Didaktika matematiky II - OPMN0M158A
Anglický název: Mathematics education II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: 85 / 158 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D.
Lektor KMDM
Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.
PhDr. Štěpán Ročák
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0M145A
Je prerekvizitou pro: OPMN0M165A, OPMN0M170A
Je záměnnost pro: OKMN0M158A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
V návaznosti na poznatky z kurzu Didaktika matematiky I a s využitím poznatků proběhlých kurzů z matematiky dokončuje tento kurz teoretickou průpravu didaktiky aritmetiky a věnuje se též didaktice geometrie. Hlavním cílem aritmetiky je budování struktury čísel (přirozených, celých a racionálních) prostřednictvím binárních operací. Geometrie je zaměřena na pojmotvorné procesy, rozvoj "jazyků", kterými lze formulovat problémy a artikulovat řešení, hledání generických modelů a abstraktních poznatků při odhalování vztahů, rozvoj argumentace a budování vhodných argumentačních nástrojů. Akcent bude položen zejména na propojení teorie, se kterou se student seznamuje při přednáškách a při seminářích, a vlastní reflektivní praxe, která je součástí kurzu. Studenti budou seznámeni se základními kognitivními a meta-kognitivními jevy přítomnými ve vědomí žáka při nabývání zkušeností v uvedených oblastech. Učivo přednášek, seminářů a případně reflexí při praxích je úzce provázáno. Didaktické postupy volené při praxích budou argumentovány s využitím poznatků teoretických s ohledem na specifika žáků. V tomto ohledu bude důležitá komunikace s učitelem třídy, ve které bude student praktikovat. Učitel se tak stává nedílnou součástí učící se komunity student - učitel třídy - učitel z fakulty.
Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.10.2023)
Cíl předmětu
  1. Vést studenty k potřebě evidence své každodenní pedagogické zkušenosti jako východiska pro zkvalitňování vlastní pedagogické práce. Seznámit studenty s metodami analýzy evidovaných didaktických i pedagogických jevů.
  2. Rozvíjet u studentů schopnosti pozorovat a reflektovat učební proces ve třídě, vést je k vlastnímu způsobu tvorby hospitačního záznamu z výuky.
  3. Dále rozšiřovat zkušenosti studentů s konstruktivistickými přístupy. Dát příležitost poznat, jak se tyto přístupy realizují v praxi.  Působit na jejich pedagogické přesvědčení směrem od instruktivního ke konstruktivistickému edukačnímu stylu.
  4. Seznámit studenta s konkrétními edukačními činnostmi, zejména: a) tvorba scénáře vyučovací hodiny, b) způsob evidence vlastní zkušenosti, c) motivace žáků, d) vedení třídní diskuse, e) tvorba klimatu třídy, f) práce s chybou, g) vedení nadaných žáků, h) vedení žáků s nižšími matematickými schopnostmi, i) diagnostika kognitivních a meta-kognitivních potencí zejména v oblasti matematiky žáků 1. st. ZŠ, j) hodnocení žáků.
Poslední úprava: Havlíčková Radka, Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Deskriptory

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 75 h:

přímá výuka - přednáška 1 h týdně, celkem 12 h

seminář 1 h týdně, celkem 12 h

praxe 1 h týdně, celkem 12 h

písemné přípravy na semináře 0,5 h týdně, celkem 6 h

písemné přípravy na praxi 1 h týdně, celkem 12 h

čtení odborné literatury 9 h 

zpracování průběžných úkolů  - 12 h

V případě, že přednášky nebo semináře přejdou do online formy, tak zde budou uvedeny odkazy na distanční výuku.

Poslední úprava: Havlíčková Radka, Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Literatura


Vybrané kapitoly z
HEJNÝ, M.; NOVOTNÁ, J.; STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.), Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1 a 2, Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. ke stažení na http://class.pedf.cuni.cz/newsuma/Default.aspx?PorZobr=20

HOŠPESOVÁ, A. STEHLÍKOVÁ, N., TICHÁ, M. (Eds) Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice. České Budějovice : Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2007.

HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola a matematika. Praha : Portál, 2009

Soubor učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ a příručky pro učitele (Nakladateství: Alter, Fraus, H-mat, Prodos, SPN, Didatis, Fortuna, ...).

Soubor přednášek a doprovodných materiálů dostupných po zaregistrování  do kurzu v moodlu: : https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13396

JIROTKOVÁ, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie Praha : UK v Praze, PedF, 2010.

HEJNÝ, M. Výuka orientována na budování schémat: Aritmetika 1. stupně, Praha: UK v Praze, PedF, 2014.

Rendl, M., Vondrová, N., Hříbková, L., Jirotková, D., Kloboučková, J., Kvasz, L., ... & Žalská, J. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013.

