Historické kořeny současné češtiny - OPMN0C146A
Anglický název: Development of Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 85 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0C127A
Záměnnost : OKMN0C146A
Je záměnnost pro: OKMN0C146A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)
Cílem předmětu je vytvořit u budoucích učitelů českého jazyka na 1. stupni ZŠ základní povědomí o historickém vývoji jazyka jako nezbytného předpokladu pro prohloubené chápání češtiny současné. Přihlédnuto bude k dějinám písemnictví a umění a k všeobecnému historicko-společenskému kontextu. Klíčové je pochopení důležitosti problematiky pro učitele na 1. stupni ZŠ, tj. těch historických jazykových jevů, s jejichž relikty se setkáváme v současném jazyce, zejm. v jeho výuce na 1. stupni ZŠ (lexikální pravopis, vyjmenovaná slova, vybrané slovesné a jmenné tvary, dialektické prvky, spisovnost a nespisovnost ve výuce češtiny – historické příčiny). Učitel českého jazyka by dále měl prokázat orientaci v periodizaci spisovného jazyka, včetně znalosti hlavních děl a představitelů.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)
Celková studijní zátěž: 30 pracovních hodin (1 kredit)

- kontaktní výuka: 6 hodin
- domácí studium, studium literatury a pramenů, plnění úkolů: 24 hodin
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)

Povinná:

MICHALOVÁ, Blanka a Šmejkalová, Martina. Cvičení a texty k vývoji českého jazyka pro studující učitelství 1. stupně ZŠ. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 53 s. ISBN 80-7290-186-9.
Šlosar, Dušan. Tisíciletá. Vyd. v Dokořán 1. Praha: Dokořán, 2005. 106 s. ISBN 80-7363-028
Šlosar, Dušan et al. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Vyd. 3., opr. a dopl. Brno: Host, 2009. 178 s. ISBN 978-80-7294-311-1.
ŠMEJKALOVÁ, Martina. Historická mluvnice ve výuce budoucích bohemistů a budoucích učitelů na Pedagogické fakultě UK. Didaktické studie. 2010, roč. 2, č. 1, s. 47-51. ISSN 1804-1221.

Doporučená:

Lamprecht, Arnošt, Dušan Šlosar a Jaroslav Bauer, J.Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986.

Pleskalová, Jana, a kol. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha : Academia 2007

Černá, Martina a Hájková, Eva. Český jazyk B pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg: (syntax, stylistika, vývoj českého jazyka). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1999. 119 s. ISBN 80-86039-95-1.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)

Osnova:

1)       Staroslověnské písemnictví, cyrilometodějská mise, projekce v učivu českého jazyka na 1. stupni ZŠ, mezipředmětové vztahy (vlastivěda, výtvarná výchova). Slovanští žáci-cizinci na 1. stupni ZŠ – pochopení reálií a kontextu žákova jazyka.

2)       Základní poučení o periodizaci vývoje jazyka a vývoje spisovného jazyka na pozadí historického a kulturního kontextu.  Četba a interpretace vybraných památek. Možnosti mezipředmětových projekcí v kurikulu 1. stupně ZŠ.

3)       Rozvoj česky psané literatury ve 13. až 16. století. Základy historické mluvnice s přihlédnutím k dynamice jejího vývoje směrem k současnosti. Učivo českého jazyka 1. stupně ZŠ, v němž se bezprostředně promítají relikty historických jazykových změn. Četba a interpretace vybraných památek.

4)       Humanismus, historický a literárněhistorický kontext.  Základní charakteristické rysy humanistické češtiny. Rozvoj písemnictví, četba a interpretace vybraných památek, důležití autoři.

5)       Baroko, historický a literárněhistorický kontext, charakteristické rysy barokní češtiny, důležití autoři (J. A. Komenský). Četba a interpretace vybraných památek

6)       19.–20. století. Historický kontext, jazyková situace, tvorba mluvnic a slovníků, důsledky pro současnou komunikační praxi. Cíle výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ v oblasti spisovnosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)

Podmínky udělení zápočtu:

Napsat reflexi o rozsahu jedné normostrany na téma Co přinesl předmět Historické kořeny současné češitny pro mou pedagogickou praxi. Nedílnou součástí práce je její jazyková korektnost, dodržení citační a stylové normy.

Termín odevzdání: 12. 1. 2024