PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané aspekty didaktiky anglického jazyka II - OPNA3A035A
Anglický název: Selected aspects of English didactics II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
Korekvizity : OPNA3A032A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (08.09.2022)
Cílem kurzu je aplikace teoretických oborově-didaktických poznatků v kontextu střední školy. Studenti se seznámí s principy a způsoby tvorby základních kurikulárních dokumentů (RVP, ŠVP) zejm. ve vztahu ke komunikační kompetenci. Do kontextu výuky anglického jazyka na střední škole budou zasazena didaktická témata strukturovaná dle stěžejních faktorů vyučovacího procesu. Analýza a hodnocení videonahrávek vyučovacích hodin ze středních škol umožní studentům dále přesněji identifikovat a hodnotit jednotlivé aspekty výuky cizího jazyka a zaměřovat tak své profesní vidění.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (11.09.2022)

Samostudium literatury 5 hodin

Práce se studijními materiály 7 hodin

Plnění průběžných úkolů 10 hodin

Příprava na zkoušku 10 hodin

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (08.09.2022)

Gover, R., Philips, D., & Walters, S. (1995).Teaching practice handbook. New ed. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching. ISBN 0435240595.

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. ISBN 978-80-87000-13-7.

Nuan, D. & Lamb, C. (1996). The Self-directed Teacher: Managing the learning process. Cambridge. ISBN 0-521-49773-6.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. ISBN 978-80-87000-11-3.

Showalter, E. Teaching Literature. Blackwell Publishing, 2003. ISBN: 9780631226246.

Skopečková, E. Literární text ve výuce anglického jazyka: specifické aspekty didaktiky anglicky psané literatury ve výuce anglického jazyka v kontextu současných proměn české vzdělávací soustavy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 978-80-7043-935-7.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (08.09.2022)

- zkouška bude vedena formou ústního pohovoru

- sledována bude aplikace teoretických poznatků z oborové didaktiky do prostředí střední školy

- součástí hodnocení je také aplikace teoretického didaktického tematického okruhu do prostředí školní praxe

každý student má 1 řádný pokus a 2 opravné

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (08.09.2022)

1. faktory vyučovacího procesu
2. cíle výuky
3. obsah výuky (včetně výuky literatury)
4. žák (včetně žáků s SPU)
5. učitel
6. řízení edukačního procesu (role mateřského jazyka)
7. principy tvorby a tvorba kurikulárních dokumentů (ŠVP, tematické plány)
8. plánování hodiny / fáze hodiny
9. didaktické prostředky
10. hodnocení ve výuce cizích jazyků / oprava chyb (autentické nahrávky a materiály k hodnocení)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK