Metodologický kurz – výzkumné a popularizační dovednosti - OPDX1O120A
Anglický název: Methodological Seminar - Research and Popularization Skills
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (22.02.2023)
Cílem předmětu je naučit studenta dovednostem, které mu umožní úspěšně absolvovat doktorské studium a připraví ho na akademickou badatelskou činnost a na univerzitní pedagogické působení. V souladu se zaměřením studijního programu rovněž získá popularizační dovednosti spjaté s publikační činností určenou širší veřejnosti spolu se schopností vystupovat ve veřejném prostoru. Předmět se uskutečňuje ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR na základě dohody mezi touto institucí a Pedagogickou fakultou UK.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (16.11.2020)

BAILEY, Stephen. Academic Writing. A Handbook for International Students. London & New York: Routledge, 2011.
European Textbook on Ethics in Research. Brussels: European Commission, 2010.
FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002.
FLORES, Lori A.; OLCOTT, Jocelyn H. The Academic's Handbook, Fourth Edition: Revised and Expanded. Durham: Duke University Press, 2020.
GERRING, John. Social Science Methodology. A Unified Framework. Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2012.
GUSTAVII, Björn. How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2008.
HÖRNER, Wolfgang; Döbert, Hans; Von Kopp, Botho; Mitter, Wolfgang (eds.). The Education Systems of Europe. Dordrecht: Springer, 2007.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (22.02.2023)

Doporučený postup: v druhém či třetím ročníku se přihlásit jednomu z garantů předmětu, s nímž doktorand bude konzultovat přípravu grantové žádosti, odborný text a popularizační výstup. Splnění kurzu se doporučuje ve třetím ročníku na základě výsledné podoby těchto tří položek.     


Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (22.02.2023)

Garant předmětu ověří získané dovednosti na základě následujících textů: grantová žádost, odborný článek a popularizační text. 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (22.02.2023)

Obsah předmětu je rozdělen na část věnovanou výzkumným dovednostem a část věnovanou popularizačním dovednostem. V první části bude student uveden do požadavků doktorského studia. Absolvuje průpravu k psaní odborného textu v českém a anglickém jazyce. Seznámí se s problematikou publikování v tuzemských a zahraničních odborných časopisech a s postupy při publikování odborných monografií. Ve spolupráci s příslušnými pracovišti Pedagogické fakulty UK a Filosofického ústavu AV ČR se seznámí s metodikou podávání grantů a získávání zahraničních stipendií. V druhé části kurzu si student osvojí popularizační dovednosti. Seznámí se s principy rétoriky v teoretické, a především praktické rovině, naučí se formulovat odborná témata v podobě srozumitelné širší veřejnosti. Praktickým cvičením v rámci semináře získá schopnost vystupovat na veřejnosti a prezentovat výsledky své badatelské práce. Popularizační průprava se uskuteční ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR.


Hlavní tematické okruhy:

  • zásady psaní odborného textu v českém a anglickém jazyce;
  • problematika publikování odborných textů v tuzemských a zahraničních časopisech;
  • principy přípravy vydání odborné monografie;
  • metodologie podávání grantových žádostí;
  • popularizace vědy, její zásady a význam.
Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (22.02.2023)

Doporučeno pro 2. nebo  3. ročník studia.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (22.02.2023)

Atestace bude udělena na základě hodnocení aktivit studujícího v předmětu a to zejména: přípravy grantové žádosti, odborného článku a popularizačního textu (na základě dohody mezi vyučujícím a studujícím).

Doporučený postup: v druhém či třetím ročníku se přihlásit jednomu z garantů předmětu, s nímž doktorand bude konzultovat přípravu grantové žádosti, odborný text a popularizační výstup. Splnění kurzu se doporučuje ve třetím ročníku na základě výsledné podoby těchto tří položek.