Základy psychologie - OPBZ1Q002A
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021 do 2024
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: zimní:250 / 127 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Nikola Frkalová
PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.
Je záměnnost pro: OKBZ1Q002A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o psychologii jako vědecké disciplíně a o klíčových konceptech obecné, vývojové a sociální psychologie. Důraz je kladen na souvislosti mezi představovanými teoriemi a koncepty, na porozumění komplexnosti lidské osobnosti a kontinuity vývoje. Prostřednictvím seminářů bude velký prostor věnován aplikaci psychologické perspektivy pro porozumění a řešení reálných pedagogických situací. Předmět je realizován prostřednictvím přednášky a semináře, kdy seminář probíhá v malých skupinách a přednáška společně pro všechny skupiny. Těžiště předmětu tvoří komplexní seminární úkoly vycházejících ze školních situací, které studenti plní v malých skupinách. Každá skupina připraví rozbor situace za použití psychologických konceptů představených v přednášce a dostudovaných v rámci samostudia. Skupinové úkoly budou prezentovány a diskutovány na seminářích. Předmět bude seznamovat s následujícími tématy z obecné, vývojové a sociální psychologie. Témata jsou představena s odlišením toho, zda budou explicitně vykládány v přednáškové části předmětu, nebo zda se u nich předpokládá samostudium s oporou ve studijních materiálech.
Poslední úprava: Battistová Eva, PaedDr. (12.02.2024)
Deskriptory

Předmět odpovídá 4 kreditům.

Výuka je realizována prezenční částí o dotaci 10 hodin a domácí přípravou.

Samostudium literatury (za semestr) 25 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Psaní seminární práce 13 hodin
Příprava na zkoušku 40 hodin

Charakteristika nepřímých forem výuky: studium odborných publikací; rozbor zadaných situací z pedagogického prostředí s využitím psychologické perspektivy, který směřuje k výstupu ve formě seminární práce

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (24.01.2024)
Literatura

DAMON, W. – Lerner, R. M. (Eds.): Handbook of child psychology. Vol. 1–4. (6. vydání) Hoboken: Wiley & Sons, 2006.

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 2003.

HAYESSOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2000.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2006.

HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2003.

HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002.

KASSIN, S. M. Psychologie. Computer Press, Brno 2007.

KERN, H. Přehled psychologie. Portál, Praha 2006.

LANGMEIER, J. - KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Academia, Praha 2003.

PIAGET, J. – INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2005.

PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Grada, Praha 2006.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004 / 2006.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1999.

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (30.08.2019)
Sylabus

1.    Osobnost: osobnost jako integrovaný celek, struktura a dynamika; individuální potenciál
2.    Motivace, emoce a volní seberegulace
3.    Inteligence: druhy inteligence, přístupy k inteligenci (psychometrický, biologický, faktorový, kontextuální), koncept IQ a jeho současné pojetí, funkce testování inteligence  
4.    Myšlení: druhy myšlení, myšlenkové operace (analýza/syntéza, dedukce/indukce, generalizace/abstrakce, analogie), heuristiky a algoritmy
5.    Paměť: modely paměti, paměťový proces, senzorická, krátkodobá, dlouhodobá paměť a jejich složky
6.    Učení (poznávání, druhy učení – paměťové, senzomotorické, sociální, motorické, řešení problémů; zákony učení; kognitivní a učební styly)
7.    Vlastní já – vývojová výzva v oblasti sociálně afektivní pro období dospívání: emancipace od vztahu připoutání; sexualita a partnerské vztahy; profesní orientace; pubescentní negativismus
8.    Cesta k vývojové výzvě: vztah připoutání; verbální/psychologické já; morální já; od heteronomie k autonomii morálního já; vlastní já
9.    Formálně operační myšlení – vývojová výzva v oblasti kognitivní pro období dospívání: myšlení o myšlení jako teorie mysli; jako abstraktní myšlení; jako experimentální myšlení (logická struktura implikace)
10.  Cesta k vývojové výzvě: učení pokusem-omylem; učení vhledem; učení s pomocí sémiotické funkce – oddálenou nápodobou a verbální transmisí (operacionalizace myšlení); učení s pomocí abstraktního a experimentálního myšlení
11.  Socializace – mechanismy socializace, socializační prostředí; rozdíly mezi socializačními mody v rodině a ve škole; význam socializace pro vývoj člověka, tzv. vlčí děti
12.  Sociální skupiny – struktura sociální skupiny, základní sociální pozice, sociometrie; dynamika v sociální skupině (diferenciace, kooperace, konflikt); narušené vztahy ve skupině
13.  Sociální komunikace – komunikační schéma, verbální a neverbální komunikace
14.  Sociální vliv – konformita, inovace, poslušnost vůči autoritě, sociální facilitace a inhibice
15.  Sociální poznávání – efekt prvního dojmu, Efekt následného dojmu, Haló efekt; kauzální atribuce; Pygmalion a Golemův efekt
16.  Profesní dilemata v učitelství, profesní stres

Poslední úprava: Battistová Eva, PaedDr. (17.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Kurz je ukončen testem, který je skládán online prostřednictvím aplikace Moodle.

Obsah testu vychází z přednášek a studijních materiálů, ze skript základních pojm a ze souboru úloh.

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (29.01.2024)
Studijní opory

Viz Moodle, kurz s názvem Základy psychologie (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8333). Přístup pro hosty by neměl vyžadovat heslo.

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (09.12.2019)