PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Motivace a autoregulace žáků - OPDP1Q107B
Anglický název: Motivationa nd autoregulation processes of students
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka High, Ph.D.
Záměnnost : OD0513010
Je záměnnost pro: OD0513010
Anotace
Cílem předmětu je rozšířit kompetence studentů doktorandského studia v oblasti motivace a vzdělávací autoregulace. V kurzu bude tématizována problematika motivace a vzdělávací autoregulace žáků. Analyzována bude žákovská motivace v časových souvislostech (motivace z krátkodobého i dlouhodobého hlediska) a diagnostické možnosti v oblasti motivace a vzdělávací autoregulace. Témata:  Nejpodstatnější motivační teorie  Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky  Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty; flow motivace  Žákovská sebepercepce motivačních pohnutek k učení; učitelova percepce žákovských motivačních pohnutek  Motivačně autoregulační strategie  Vývoj žákovské motivace k učení na ZŠ; rozdíly mezi chlapci a dívkami v učební motivaci  Motivace a vůle. Volní procesy a jejich diagnostika  Diagnostika žákovské motivace k učení. Rozvíjení motivace žáků aktualizací vybraných potřeb  Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (druhy a příčiny žákovské nemotivovanosti, nuda ve škole, strach ve škole), copingové strategie zvládání nudy  Překonávání motivačních krizí ve vztahu ke škole.
Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
Literatura

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Flow a práce. Praha, Portál, 2017. HECKHAUSEN, Heinz. Motivation und Handeln. Berlin: Springer, 1980.

HRABAL, Vladimír a PAVELKOVÁ, Isabella. Autodiagnostika jako předpoklad a účinný nástroj sebereflexe učitele. In SPILKOVÁ, Vladimíra a VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Karlova Univerzita-pedagogická fakulta, 2008, s. 105-116.

HRABAL, Vladimír, MAN, František a PAVELKOVÁ Isabella. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1989.

HRABAL, Vladimír a PAVELKOVÁ, Isabella. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010.

PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: PedF UK, 2002.

PAVELKOVÁ, Isabella a URBANOVÁ, Denisa. Nuda v edukačním kontextu: Teoretické konceptualizace a výzkumné metody. Československá psychologie, 2018, vol. 62, no. 4, s. 350-365.

RHEINBERG, Falko. Motivation. Stuttgart: Kohlhammer, 2006.

Další povinná literatura bude upřesněna podle výzkumného zaměření jednotlivých posluchačů kurzu.

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Ke splnění kurzu je potřeba prostudovat základní literaturu a alespoň 3 zahraniční články k problematice motivace či autoregulace, které mají souvislost s výzkumnou prací studenta. Na základě této literatury a konzultací s vyučujícím student sepíše pojednání k dané problematice a v rozpravě s vyučujícím ho obhájí..

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK