PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Textová lingvistika a stylistika - OPNA2A103A
Anglický název: Text-Linguistics and Stylistics
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Je neslučitelnost pro: OPNZ0A140A
Je prerekvizitou pro: OPNA2A107A
Je záměnnost pro: OPNZ0A140A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (12.09.2017)
Cílem tohoto předmětu je uvést posluchače do parolové oblasti lingvistiky a především je seznámit se základy textové a stylistické analýzy. Kurz nejprve obeznamuje posluchače s komunikační událostí, se standardy textovosti, s různými přístupy k funkcím jazyka a věnuje se delimitaci jednotlivých registrů, funkčních stylů, typů textů, žánrů a útvarů, aj, které pak analyzuje na škále autentických ukázek. Pozornost posléze přechází na organizaci diskursu a zejména na jevy mikrotextové (někdy označované jako syntax textu, tj. primárně oblast kohezních vazeb, řetězců), aby v závěru kurz přinesl komplexní analýzu. Kurz se opírá zejména o práce anglosaské provenience, avšak studuje též vklad českých lingvistů zejména do oblasti aktuálního členění (s důrazem na jeho kontextový faktor), probírá též tematické posloupnosti a výstavbu odstavců. Pozornost se věnuje dále některým konfrontačním otázkám a sleduje se vazba na pedagogickou a formulační praxi. V rámci seminární práce studenti provedou komplexní analýzu autentické ukázky.
Deskriptory -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (25.09.2020)

Po dobu platnosti opatření v souvislosti s pandemickou situací bude distanční výuka založena na platformě moodle a doplněna

interakcí přes Zoom. V případě  dotazů bude vyučující bude též k dispozici na fakultním mailu (renata.pipalova@pedf.cuni.cz).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (12.09.2017)
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (08.09.2017)

 

ZÁKLADNÍ LITERATURA

ESSER, J. Introduction to English Text-Linguistics. Peter Lang. Frankfurt am Main, 2009. ISBN 978-3-631-56003-7.

HALLIDAY, M.A.K. a R. HASAN. Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective. Oxford: Oxford University Press. 1985. ISBN:0-19-437154-9.

DANEŠ, F. The Paragraph. A Central Unit of the Thematic and Compositional Buildup of Texts, In: Organization of Discourse, Proceedings from the Turku Conference, ed. Warvik, B., Tanskannen, S.K. Hiltunenn, R. Turku, 1995, p.29-40, Turku: University of Turku. ISBN 951-29-0572-8.

DANEŠ, F., GREPL, M. a HLAVSA, Z. (eds) Mluvnice češtiny III. Praha: Academia, 1987.

CRYSTAL, D.a DAVY, D. Investigating English Style. London: Routledge, 2013 (1969). ISBN978-0-582-55-011-7.

URBANOVÁ, L. Stylistika anglického jazyka. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: Brno, 2008. ISBN 9788087029299.

VERDONK, P. Stylistics. Oxford: Oxford University Press. 2003. ISBN 0-19-437240-5.

WIDDOWSON, H.G. Discourse Analysis. Oxford: Oxford University Press. 2007. ISBN 978 O 19 4389211

 

DOPORUČENÁ LITERATURA

BROWN, G. a G. YULE. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. ISBN 0 521 28475 9

DE BEAUGRANDE, R.A., DRESSLER, W.: Introduction to Text Linguistics, London: Longman, 1981, ISBN 978-0582554856

DUŠKOVÁ, L. From Syntax to Text. The Janus Face of Functional Sentence Perspective. Praha: Karolinum. 2015. ISBN 978-80-246-2879-0.

FAIRCLOUGH, N. Analyzing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London and New York: Routledge, 2003. ISBN 0-415-25893-6.

FIRBAS, J., Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN 0 521 3708 5
FIRBAS, J. On the Thematic and on the Rhematic Layers of Texts. In: Organization of Discourse, Proceedings from the Turku Conference, ed. Warvik, B., Tanskannen, S.K. Hiltunenn, R. Turku, 1995, p.29-40, Turku: University of Turku. ISBN 951-29-0572-8.

GEE, J. P. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. 3rd ed. Routledge. 2011. ISBN 0-415-58570-8

GEE, J. P. How to do Discourse Analysis: a Toolkit. London: Routledge, 2010. ISBN 0-415-57208-8.

