Úvod do politologie - OPMN0O362C
Anglický název: Introduce to political science
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 45 / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Vyučující: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (08.02.2021)
Seznámení se základními problémy a pojmy politologie a politiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (08.02.2021)

Seznámit se základními tématy politologie a politiky

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (07.02.2022)

Přednášky  : 2 hod

Asistence studentům v konzultacích a příprava  23 hod.

Samostudium 25 hod.

Studijní opory Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5838

V době distanční výuky bude přednášeno v rozvrhovaném čase v systému MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNkZThjZDAtMmUzNC00ZThhLThmNmEtYjE1MzhjZWVmZDdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22b8b9f6b0-933a-4fa7-be22-011b7968ad7b%22%7d

 

 

Podmínky zakončení předmětu

Nastudovat témata z přednášek, přečíst 1 titul z doporučené literatury, napsat o titulu seminární práci v rozsahu 3-5 stran.

Zápočet na základě diskuse nad seminární prací + doplňující otázka z přednášek

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (05.02.2021)

Dočekalová,P.,Švec,K. a kol. Úvod do politologie. Praha: grada Publishing.2010
Kolektiv/Kroupa,Koudelka atd./: Politologie. Masar.univerz. Brno 1998
Říchová, B.:Úvod do současné politologie. Portál, Praha 2002
Novák,M.: Systémy politických stran. Slon,Praha 1997
Žaloudek,K.:Encyklopedie politického myšlení, Libri, Praha 1999
Cabada,L.,K Kubát,M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex.Praha 2002

Novák, M.Úvod do studia politiky. Praha:SLON 2019

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (05.02.2021)

1.  Vznik,vývoj a předmět politologie

2. Politika, její podstata a struktura. Charakteristika různých politologických přístupů k ní.

3. Politická moc, její podstata, Legalita a legitimita moci. Způsoby nabývání politické moci.

4. Státní moc a její dělba. Horizontální, vertikální a časová dělba moci. Komparace polit. systému ČR s jinými demokr. státy

5. Politická hnutí a politické strany, jejich podstata a rozdíly. Vznik, vývoj a klasifikace politických stran.

6. Volby - podstata, předpoklady svobodných, demokratických voleb, typy voleb. Volební systémy a jejich charakteristika

7. Demokracie - vznik, vývoj, mechanismy. Formy a typy.

 

Studijní opory Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5838

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (05.02.2021)

Nastudovat témata s přednášek . Dále přečíst 1 práci, o jedné z nich napsat sem. práci v rozsahu 3-5 stran.

Zápočet: diskuse nad přečtenou knihou ( v podobě sem.práce). + doplňující otázka z obsahu přednášek