PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nové prameny, nové otázky, nové přístupy - OPDD1D202A
Anglický název: New sources, new questions, new methods
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 10/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:10 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Anotace
Předmět představí informační sítě (archivy, knihovny, galerie a muzea) a jejich proměnu v závislosti na digitalizaci a obecném vývoji v 21. století (předpisy GDPR, databáze PEvA a ELZA, multitextová prostředí Kramerius, ANNO či internetové projekty H-Net, H/Soz/Kult, Sehenspunkte a jejich možnosti a limity). Zaměří se na nové, často opomíjené druhy pramenů (fotografie, film, rozhlas, televize), předvede specifika kritiky těchto pramenů a bude analyzovat rostoucí sílu médií a jejich působení na historické vědomí. Shrne vlivné a inspirující metodologické trendy historického výzkumu v současnosti a konečně ukáže na průsaky vědeckého oboru do veřejného prostoru (vizuální kultura, propaganda, vliv médií).
Poslední úprava: Beránková Iva, PhDr. (11.09.2020)
Cíl předmětu

Cíl předmětu se prolíná v několika rovinách historických věd a aplikované historie. Přáli bychom si
1) rozšířit praktické i teoretické znalosti doktorandů týkající se nauky o pramenech,
2) přivést je k novým typům zdrojů jako dynamických nositelů historické informace,
3) obohatit epistemologickou reflexi a metodologické zakotvení jejich práce,
4) prohloubit jejich pojetí historie jako aplikované společenskovědní disciplíny (školní a mimoškolní prostředí, kulturní instituce, historická diskuse).

Poslední úprava: Beránková Iva, PhDr. (11.09.2020)
Literatura

Výběr z literatury:

BARBIER, Frédéric. L'Europe de Gutenberg: le livre et l'invention de la modernité occidentale, XIIIe-XVIe siècle. Paris: Belin, 2006.

BARTLOVÁ, Milena, ed. Pop history: o historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011.

BRIGGS, Asa a BURKE, Peter. A social history of the media: from Gutenberg to the Internet. Cambridge, UK: Polity, 2002.

BROWN, Simon, STREET, Sarah, WATKINS, Liz I. (ed.). Color and the moving image: history, theory, aesthetics, archive. New York: Routledge, 2013.

BURKE, Peter. Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi. Praha: Karolinum, 2007.

BURKE, Peter. Společnost a vědění. II, Od Encyklopedie k Wikipedii. Praha: Karolinum, 2013.

CONNERTON, Paul. How Societies Remember, Cambridge UP, 1989.

ČENĚK, David a PORYBNÁ, Tereza, ed. Vizuální antropologie: kultura žitá a viděná. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.

DUCHKOWITSCH, Wolfgang. Medien: Aufklärung, Orientierung, Missbrauch: vom 17. Jahrhundert bis zu Fernsehen und Video. Wien: LIT, 2014.

DUSSEL, Konrad. Deusche Rundfunkgeschichte. Konstanz: UTB, 2004.

GITELMAN, Lisa. Paper knowledge: toward a media history of documents. Durham: Duke University Press, 2014.

Média - dějiny - společnost: kdo rozhoduje o tom, co si myslíme?: (kolektivní monografie k problematice zobrazování dějinných událostí v médiích s digitálním datovým nosičem s dokumentárními snímky s historickou tematikou). V Opavě: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, 2018.

ŠTOLL, Martin. Television and totalitarianism in Czechoslovakia: from the first Democratic Republic to the fall of communism. First published. New York: Bloomsbury Academic, 2019.

HÖRISCH, Jochen. Eine Geschichte der Medien: von der Oblate zum Internet. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004, 2001.

KLIMEŠ, Ivan. Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016.

KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008.

Poslední úprava: Beránková Iva, PhDr. (11.09.2020)
Sylabus

Hlavní témata: Archivy a databáze, historik a PC; Dějiny knihy a dějiny čtení, dějiny mentalit; Média, demokracie a technika; Stát a média; Propaganda v dějinách a prostřednictvím dějin.

Poslední úprava: Beránková Iva, PhDr. (11.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK