PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika anglického jazyka I - OPNA4A012A
Anglický název: English Language Teaching Methodology I
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 60 / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Aline Germain-Rutherford
PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Je korekvizitou pro: OPNA4A013A
Je prerekvizitou pro: OPNA4A022A, OPNA4A023A, OPNA4A043A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (10.09.2021)
Cílem předmětu je poskytnout studentům konkrétní znalosti a dovednosti potřebné k práci s jazykovými prostředky a řečovými dovednostmi ve výuce AJ jako cizího jazyka. Student se naučí identifikovat klíčové charakteristiky jednotlivých oblastí jazykové výuky, plánovat jejich zapojení do vyučovacího procesu ve vzájemné provázanosti a návaznosti a hodnotit je. Pochopí i vztah jazykové výuky k plurilingvismu, interkulturalitě a mateřskému jazyku a dokáže jej zapracovat do výuky jazyka v souladu s akčním přístupem SERRJ. Teoretické poznatky si bude moci ověřovat v praxi pomocí návazného předmětu Náslechová praxe. Předmět obsahuje i návrat k tématům z didaktických předmětů v bakalářském studijním plánu formou samostudia. Konkrétněji se předmět zaměřuje na efektivní přístupy k výuce anglického jazykového systému a jeho dílčích složek - slovní zásoby, systému gramatického, fonologického a grafického, s přesahem do výuky vybraných aspektů nadvětné syntaxe a textu. V kurzu je důsledně uplatňováno hledisko konfrontační (systémy L1 a L2, specifika jejich osvojování, zdroj interference, teorie transferu), vývojové (teorie mezijazyka, vývojové sekvence v osvojování forem, L2 jako komplexní systém, vliv různých proměnných na osvojování jazykového systému) a didakticko-metodické (konkrétní techniky výuky jazykových prostředků). Důraz je kladen na rozvoj dovednosti studentů všechna hlediska vzájemně usouvztažnit a konkrétní didaktické a metodické postupy nejen realizovat, ale také odborně vysvětlit.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (12.09.2022)

zakončení: Z + Zk počet kreditů: 5

garant: prof. Germain-Rutherford

samostudium literatury: 15 hodin za semestr

práce se studijními materiály: 25 hodin za semestr (včetně přípravy projektu)

plnění průběžných úkolů: 14 hodin (zpracování, reflexe a (auto)evaluace projektu/ů, prezentace)

seminární práce

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (12.09.2022)

ZÁKLADNÍ LITERATURA:

přednášky:

PICCARDO E.; GERMAIN-RUTHERFORD A.; LAWRENCE G. The Routledge Handbook of Plurilingual Language Education. New York: Taylor Francis, 2021.

práce v seminářích:

COOK, V. (2008). Second Language Learning and Language Teaching. Hodder Education. ISBN: 978-0415713801
COOK, V. (1993). Linguistics and Second Language Acquisition. Macmillan. ISBN: 0 333 5534 1
HARMER, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. Longman. ISBN: 978-1405853118
SAVILLE-TROIKE, M., & Barto, K. (2016). Introducing Second Language Acquisition. Cambridge University Press. ISBN: 978-1107149526
SCRIVENER, J. (2005). Learning Teaching. Oxford: Macmillan Heinemann. ISBN: 978-1405013994


ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA:

BROWN, H. (2014). Principles of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Education ESL. ISBN: 978-0131991286
BROWN, H. (2001). Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. New York: Longman. ISBN: 978-0136127116
KECK, C. M. (2014). Pedagogical grammar. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027212177
LARSEN-FREEMAN, D. (2003). Teaching Languages: from Grammar to Grammaring. Heinle ELT. ISBN: 978-0838466759
MEISEL, J. M. (2011). First and second language acquisition: parallels and differences. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-0521552943
SCRIVENER J. (2010). Teaching English Grammar. Macmillan. ISBN: 978-0230723214
YULE G. (1999). Explaining English Grammar. Oxford University Press. ISBN: 978-0194371728

 


DALŠÍ DOPORUČENÉ ZDROJE:
THORNBURY, Scott. How to teach grammar. Harlow: Longman, 2001. ISBN 978-058-2339-323.

THORNBURY, Scott. How to teach vocabulary. Harlow: Pearson Education Limited, 2007. ISBN 978-058-2429-666.

KELLY, Gerald. How to teach pronunciation. Harlow: Longman, 2000. ISBN 05-824-2975-7.

CELCE-MURCIA, Marianne, Donna BRINTON a Janet M GOODWIN. Teaching pronunciation: a course book and reference guide. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2010. ISBN 05-217-2976-9.

BROWN, H. Douglas. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. White Plains: Pearson Education, 2007, ISBN 978-0-13-612711-6.

HARMER, Jeremy. How to teach English: new edition. Harlow: Longman, 2007, ISBN 978-140-5853-095.

HARMER, Jeremy. The practice of English language teaching. Harlow: Longman, 2001. ISBN 05-824-0385-5.

GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New ed. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching, 1995. ISBN 04-352-4059-5.

GRANT, Linda J. a Donna BRINTON. Pronunciation myths: applying second language research to classroom teaching. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014.  ISBN 04-720-3516-9.

SCRIVENER, Jim. Learning teaching: the essential guide to English language teaching. Oxford: Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-72984-1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (12.09.2022)

Zkouška má část písemnou a ústní. Písemnou část tvoří test sestavený z uzavřených a otevřených otázek. Při ústní části zkoušky student losuje ze seznamu okruhů. Podmínkou účasti na ústní části zkoušky je složení její písemné části s minimálním skórem 70%. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (12.09.2022)

Přednášky garanta předmětu:

 • Plurilingvismus, interkulturalita a mediace
 • Akční přístup a využití technologií ve výuce AJ
 • Praxe výuky v rámci akčního přístupu, plurilingvismu a interkulturality v mezinárodním kontextu

 

Práce v seminářích:

 • Specifika a techniky výuky gramatiky s přesahem do pragmatiky, stylistiky a teorie diskursu (funkční pojetí), kompetence lingvistická, pragmatická a diskursní
 • Specifika a techniky výuky slovní zásoby
 • Specifika a techniky výuky výslovnosti a grafického systému angličtiny
 • Teorie chyby, transfer a obtížnost osvojování jazykových struktur
 • Výuka zaměřená na formu (explicitnost a implicitnost, induktivnost a deduktivnost); postavení výuky složek jazykového systému v komunikativním přístupu; pedagogická gramatika
 • Role inputu, interakce a outputu v osvojování jazykového systému
 • Vývoj jazykového systému (mezijazyk, vývojové sekvence, dynamické systémy, křivka osvojování, variabilita jazykového systému, role univerzální gramatiky)
 • Tvorba vlastních materiálů/aktivit
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (12.09.2022)

Pro úspěšné ukončení předmětu se předpokládá:

 • Aktivní účast na přednáškové i seminární části kurzu
 • Plnění zadaných úkolů v plném rozsahu
 • Zpracování a prezentace projektu reflektujícího teoretickou část kurzu
 • Test (min. 70% úspěšnost)
 • Přednášková část bude vyžadovat zpracování dvou úkolů (zadá přednášející).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK