PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Psychologie osobnosti - OPN01Q107A
Anglický název: Personality Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: OKN01Q107A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (02.09.2019)
Kurz spočívá v úvodním seznámení s teoretickou disciplínou psychologie osobnosti. Studenti jsou nejprve seznámeni s obecnými přístupy ke zkoumání osobnosti a jejich historií. Dále je kladen důraz na různé chápání a definice osobnosti. S tím souvisí i přehled základních směrů a teoretických proudů v psychologii (behaviorismus, psychoanalýza, humanistická psychologie, aj.). V dalších částech kurzu navazujeme výkladem základních pojmů: struktura osobnosti (temperament, charakter, schopnosti), dynamikou a ontogenezí osobnosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (02.09.2019)

Cílem kurzu je seznámení studentů se základní terminologií a teoretickými přístupy k psychologii osobnostni. Dalším cílem je zvýšit povědomí o vývoji osobnosti v průběhu ontogeneze. Důraz je také kladen na podporu aplikace nabytých poznatků v pedagogické praxi.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (02.09.2019)

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele a rodiče. Praha: Portál, 2009.

DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (02.09.2019)

1. Předmět studia psychologie osobnosti, definice osobnosti, historie pojmu, užívaná metodologie, aktuální význam disciplíny pro psychologii, význam pro pedagogickou praxi, požadavky na zápočet

2. Struktura osobnosti (temperament, charakter, schopnosti, somatotyp)

3. Dynamika a ontogeneze osobnosti

4. Přehled psychologických přístupů k osobnosti I (psychoanalýza, behaviorismus, gestalt psychologie)

5. Přehled psychologických přístupů k osobnosti II (kognitivní psychologie, humanistické a existenciální přístupy)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (02.09.2019)

Předmět zakončuje zápočtový test složený z předem stanovených otázek mapujících základní znalosti. Součástí testu je i aplikace a reflexe osvojovaných poznatků ve vztahu k pedagogické praxi studentů. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK