Didaktika matematiky s praxí III - OPMN0M165A
Anglický název: Mathematics education and teaching practice III
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 154 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D.
Lektor KMDM
Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.
PhDr. Štěpán Ročák
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0M158A
Je prerekvizitou pro: OPMN0N175A
Je záměnnost pro: OKMN0M165A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Kurz Didaktiky matematiky s praxí III navazuje na kurz Didaktiky matematiky II a je zaměřen na hlubší porozumění obsahu vyučovacího předmětu matematiky (RVP, jak budovat pojmy, procesy a vztahy matematiky 1. stupně ZŠ) a kognitivním a metakognitivním procesům žáků při řešení matematických úloh (např. zjišťování příčin chyb u žáka a jejich reedukace). Předpokládá se propojení poznatků a zkušeností ze studia pedagogických a psychologických disciplín, matematiky a její didaktiky a praxe. Předmět je dotován rozsahem hodin 0/3, z toho je 0/1 průběžná praxe, 0/2 didaktický seminář. Praxe se koná u učitelů 1. st. ZŠ a na školách, které jsou smluvně zajištěny KMDM.
Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
Cíl předmětu

Systemizovat a doplnit dosavadní poznatky matematiky a didaktiky matematiky. Rozvíjet schopnost sebevzdělávání budoucího učitele na základě vlastních pedagogických zkušeností.

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
Deskriptory

Materiály jsou v příslušném kurzu Moodle.

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 96 h:

přímá výuka: seminář 2 h týdně, celkem 24 h, praxe 1 h týdně, celkem 12 h

písemné přípravy k tématům probíraným na seminářích 1 h týdně, celkem 12 h

písemné přípravy na praxi 1 h týdně, celkem 12 h

čtení odborné literatury 12 h 

zpracování průběžných úkolů  - 24 h

V případě, že semináře přejdou do online formy, tak zde budou uvedeny odkazy na distanční výuku.

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
Literatura

Hejný, M. Vyučování matematice orientované na budování schémat: Aritmetika 1. st. ZŠ. Praha: PedF UK, 2014

Jirotková, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Praha: PedF UK, 2010

Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2009

Hejný, M. a kol Učebnice matematiky pro 1.-5. roč. ZŠ +  Příručky učitele. Plzeň: Fraus, 2007-2011

Hejný, M. a kol Učebnice matematiky pro 1.-5. roč. ZŠ +  Příručka učitele. Praha: H-mat, o.p.s., 2018-2022

Z. Kolláriková, B. Púpala (Eds.): Předškolní a primární pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika. Portál, Praha 2001, ISBN 80-7178-585-7.

Stehlíková, N.: Konstruktivistické přístupy k vyučování matematice. In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1, Univerzita Karlova v Praze ? Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-189-3(1. sv.) s. 11-22.

Vondrová, N. Matematická slovní úloha - Mezi matematikou, jazykem a psychologií. Karolinum, 2019.
učebnice matematiky pro 1. stupeň základní školy (české, slovenské a jiné zahraniční)

Další články a odkazy na literaturu budou vkládány do LMS Moodle - kurz Didaktika matematiky I.-III.

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
Metody výuky

Nejdůležitější metodou výuky je individuální nebo skupinové řešení problémů a diskuse nad didaktickými a matematickými jevy, jejich reflexe propojující praxi s teorií.

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky k zápočtu a zkoušce 

K zápočtu:

a) z praxe

Podmínky pro praxi budou specifikovat vedoucí jednotlivých skupin na základě konkrétních možností školy, kde praxe probíhá.

100procentní účast na praxích (tj. 6 setkání)

Každou absenci je třeba nahradit po dohodě s vedoucím praxe.

Student je povinen realizovat aspoň jednu vyučovací hodinu, v dostatečném předstihu odevzdat přípravu na hodinu (požadavky na přípravu student najde v Moodlu) a následně reflexi po odučené hodině.  Student komentuje každou přípravu.

b) k semináři

aktivní účast

Studenti vypracovávají otázky předem vypsané k tématu semináře. Tento materiál studenti zakládají do portfolia.

Vypracování závěrečného testu na aspoň 60 procent

Ke zkoušce:

Termíny na zkoušku budou vypsány v SISu.

Na výsledné známce se bude podílet:

20 % prezentace dodaných materiálů z praxe a úkolů

40 % závěrečný test

40 % ústní zkouška z okruhů, které student dostane na konci semestru

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (25.02.2024)
Sylabus

Obsah kurzu:

Klíčová slova a úlohy k níže uvedeným tématům budou průběžně vyhledávány v RVP ZV a v různých učebnicových řadách matematiky pro 1. stupeň ZŠ.

1. týden výuky: 2D míra: Budování pojmu obvod a obsah

2. týden výuky: 3D míra a rozvoj prostorové představivosti

3. týden výuky: Relace: kolmost, rovnoběžnost. Úhly

4. týden výuky: Geometrické konstrukce

5. týden výuky: Číslo jako veličina, převody jednotek

6. týden výuky: Rovnice a jejich propedeutika

7. týden výuky: Závislosti, funkční myšlení

8. týden výuky: Kombinatorika a pravděpodobnost

9. týden výuky: Práce s daty: tabulka jako nástroj pro evidenci. Práce s grafy. Třídění, klasifikace, hierarchizace, schématizace

10. týden výuky: Finanční gramotnost a matematická gramotnost

Každý z uvedených tématických celků bude úzce propojen s existujícími pedagogickými zkušenostmi studentů (předmět Asistentská praxe k oborovým didaktikám), které mají zaznamenány ve svých portfoliích.

Materiály k obsahu kurzu jsou dostupné a budou postupně doplňovány v LMS Moodle.

 

Poslední úprava: Ročák Štěpán, PhDr. (23.02.2024)