams s využitím prosředí Google (Sites, Hangouts, Classroom). MsTeams – Tým Obecná antropologie základní informace přednášky a filmy- dále pak https://sites.google.com/view/antropologieavukaantropologie/home literatura a také presentace. Obecná antropologie – v distančním kurzu bude zadány 6 úkolů s využitím přednášek plus analýza filmů – studenti budou průběžně podle pokynů vyučujícího pravidelně odevzdávat podle možností buď v MsTeams, Google Classroom nebo po dohodě i mailem: Lidoopi a člověk – Šimpanz se sloní pamětí – a Podivuhodná zvířata – lidoopi, Vznik a evoluce homininů – Putování s pravěkými zvířaty 2; 4, Putování s pravěkými lidmi 3; Vznik a evoluce moderních lidských forem – Neandrtálci a ostatní – Putování s pravěkými zvířaty 2, 4, Putování s pravěkými lidmi 6; Evoluce člověka a genetika – přednášky a presentace Analýza archaické DNA - https://sites.google.com/view/antropologieavukaantropologie/home, Ontogeneze před obdobím pohlavní zralosti - charakterizuj rozdíly mezi novorozeneckým kojeneckým obdobím, batolecím obdobím a ranným dětstím, hlavní fáze dětství s přihlédnutím k období školní zralosti, pozdní dětství a prepuberta - filmy Lidské tělo 1, 2, Přednášky, literatura; Ontogeneze v období pohlavního dozrávání, dospělost a stárnutí - proces maturace - charakteristika jednotlivých fází maturace, adolescence a dospělost - životní cyklus a životní historie, význam stárnutí a teorie stárnutí - filmy Lidské tělo 3, Přednášky, literatura

 

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (18.10.2018)

Čuta, M. 2014. Modelování lidského růstu. Dynamický fenotyp. Antropologia integra – Series Monographica, sv. 4. Brno: Akademické nakladatelství CERM
Králík M., Čuta M. 2012 Ontogeneze člověka http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451
Šmahel Z. 2001. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha.
Soukup, M., 2010. Biokulturologie. Evoluce a kultura. Mervart, University Karlova v Praze
Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 1 Evoluce, ekologie a chování primátů - Prosimii a Platyrrhina. Universita Karlova Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.
Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 2 Catarrhina - opice a lidoopi. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.
Vančata,V., 2012. Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. (učebnice ISBN 978-80-7290-592-8)
Vančata,V., 2013. Vznik a evoluce rodu Homo: Mýty a milníky. Vývoj lidského rodu s nastíněním vztahu neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Culturologie 3: 18 - 35.
Vančata,V., 2013. 7 milionů-50 000 př. Kr.: Od hominidů k modernímu člověku. In: Bárta Miroslav, Kovář Martin a kol. - Civilizace a dějiny. Pra
Vančata, V., Vančatová M., 2002: Sexualita primátů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Svoboda, J. A. (2015): Terra Nostra: Krajiny, lidé a architektura v antropologické perspektivě. Antropologia integra – Series Monographica, sv. 5. Brno: Masarykova univerzita. https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/view/3432

de Wahl F., (ed.) 2001: Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London.
Ehler E, Přívratský V, Vančata V. 2010. Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9
Fleagle J. G., 2008: Primate Adaptation and Evolution (3rd ed.). Academic Press, Inc., London.
Fagan B. M., 1989: People of the Earth. An Introduction to the World Prehistory (Sixth edition). Scott, Feresman and Company, Glenview, Boston, London.
Foley R. A., 1987: Another Unique Species. Patterns in human evolutionary ecology Longman Scientific and Technical, Harlow.
Gamble C., 1995: Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization. Penguin Books, London.
Jones S., Martin R., and Pilbeam D., 1995: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.
Szalay F.S. & Delson E., 1979. Evolutionary History of the Primates. Academic Press, New York.
Uliasek S.J., et al., 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge University Press, Cambridge.
Wolpoff M.H., 1999: Paleoantropology. Second edition. McGraw-Hill, Boston.

 

Aktuální přednášky - presentace

https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie


Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/historicka-a-evolucni-antropologie
https://sites.google.com/site/docvancata/home/zaklady-biologicke-antropologie
https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie
https://sites.google.com/site/vaclavvancata/etologie-primatua
https://sites.google.com/site/vaclavvancata/primatologie
https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (11.01.2021)

V online režimu jsou podmínky ke zkoušce dány Deskriptorem, tedy splnění minimálně nadpolovičního množství úkolů.

Absolvovat úspěšně test na první dva termíny zkoušky nebo na třetí termín složit ústní zkoušku. V online režimu bude probíhat online.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (19.06.2017)