Vondrová, N. a kol.: Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků. Karolinum, 2016

Vondrová, N.: Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických míst. Praha : UK, Pedf, 2020.

Poslední úprava: Havlíčková Radka, Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Metody výuky

Přednášky jsou vedeny interaktivně, střídavě jsou vedeny učitelem z praxe a učitelem z fakulty. Témata jsou předem známa a očekává se, že se na ně studenti budou připravovat tak, aby se zasvěceně zapojili do diskuzí. 

Semiáře jsou postaveny na řešení problémů z probírané oblasti, a to buď ve skupinách, nebo individuálně, na formulování vhodných úloh a postupů pro diferencovaný přístup.

Praxe jsou zaměřeny na získání osobních zkušeností s výukou, s přípravou výuky a reflexí odučené hodiny. Do přípravy na výuku i její reflexe je zapojen učitel třídy, ve které praxe probíhá. Poskytuje studentům jak zpětnou vazbu, tak rady týkající se jednotlivých žáků. Důležitým cílem praxí je maximálně promítnout teoretické poznatky do praxe.

Zvláštní zřetel je věnován studentům, kteří v důsledku předchozího matematického vzdělávání mají nízké matematické sebevědomí a tendenci ve své budoucí praxi opakovat ty postupy, které vedly k neúspěchu a k negativnímu vztahu k matematice.

V případě přechodu na distanční výuku z důvodu nemožnosti konat prezenční výuku na fakultě: a) bude posílena distanční složka výuky formou dodatečných úkolů zadaných elektronicky (mailem nebo v Moodlu) b) bude organizována online výuka v Adobe Connect (nebo Google meet, nebo Zoom), přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta

Poslední úprava: Havlíčková Radka, Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky k ukončení kurzu (klasifikovaný zápočet)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:

a) za praxi
1. Student  se podílí se na přípravě každé vyučovací hodiny v celé skupině.

2. Student, který povede hodinu, nasdílí v dostatečném předstihu finální podobu přípravy na sdílený disk a avizuje vložení celé skupině včetně vyučujícího.

2. Student odučí alespoň jednu vyučovací hodinu.

3. Student napíše reflexi na svou odučenou hodinu včetně návrhů na alterace. Reflektuje propojení s tématy probíranými v přednáškách a seminářích.

Podpůrné materiály a podrobnější požadavky týkající se praxe jsou formulovány kurzu v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14969

Reflexi na odučenou hodinu student napíše a vloží na sdílený disk do 14 dnů po odučené hodině.

100% účast na praxích - 6 praxí. Každou absenci je třeba nahradit po dohodě s vedoucím praxe.

b) za semináře
1. Aktivní účast na seminářích
2. Splnění průběžně zadaných úkolů, které budou formulovány prostřednictvím Moodlu. Student odevzdává průběžně úkoly do Moodlu a doplněné úkoly po seminářích odevzdá nejpozději 5.1.2024.


Požadavky k ukončení :

V případě prezenční výuky vypracování písemného testu na konci semestru se ziskem aspoň 50 % možných bodů.  Termíny testů budou domluveny koncem semestru.

Termíny na závěrečné kolokvium budou vypsány v SISu.

Na výsledné známce se bude podílet:

30 % prezentace dodaných materiálů z praxe a úkolů

40 % závěrečný test

30 % ústní obhajoba testu.

Poslední úprava: Havlíčková Radka, Mgr., Ph.D. (14.10.2023)
Sylabus

Didaktika matematiky II

Vyučující: PhDr. Jana Slezáková,Ph.D., PhDr. Štěpán Ročák,  Mgr. Radka Havlíčková, PhD.,

Vedoucí praxí: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.,  Mgr. Jana Macháčková, Ph.D., Mgr. Radka Havlíčková, PhD., PhDr. Štěpán Ročák, Mgr. Milena Kvaszová, PhD.,

Sylabus:

Vstup do praxe, práce s cíli

Zlomky, racionální čísla, záporná čísla; relace.

Protoalgebra - cesta od aritmetiky k algebře

Polarita aritmetiky a geometrie, matematická gramotnost

Rozvíjení porozumění geometrickým tvarům - budování porozumění na úrovni osobností jak 2D, tak 3D geometrie

Geometrické pojmy, vztahy, procesy

Jazyky geometrie jako nástroj komunikace i rozvíjení myšlení

 

Předpokládáme, že v průběhu praxí se studenti zaměří na výuku těch oblastí, které jsou probírány v teoretické přípravě tak, aby maximálně propojili teorii s praxí a rozuměli didaktickému zpracování probíraných oblastí.

Poslední úprava: Havlíčková Radka, Mgr., Ph.D. (14.10.2023)