PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Souvislá pedagogická praxe I s reflexí - OPMN0N175A
Anglický název: Continious Educational Practice I with Reflection
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Mgr. Miriam Hejzlarová
Mgr. Michaela Králová, Ph.D.
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
PhDr. Štěpán Ročák
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Mgr. Lucie Tomíčková
PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Mgr. Alžběta Vodrážková
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Mgr. Blanka Zemanová
Prerekvizity : OPMN0B154A, OPMN0C166A, OPMN0L160A, OPMN0M165A, OPMN0O167A
Je prerekvizitou pro: OPMN0N178A, OPMN0N177A
Anotace -
Praxe směřuje svým zaměřením na rozvoj učitelských kompetencí v celém rozsahu a získávání zkušeností s výukou v kontextu fungování třídy. Ověřuje úroveň učitelské způsobilosti v závěru studia.
Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (14.09.2023)
Cíl předmětu

student/ka ověřuje učitelské způsobilosti

student/ka utváří  schopnost reflexe vlastní učitelské činnosti, dovednosti prezentovat, vysvětlovat a obhajovat své pojetí vyučování.

Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (14.09.2023)
Deskriptory

6 ECTS odpovídají150 hodinám práce studenta

- cca 75 hodin přímé pedagogické práce v ZŠ, kam je student přidělen

- 21 hodin reflexe s provázejícím nebo VŠ učitelem

- cca 40 hodin příprava na pedagogickou práci

- 14 hodin sebehodnocení v Souboru kvalit, vedení reflektivního deníku a další úkoly dle požadavků vedoucí paralelky

Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Literatura

Povinná literatura:

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2011. ISBN: 978-80-262-0043-7.

KORTHAGEN, F. et al. Jak spojit teorii s praxí: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2011.ISBN 978-80-7315-221-5.

SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-081-6.

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol.  Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9-

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ A., MAZÁČOVÁ N., KARGEROVÁ, J. a kol.: Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů.  Praha. Retida, 2015, 197 stran, 978-80-7290-832-5

TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M.. MAZÁČOVÁ, N., KRČMÁŘOVÁ, T., KOSTKOVÁ, K., KARGEROVÁ, J. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-64-4. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/54/

FENSTENMACHER, G. D., SOLTIS, J. F. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-471-7.

HORSKÁ, V.Koučování ve školní praxi, Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2450-8.

 

Doporučená literatura:

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

KOSOVÁ, B., TOMENGOVÁ, A. a kol.  Profesijná praktická príprava budúcich učitelov. Banská Bystrica: Elianum, 2015.

PÍŠOVÁ, M. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-744-X.

PÍŠOVÁ, M., ČERNÁ, M. Pro mentory projektu Klinický rok. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. ISBN 80-7194-854-3.

PÍŠOVÁ, M. (Ed.). Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8-

PÍŠOVÁ, M., DUSCHINSKÁ, K. a kol. Mentoring v učitelství. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty v Praze, 2012. ISBN: 978-80-7290-589-8.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK, 2007. ISBN 978-80-7290-315-3.

Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Metody výuky

aplikace znalostí a zkušeností v praxi

skupinová reflexe

sdílení zkušeností

mentoring

Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (14.09.2023)
Sylabus -

Organizace a průběhu praxe:

Studenti se přihlašují na praxe k vysokoškolským učitelům, kteří zajišťují praxi u vybraných fakultních učitelů na základních školách. Praxe je realizována formou hospitací a pohospitačních rozhovorů, pedagogických výstupů a rozborů, konzultací a samostatné práce studentů. Studenti se účastní praxe ve dvojicích pod vedením fakultních učitelů a oborových didaktiků, kteří praxi obsahově řídí.

V rámci souvislé praxe studenti průběžně společně s fakultním učitelem reflektují odučené hodiny a plánují další výuku. Dvojice studentů na praxi v jedné třídě poskytuje možnost vzájemné opory při řešení problémů, společném plánování a další spolupráci.

 

Význam praxe v rámci SP:

Praxe má klíčový význam pro ověření učitelské způsobilosti, utváření schopnosti reflexe vlastní učitelské činnosti, dovednosti prezentovat, vysvětlovat a obhajovat své pojetí vyučování.

Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu
   • 100% docházka a aktivita studenta/studentky na praxi.
   • předložený pedagogický deník (zpracovaná očekávání, údaje o třídě, žácích, náslechy, přípravy a reflexe, výukové materiály). Student/ka předkládá k zápočtu 5 dopracovaných záznamů náslechů a 5 vlastních příprav s reflexemi.
   • účast na reflektivním semináři.
   • písemně zpracované sebehodnocení v rámci dokumentu Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi.
   • příznivé písemné hodnocení studenta/studentky fakultním a vysokoškolským učitelem.

 

Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK