PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení AJ IV - OPMN0A223B
Anglický název: English Language Practice IV
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 18 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Vyučující: Bernadette Higgins, M.A.
Prerekvizity : OPMN0A216B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (29.01.2024)
Cílem předmětu je rozvoj cizojazyčné komunikační kompetence studentů v předpokládané vstupní úrovně C1/C1+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Systematicky se pracuje s učebnicí a rozvíjejí se řečové dovednosti studentů, a to v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a psaní s rostoucím důrazem na správnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu. Texty a nahrávky jsou všestranně využívány; studenti jsou stimulováni k jasnému formulování názoru k jejich obsahu. Systematicky se rozšiřuje slovní zásoba zejména o kolokace, idiomy, frázová slovesa a abstraktní pojmy. Studenti jsou vedeni k chápání mluvnice jako systému a jejich znalosti v této oblasti se rozšiřují o jevy vyskytující se v probíraných textech.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (29.01.2024)
přímá výuka (18 hodin), plnění průběžných úkolů (36 hodin), vypracování esejíe(10 hodin), příprava na závěrečnou zkoušku (26 hodin)
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (29.01.2024)

Povinná literatura:

WILDMAN, J.; BEDDALL, F. Insight Upper-Intermediate Student’s Book. Oxford: OUP, 2014. ISBN 978-0-19-401109-9.

ROBERTS, R.; SAYER, M. Insight Upper-Intermediate Workbook. Oxford: OUP, 2014. ISBN 978-0-19-401114-3.

Doporučená literatura:

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: OUP ELT, 2010 (8th edition). ISBN 0194799123.

Oxford Collocations Dictionary for students of English. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978 0 19 4325387.

Collins Cobuild Phrasal Verbs Dictionary. Glasgow: Harper Collins Publishers, 2006. ISBN 0-00-713402-9.

AYTO, J. Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford: OUP, 2010 (3rd edition). ISBN 978-0-19-431287-5.

Oxford Learner's Dictionary of Academic English. Oxford: OUP, 2014. ISBN 978-0-19-433350-4.

McCARTHY, M.; O’DELL, F. English Collocations in Use. Advanced. Cambridge: CUP, 2008. ISBN 978-0-521-70780-0.

McCARTHY, M.; O’DELL, F. English Phrasal Verbs in Use. Advanced. Cambridge: CUP, 2007. ISBN-13: 978-0521684187.

SEELY, J. Oxford A-Z of Grammar and Punctuation. Oxford: OUP, 2013 (2nd revised edition). ISBN 9780199564675.

SWAN, M.; BAKER, D. Grammar Scan. Oxford: OUP, 2008. ISBN 978-0-19-442274-1.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (29.01.2024)

závěrečná zkouška se skládá z psané a ústní části:

písemný test: poslech a čtení s porozuměním, psaný projev, gramatika a slovní zásoba (minimální úspěšnost je 70%; 2 opravné pokusy) 

ústní část lze absolvovat po úspěšném splnění písemného testu a má 2 části:

1) samostatný projev na jedno z témat souvisejících s probranými tématy (1,5 minuty)

2) diskuze ve dvojicích (3 minuty)

 

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (29.01.2024)

Main topics:

grammar - conditionals, mixed conditionals, passive voice

vocabulary - phrases with life, phrasla verbs with off, synonyms - intensity, prepositions; the old and the young

everyday English - talking about photos, discussing old age

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (29.01.2024)
aktivní účast (1 povolená absence); 1 psaný projev (200 slov)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK