Metody pedagogického výzkumu v didaktice českého jazyka - OPDC1C001B
Anglický název: Methods of Educational Research in Czech Language Didactics
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 36 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (13.02.2024)
Student si volí podle zaměření své disertační práce buď modul a) kvantitativní metody, nebo modul b) kvalitativní metody výzkumu. Předmět se skládá z přímé výuky, konzultací a samostudia. Ad modul a) Kvantitativní výzkum v oborových didaktikách má svá specifika. Zpravidla nelze na úrovni disertační práce dosahovat velkých a reprezentativních výběrů žáků pro zapojení do výzkumu. S tímto ohledem a se zřetelem ke specifickým výzkumným otázkám z didaktiky českého jazyka bude obsah předmětu do určité míry uzpůsobován výzkumným potřebám studentů. Cílem předmětu je seznámit studenty s nároky na kvantitativní výzkum ve společenských vědách, nabídnout jim škálu využitelných výzkumných metod a podle zaměření disertační práce nabídnout varianty dopracování jejich výzkumného plánu do přijatelné a realistické podoby. Témata: • Formulace výzkumného problému, výzkumných otázek a hypotéz. • Design výzkumu, experimentální a kvaziexperimentální výzkumné plány. • Populace a výběrové soubory. • Metody výzkumu: didaktické testy, dotazník, pozorování, rozhovory. • Postupy statistického zpracování dat: popisná statistika, prezentace pomocí tabulek a grafů. Požadavky ke zkoušce: Absolvování předmětu je podmíněno předložením uceleného projektu výzkumu a jeho obhajoba. Ad modul b) Studenti budou seznámeni se základními teoretickými a metodologickými východisky kvalitativního výzkumu. Kurz bude specificky zaměřen na strategii případové studie a v jejím rámci budou vysvětleny hlavní metody shromažďování dat – pozorování a rozhovory, včetně způsobů pořizování záznamů. V průběhu distanční části kurzu budou účastníci provádět vlastní sběr dat. Součástí kurzu bude zpracování dat a jejich analýza. Studenti budou seznámeni s postupy kódování textu v softwarovém prostředí pro kvalitativní analýzu (MAXQDA). Témata: • Výzkumné otázky • Design případové studie, zakotvená teorie, etnografický výzkum • Specifika analýzy kvalitativních dat • Publikování výsledků kvalitativních studií Požadavky ke zkoušce: Prezentace a obhajoba vlastního kvalitativního šetření.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (13.02.2024)

Ad modul a)

Základní literatura

 Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.

 Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

 Pelikán, J. (1998). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.

 

Doporučená literatura

Šmejkalová, M., & Chvál, M. (2020). Řešení úloh z morfologie češtiny žáky 4.–9. ročníků základních škol. Studia Paedagogica, 25(1), 127-154. https://doi.org/10.5817/SP2020-1-6

 Vondrová, N., Havlíčková, R., Hirschová, M., Chvál, M., Novotná, J., Páchová, A., Smetáčková, I., Šmejkalová, M., Tůmová, V. (2019). Matematická slovní úloha: mezi matematikou, jazykem a psychologií. Praha: Karolinum.

 Chvál, M., & Šmejkalová, M. (2018). Řešení úloh z české syntaxe žáky 4.–9. ročníků základních škol. Studia paedagogica, 23(1), 105-134. DOI 10.5817/SP2018-1-6.

 Štěpáník, S., & Chvál, M. (2016). Konstruktivismus jako cesta ke zlepšování výsledků vzdělávání v českém jazyce? Studia Paedagogica, 21(1), 35–56. http://dx.doi.org/10.5817/SP2016-1-3

 

Ad modul b)

 

Základní literatura

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.

MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ A KOL. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2008.

 

Doporučená literatura

BASSEY, M. Case study Research in Educational Settings. Maidenhead: Open University Press, 2006.

DENZIN, N. K., LINCOLN, Y. S. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oak: Sage, 2005.

FLICK, U. Managing Quality in Qualitative Research. Thousand Oak: Sage, 2007.

HUBERMAN, A. M., MILES, M. B. Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks: Sage, 1994.

MAXWELL, J. A. Qualitative Research Design. An Interactive Approach. Thousand Oaks: Sage, 1996.

MORGAN, D. L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 2001.

SCHOSTAK, J. Interviewing and Representation in Qualitative Research. Maidenhead: Open University Press, 2006.

STAKE, R. E. The Art of Case Study Research. Thousand Oak: Sage, 1995.

STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999.

YIN, R. K. Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks: Sage, 1994.

Další literatura bude doplněna v závislosti na tématu projektu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (13.02.2024)

Modul A

Absolvování předmětu je podmíněno předložením uceleného projektu výzkumu a jeho obhajoba.

 

Modul B

Způsob zakončení: Prezentace a obhajoba vlastního kvalitativního šetření.