PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Stres a strategie jeho zvládání - OPBZ1Q006B
Anglický název: Stress and coping strategies
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2024
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / 50 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Anna Vozková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Taťána Škanderová
Mgr. Anna Vozková, Ph.D.
Je záměnnost pro: OKBZ1Q006B
Anotace -
Předmět seznamuje studenty a studentky s problematikou stresu, s jeho pozitivními a negativními efekty, s psychickými a fyzickými projevy stresu a s možnostmi, jak se nadměrnému stresu bránit. Zaměření předmětu bude pokrývat různé zdroje stresu, včetně studijního a pracovního. Předmět poskytne teoretické poznatky týkající se stresu a jeho zvládání, ale také příležitost k praktickým aktivitám, které vedou k uvědomění si vlastního stresu a nácviku efektivních copingových strategií. Předmět je tvořen třemi tematickými bloky poskytujícími teoretické poznatky ke klíčovým oblastem, k nimž jsou navázány tři prakticky orientované bloky. Studující budou v rámci předmětu číst doporučenou literaturu a plnit připravené úkoly podle daného harmonogramu tak, aby přímá setkání na seminářích mohla být věnována reflexím sebezkušenostních aktivit a diskusím teoreticko-empirických publikací.
Poslední úprava: Vozková Anna, Mgr., Ph.D. (14.01.2024)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studující s teoretickými koncepty a výzkumnými výsledky souvisejícími se stresem, v praktické části pak studující budou moci diskutovat a zamýšlet se nad tím, jak stres ovlivňuje jejich život a studium a hledat jak zdravými způsoby řešit zvýšenou stresovou zátěž a prakticky si i některé možnosti vyzkoušet (např. relaxaci). 

Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (10.01.2024)
Deskriptory
Celková časová zátěž studenta 60,0
Zakončení Z
Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 1
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin
Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (09.01.2024)
Literatura

PRAŠKO, Ján; PRAŠKOVÁ, Hana. Proti stresu krok za krokem: aneb jak získat klid a odolnost vůči nepohodě. Grada Publishing, 2001.

CUNGI, Charly. Jak zvládat stres: Metody a praktická cvičení. Praha. Portál, 2001, 208.

KOHOUTEK, Rudolf; ŘEHULKA, Evžen. Stresory učitelů základních a středních škol v České republice (zejména stresory způsobené učitelům žáky). Škola a zdraví, 2011, 21: 105-117.

MLČÁK, Zdeněk. K teoretickému paradigmatu psychické zátěže učitelů. Pedagogická orientace, 2017, 10.3: 12-24.

AUSTIN, Vicky; SHAH, Surya; MUNCER, Steven. Teacher stress and coping strategies used to reduce stress. Occupational therapy international, 2005, 12.2: 63-80.

SMETÁČKOVÁ, Irena; VIKTOROVÁ, Ida; ŠTECH, Stanislav; PAVLAS-MARTANOVÁ, Veronika; PÁCHOVÁ, Anna; FRANCOVÁ, Veronika; PTÁČEK, Radek. Vztah syndromu vyhoření, copingových strategií a self-efficacy mezi vyučujícími na českých základních školách. Československá psychologie, 2009, 63.4: 386-401.

Poslední úprava: Vozková Anna, Mgr., Ph.D. (14.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

Kurz je strukturován podle tematických bloků (viz anotace). Ke každému bloku je k dispozici základní povinná a doporučená literatura a aplikační úkoly. Studující se připravují na jednotlivá setkání prostřednictvím instrukcí a materiálů v Moodlu. V jeho prostředí rovněž odevzdávají písemné úkoly a poskytují zpětné vazby ostatním. Zápočet bude udělen na základě docházky (tolerance jedné absence), kvalitní splnění všech úkolů a aktivní účasti na semináři.

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (09.01.2024)
Sylabus

1. ÚVOD DO TÉMATU STRESU:

 • Základní teorie vztahující se ke stresu
 • Pozitivní a negativní efekty stresu
 • Projevy stresu, fungování jedince pod zvýšenou stresovou zátěží

2. STRESORY A VLIV STRESU NA VÝKON 

 • Typy stresorů 
 • Vliv stresu na studijní výkony 
 • Pracovní stres 

3. OSOBNÍ STRESOVÝ PROFIL - Co mě stresuje? 

 • Explorace vlastního profilu stresorů 
 • Vliv stresu na život studujících
 • Stresová zátěž na vysoké škole 

4. COPINGOVÉ STRATEGIE 

 • Typy copingových strategií a jejich dělení 
 • Výběr copingové strategie 
 • Prokrastinace

5. OSOBNÍ PROFIL COPINGOVÝCH STRATEGIÍ - Jak reaguji na stres? 

 • Explorace vlastích strategií 
 • Zhodnocení efektivity používaných strategií
 • Dopady nevhodných strategií

6. POSILOVÁNÍ POZITIVNÍCH COPINGOVÝCH STRATEGIÍ 

 • Psychohygiena 
 • Sociální opora 
 • Podpora psychického zdraví
Poslední úprava: Vozková Anna, Mgr., Ph.D. (14.01.2024)
Studijní opory

Studijní opory jsou k dispozici v kurzu Moodle - https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7816

Kurz je strukturován podle tematických bloků (viz anotace). Ke každému bloku je k dispozici základní povinná a doporučená literatura a aplikační úkoly. Studující se připravují na jednotlivá setkání prostřednictvím instrukcí a materiálů v Moodlu. V jeho prostředí rovněž odevzdávají písemné úkoly a poskytují zpětné vazby ostatním.

Poslední úprava: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (29.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK