Reflektivní seminář k souvislé praxi na SŠ - OPNA2A110A
Anglický název: Reflective didactic seminar supporting teaching practice at a higher-secondary school
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Prerekvizity : OPNA2A104A, OPNA2A106A
Je prerekvizitou pro: OPNA2A112A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (26.10.2019)
Reflektivní didaktický seminář je zaměřen na podporu souvislé praxe na středních školách. Jeho cíli jsou příprava, realizace a reflexe výuky jednotlivých studentů v roli učitele v prostředí reálné třídy na střední škole. Hlavní pozornost bude věnována rozvíjení schopnosti transfer znalostí dosud získaných v oborové didaktice do prostředí každodenní vyučovací praxe. Zvláštní pozornost bude věnována přípravě na hodinu, realizaci výuky, reflexi vlastní výuky založené na znalosti a aplikaci didaktické teorie a rovněž identifikaci silných i slabých stránek praktikujícího studenta ve výuce. Dále se budou studenti věnovat pozornost kurikulárním dokumentům (ŠVP, RVP a jiné) na konkrétní škole, budou hospitovat v hodinách, přičemž budou také sledovat kulturu a klima každé jednotlivé školy. V průběhu kurzu i praxe samotné budou kooperovat s učiteli z fakulty, spolužáky a fakultními učiteli. dalším cílem je dát studentům příležitost rozvíjet dovednost reflexe jejich vlastního vyučování a dále pak rozvíjet schopnost analyzovat získané zkušenosti.
Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (01.10.2020)

Seminář bude probíhat v čase daném rozvrhem přes meet.google.com.

Studenti obdrží link na svoji mailovou adresu.

 

link

meet.google.com/cme-eavu-mic na 6.10. 2020
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (11.09.2020)

SCRIVENER, Jim. Learning Teaching: the essential guide to English language teaching. Oxford:Macmillan, 2011. ISBN 978-0-23072984-1.

RICHARDS, Jack C a Charles LOCKHART. Reflective teaching in second language classrooms. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1994. ISBN 05-214-5803-X.

Brown, Douglas H. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. 2nd ed. White Plains, NY: Longman, 2001

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (26.10.2019)

 

Před praxí - představení ped. praxe, její organizace a dokumenbtů

               - osobní strategie, pokyny, analýza SWOT, analýza a komparace kurikulárních dokumentů

Při praxi   - dobrovolné individuální konzultace

Po praxi - skupinová reflexe ped.praxe, její organizace a dokumentů

              - individuální reflexivní rozhovory 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (26.10.2019)

 

80% docházka

aktivní účast v semináři

včasné dodání požadovaných dokumentů a informací (DPP, vyplnění GOOGLE tabulky, portfolio)

projití na reflexivním pohovoru