l) Úvod - Fyzická antropologie - předmět zkoumání a metodologie, hlavní směry, postavení člověka v přírodě, člověk a primáti. Teoretické aspekty evoluce a adaptace primátů s příhlédnutím ke specifickým aspektům evoluce hominidů - přírodní výběr a adaptivní procesy, ontogeneze a fylogeneze, adaptivní strategie, adaptivní radiace, life forms, speciace, evoluční a fylogenetická systematika, ontogeneze a life histories - význam ontogeneze jako adaptivního mechanismu, sexuální dimorfismus a diferenciace pohlaví, adaptace na úrovni populací - idividuální a inklusivní fintness, ontogenetické shifty, fyziologie, ekologie a chování
2) Primáti - úvod do fyzické antropologie a primatologie, základy taxonomie primátů, biogeografie, ekologie, lidoopi a jejich význam pro studium evoluce hominidů. Chování a sociální struktura opic a lidoopů, ekologie, reprodukce a sociální struktura - platyrrhinní a katarrhinní opice a lidoopi, ontogeneze a life histories, odlišnosti a podobnosti lidoopů a člověka v biosociálních a sociálních vlastnostech, stupeň inteligence a kreativní činnost lidoopů – stručný přehled poloopic, širokonosých a úzkonosých opic.
3) Hominoidea - giboni - malí lidoopi (Hylobatidae), pongidé - velcí lidoopi (Ponginae, Paninae) a hominidé (Homininae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, afričtí a asijští pongidae. Orangutan (Pongo) definice rodu a systematika orangutanů, biogeografie a ekologie, základní adaptace a chování.. Afričtí velcí lidoopi - systematika - Gorilla a Pan - druhy a poddruhy afrických lidoopů, biogeografie a ekologie, sociální struktura a chování, základní adaptace a specializace jednotlivých druhů, Pan troglodytes a Pan paniscus - rozdíly a podobnosti, systematika velkých lidoopů – etologie a ekologie – podobnosti a rozdíly s člověkem
4) Vznik primátů a základní poznatky o fylogenezi primátů, vývoj primátů ve starších třetihorách, adaptivní radiace, Vznik vyšších primátů, nejstarší hominoidi, svrchně miocenní hominoidi a vznik hominidů. Vznik a vývoj nejstarších hominidů - jejich charakteristika, základní faktory evoluce hominidů a ekologické aspekty evoluce hominoidů. Evoluce raných hominidů, astralopitéci a jejich diferenciace, vznik nejstarších zástupců Homo - byl Homo habilis již skutečně člověk, problematika definice rodu Homo - Homo ergaster a Homo erectus, materiální kultura a sociální organizace raných hominidů.
5) Homo ergaster/erectus - klíčová etapa lidské evoluce, proč se vyvinul člověka vzpřímený, starší a střední paleolit, kultura a lidská řeč, základy lidské společnosti, archaický Homo sapiens, vznik neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Základní etapy evoluce hominidů, vznik základních biologických, biosociálních a sociálních vlastností a struktur, ekologické aspekty evoluce hominidů, kolonizace světa
6) Vznik a vývoj moderního člověka - monocentrické a multiregionální teorie, neandrtálci a anatomicky moderní člověk, lidé svrchního paleolitu - aurignacién, gravetiém a magdalenién, mladší doba kamenná, neolit, přechod od lovecko-sběračského systému k ranému zemědělství. Ranné zemědělství, doba bronzová a doba železná - migrace a osídlování světa - Amerika, Austrálie atd.,
7) Genetické aspekty evoluce Homo sapiens. Diferenciace archaických populací, vznik moderních lidských forem – AMČ, neandrtálců a denisovanů. Migrace, diferenciace a adaptace moderních lidských populací.
8) Ontogeneze člověka z hlediska vývojové antropologie – základní etapy – specifika dětství, matrurace a adolescence.
9) Ontogeneze a životní historie (life histories) hominoidů - komplexní chápání ontogeneze, ontogeneze hominoidů jako adaptivní mechanismus, heterochronie a allometrie, rychlost růstu a regulace růstu u primátů, chování, morfologie, hormony a mechanismy růstu, sexuální dimorfismus a sexuální diferenciace, adaptace na populační úrovni a ve společenstvech primátů.
10) Základy evoluční a vývojové antropologie - problematika ontogeneze a fylogeneze, vliv prostředí a sociální organizace a kultury na ontogenezi a schopnosti adaptace člověka a jeho předků, genetické a epigenetické aspekty evoluce a ontogeneze.
11) Základy ekologie a etologie člověka, vliv na migrace, sociální strukturu a reprodukci. Reprodukční mechanismy a jejich variabilita
12) Kolonizace světa člověkem a jeho předky vývoj moderního člověka, biologické a ekologické aspekty historického vývoje člověka, růstové a sekulární trendy, migrace, etnické skupiny a jejich vlastnosti a ekologie. Variabilita a diversita současných lidských populací, populační genetika.
13) Perspektivy současné antropologie, syntéza fyzické a sociální antropologie, člověk jako primát, molekulární antropologie a evoluce primátů. Reflexe pro výuku antropologie na základních, středních a vysokých školách

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (11.01.2021)

Zkouška bude probíhat testem, který zahrnuje problematiku obsaženou v presentacích a doporučené literatuře. Prosím věnujte zvláštní pozornost všem presentacím, jsou v nich některé důležité poznatky, které nejsou obsaženy v doporučených studijních materiálech.
Test má celkem 55 otázek a verze A a B (v online verzi nejsou označeny). Pro absolvování testu se známkou dobře je třeba odpovědět správně minimálně 27 otázek, na velmi dobře pak 37 otázek a na výborně minimálně 47 otázek. První dva termíny budou písemně, třetí pak ústně, otázky k třetímu termínu zkoušky jsou uvedeny na webu https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie

Podmínky ke zkoušce zasílá vyučující prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou studenti u zkoušky losovat. Otázky ústní zkoušky mají dvě samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. V online režimu bude tato zkouška probíhat online. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat, to pouze v případě, že se může znovu zapsat na předmět, nebo za jiných podmínek odpovídajících studijnímu řádu PedF UK v Praze.