JOHNSTONE, B. Discourse Analysis. Malden, Mass.; Oxford: Blackwell. 2nd ed. 2008. ISBN 978-1-4051-4427-8.

HALLIDAY, M.A.K. a R. HASAN. Cohesion in English. Harlow: Longman, 1976. ISBN 0-582-55041-6

HOEY, M. Textual Interaction: an Introduction to Written Discourse Analysis. London and New York: Routledge, 2001. ISBN  O-415-231169-8.

HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a…., Praha: Trizonia 1997. ISBN 80-85573-67-9.

NORGAARD, N., BUSSE, B., MONTORO, R. (eds.) Key Terms in Stylistics, London, Nw York: Continuum 2010. ISBN 978-0-8264-1948-4.

PÍPALOVÁ, R. Thematic Organization of Paragraphs and Higher Text Units. Praha. PEDF UK. ISBN 978-80-7290-346-7.

SCHIFFRIN, D. Approaches to Discourse. Blackwell Publishing. 1994. ISBN 0-631-16623-8.

TÁRNYIKOVÁ, J. From Text to Texture: An Introduction to Processing Strategies. Univerzita Palackého v Olomouci: Olomouc, 2009. ISBN 9788024424293

VACHEK, J. Chapters from Modern English Lexicology and Stylistics, Praha:  SNP, 1991.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (12.09.2017)

 

1.       Úvod. Základní terminologie.

2.       Přístupy ke stylu 1.

3.       Přístupy ke stylu 2.

4.       Přístupy ke stylu 3.

5.       Typy textů. Žánry. Útvary;

6.       Struktura/organizace textu

7.       Textura – kohezní vazby

8.       Kohezní řetězce

9.       Tematické posloupnosti

10.   Výstavba odstavce

11.   Shrnutí

12.   Komplexní analýza ukázky

 
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (16.09.2019)

 

a) aktivní účast v semináři (včetně pravidelného plnění úkolů – např. čtení zadaných textů; jsou povoleny nejvýše dvě absence za semestr); b) odevzdání výtisku i elektronické verze adekvátně zpracované seminární práce (pokyny pro její zpracování budou zadány během prvního semináře) do stanoveného termínu, v daném rozsahu a na odpovídající věcné (tj.prakticko-analytické) i formulační úrovni. Nesplnění podmínek a) pravidelná aktivní účast v semináři a/nebo b) odevzdání výtisku adekvátní seminární práce (v obou verzích) do stanoveného termínu automaticky vylučuje udělení zápočtu a skládání písemné zkoušky v daném semestru. Pokud se sice posluchač aktivně podílel na semináři a seminární práci odevzdal včas, ovšem její věcná a/nebo formulační úroveň byla nedostatečná (tj student získal méně než 15b), má právo během téhož zkouškového období vypracovat ještě druhou seminární práci na nově zadané téma a požadavek tak dodatečně splnit. Posluchači, kteří odevzdali úspěšnou seminární práci (tj. nejméně 15b), ji neopravují. Písemnou teoretickou zkoušku může složit až po přijetí seminární práci. Seminární práce je výkazem semestrální práce a výlučně individuálním výstupem studenta a považuje se za jednu ze dvou složek písemné zkoušky. Podílí se tedy 50% na výsledné známce. Z tohoto důvodu nebudou přijaty výstupy se znaky plagiátorství nebo formulační spolupráce.

 

ZKOUŠKA je výhradně písemná a skládá se ze dvou složek Jednou složkou, tedy testem ověřujícím prakticko- analytické schopnosti, je odevzdaná seminární práce (max. 30b). Druhou složku tvoří test ověřující teoretické vědomosti (max.30b). Pro úspěšné složení písemné zkoušky je úhrnným minimálním požadavkem 40b ze 60b, přičemž v žádné z částí nesmí výsledek klesnout pod 15b. (V hraničních případech se přihlíží k aktivitě posluchače na seminářích).  Ke splnění první složky, tj. kvalitní seminární práce, má neúspěšný posluchač nárok na jeden opravný pokus (viz výše). Ke složení druhé, teoretické části zkoušky má student nárok na dva opravné termíny (tedy celkem tři pokusy). Podmínkou účasti na teoretické části písemné zkoušky je přijetí seminární práce. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK