Současný český jazyk II - OPMN0C127A
Anglický název: Czech Language II
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 93 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Vyučující: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Mgr. Ivana Hurytová, Ph.D.
PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0C116A
Je prerekvizitou pro: OPMN0C146A, OPMN0C159A
Je záměnnost pro: OKMN0C127A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (08.09.2023)
Cíle předmětu: studenti si uvědomí, že syntaktická strukturace výpovědí odráží strukturu lidského myšlení, a analýzou větných struktur zdokonalí svou dovednost přesného a logického myšlení; studenti budou schopni využít získané vědomosti o stavbě české věty při tvorbě vlastních textů; dokážou volbou větné struktury cíleně ovlivnit výpovědní perspektivu; vyvarují se nemotivovaných odchylek od pravidelné větné stavby, Předmět je úvodem do syntaxe a do stylistiky, důraz je kladen na praktické dovednosti v obou disciplínách a propojení všech jazykových rovin při komplexní analýze textu. Student by měl být schopen využít všech dosud získaných informací z roviny fonetické, lexikální, morfologické, syntaktické i textové ke komplexní analýze textu a k jeho pochopení.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (08.09.2023)
Celková studijní zátěž: 90 pracovních hodin (3 kredity)

- kontaktní výuka: 24 hodiny
- domácí studium, studium literatury a pramenů, plnění úkolů: 66 hodin
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (08.09.2023)

Čechová, Marie et al. Současná česká stylistika. Praha: ISV, 2003.

Černá, Martina; Hájková, Eva. Český jazyk B pro studující učitelství prvního stupně ZŠ a SpPg. Praha: PedF UK, 1999.

Hájková, Eva a kol. Čeština pro vzdělávací praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017.

Hirschová, Milada. Syntaktické rozbory: studijní text. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.

Hoffmannová, Jana et al. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.

Hubáček, Jaroslav et al. Čeština pro učitele. Vyd. 4., upr. Opava: VademecumBohemiae, 2010.

Janovec, Ladislav et al. Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett, 2006.

Svobodová, Jana. Průvodce českou interpunkcí. Opava: VademecumBohemiae, 2003.

 

 Doporučená:

Havlová, Ivana, Štěrbová, L.; Schneiderová, E. Český jazyk A pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg, Praha: UK, 1999.

Karlík, Petr (ed.), Nekula, Marek (ed.), Pleskalová, Jana (ed.). Nový encyklopedický slovník češtiny. https://www.czechency.org/slovnik.

Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (08.09.2023)

Konkrétní náplň seminářů:

 1. Skladba a její různá pojetí – syntax závislostní valenční a nevalenční.
 2. Věta a výpověď, základ věty. Syntaktické vztahy zmnožení a dominace. Základové a nezákladové větné členy.
 3. Systemizace poznatků z konfrontace valenčního a tradičního pojetí syntaxe.
 4. Věta a souvětí. Souvětí a text.
 5. Odchylky od pravidelné větné stavby.
 6. Věty/výpovědi podle postoje mluvčího k obsahu (výpovědi) a komunikační funkce výpovědi.
 7. Stylistika – komunikační oblasti spisovné češtiny, teorie funkčních stylů.
 8. Stylotvorné faktory.
 9. Specifikum stylu učebního.
 10. Stylistika jazykových prostředků.
 11. Kompozice textu (horizontální a vertikální členění – význam pro interpretaci textu), slohové postupy a útvary.
 12. Komplexní analýza textu – využití prostředků roviny fonetické, lexikální, morfologické a syntaktické pro interpretaci textu (pravopis a interpunkce, fonetická transkripce, slovotvorný a morfematický rozbor, významové vztahy mezi slovy, frazeologie, určování slovních druhů, gramatických kategorií a vzorů, formální morfologie, syntaktický rozbor věty a souvětí), stylistické prostředky a funkce textu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (08.09.2023)

Zkouška má část písemnou a část ústní.

Část písemná prověřuje teoretické a praktické znalosti syntaxe a stylistiky a obsahuje komplexní jazykovou analýzu. Prověřuje tedy také znalosti a dovednosti získané v předchozích disciplínách, které jsou důležité pro interpretaci textu (tj. dovednosti pravopisu, fonetiky, fonologie, lexikologie, slovotvorby, morfologie).

K ústní části postupují jenom ti studenti, kteří uspěli v písemné části, tedy získali min. 70 % možného bodového hodnocení.

U ústní části uchazeč provádí analýzu chyb v písemné části a prokazuje stylistické znalosti a jejich aplikaci. Pokud u ústní zkoušky nevyhoví, musí v dalším termínu skládat i písemnou část.

 

Kurs na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5883

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (08.09.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5883