PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy psychologie - OPBZ1Q002A
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: zimní:250 / 127 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.
Je záměnnost pro: OKBZ1Q002A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (13.09.2021)
Cílem kurzu je poskytnout základní přehled o psychologii jako vědecké disciplíně a o klíčových konceptech obecné, vývojové a sociální psychologie. Důraz je kladen na souvislosti mezi představovanými teoriemi a koncepty, na porozumění komplexnosti lidské osobnosti a kontinuity vývoje. Prostřednictvím seminářů bude velký prostor věnován aplikaci psychologické perspektivy pro porozumění a řešení reálných pedagogických situací. Kurz je realizován prostřednictvím přednášky a semináře, kdy seminář probíhá v malých skupinách a přednáška společně pro všechny skupiny. Těžiště kurzu tvoří komplexní seminární úkoly vycházejících ze školních situací, které studenti plní v malých skupinách. Každá skupina připraví rozbor situace za použití psychologických konceptů představených v přednášce a dostudovaných v rámci samostudia. Skupinové úkoly budou prezentovány a diskutovány na seminářích. Kurz bude seznamovat s následujícími tématy z obecné, vývojové a sociální psychologie. Témata jsou představena s odlišením toho, zda budou explicitně vykládány v přednáškové části kurzu, nebo zda se u nich předpokládá samostudium s oporou ve studijních materiálech.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (13.09.2021)

Předmět odpovídá 4 kreditům.

Výuka je realizována přednáškou (1/0) a seminářem (0/1).

Samostudium literatury (za semestr) 25 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 13 hodin
Příprava na zkoušku 40 hodin

Charakteristika nepřímých forem výuky: studium odborných publikací; rozbor zadaných situací z pedagogického prostředí s využitím psychologické perspektivy; příprava skupinových prezentací a písemných výstupů; vzájemná reflexe skupinových výstupů

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (30.08.2019)

DAMON, W. – Lerner, R. M. (Eds.): Handbook of child psychology. Vol. 1–4. (6. vydání) Hoboken: Wiley & Sons, 2006.

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 2003.

HAYESSOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2000.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2006.

HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2003.

HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002.

KASSIN, S. M. Psychologie. Computer Press, Brno 2007.

KERN, H. Přehled psychologie. Portál, Praha 2006.

LANGMEIER, J. - KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Academia, Praha 2003.

PIAGET, J. – INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2005.

PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Grada, Praha 2006.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004 / 2006.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1999.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (13.09.2021)

K předmětu je zřízen kurz v Moodle, v němž mají studující k dispozici všechny studijní podklady k přednáškám, seminářům a samostudiu. Informace o vstupu a struktuře kurzu budou poskytnuty na začátku výuky. 

 

Kurz je strukturován podle tematických bloků (viz sylabus). Ke každému bloku je k dispozici základní povinná, doporučená literatura, aplikační úkoly, eventuálně i nahrávky přednášek. Studující se připravují na jednotlivá setkání prostřednictvím instrukcí a materiálů v Moodlu. V jeho prostředí rovněž odevzdávají písemné úkoly a poskytují zpětné vazby ostatním.

 

Témata pro samostudium

1. Vymezení psychologie, psychologické disciplíny

2. Základní psychologická paradigmata

3. Pozornost

4. Vnímání a čití

5. Představivost

6. Vědomí a nevědomí

7. Vztah připoutání: separační úzkost, strach z cizích osob, hospitalismus; povaha vztahu dle Harlowa; typy dle Ainsworthové

8. Vývojová gradace od verbálního/psychologického já k autonomii morálního já: specifikum přínosu Piageta; exemplární projevy heteronomního hodnocení nespravedlivých dospělých a lží; podoby a podstata imperativu spravedlnosti; role skupinových her obratnosti rozehrávaných jako soutěže (druhy her; vývoj sociální hry)

9. Egocentrismus předoperačního myšlení: magická kauzalita (participace vs. podobnost a styčnost), artificialismus, antropomorfismus

10. Operacionalizace myšlení: dva druhy myšlenkové práce; příklady ne/citlivosti vůči rozlišování a koordinaci logicky rozporných a nerozporných vztahů; ne/rovnováha mezi akomodací asimilačních schémat a asimilací k potřebám já

11. Komplexní vymezení socializace; socializace prostřednictvím dyadických a skupinových interakcí; vymezení pojmů – růst, zrání, vývoj; typy vývoje; kritická období

12. Třídění sociálních skupin (primární x sekundární, malé x střední x velké, formální x neformální, členské x nečlenské, referenční x nereferenční)

13. Sociální identita, favorizování vlastní skupiny; heterogenita ve skupině a koheze skupiny

14. Postoje, utváření a změna postojů

15. Stereotypy a předsudky, rizika

16. Vývoj učitelské dráhy, stres a stresory v učitelství, riziko syndromu vyhoření a jeho prevence

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (13.09.2021)

Témata přednášek
1.    Osobnost: osobnost jako integrovaný celek, struktura a dynamika; individuální potenciál
2.    Motivace, emoce a volní seberegulace
3.    Inteligence: druhy inteligence, přístupy k inteligenci (psychometrický, biologický, faktorový, kontextuální), koncept IQ a jeho současné pojetí, funkce testování inteligence  
4.    Myšlení: druhy myšlení, myšlenkové operace (analýza/syntéza, dedukce/indukce, generalizace/abstrakce, analogie), heuristiky a algoritmy
5.    Paměť: modely paměti, paměťový proces, senzorická, krátkodobá, dlouhodobá paměť a jejich složky
6.    Učení (poznávání, druhy učení – paměťové, senzomotorické, sociální, motorické, řešení problémů; zákony učení; kognitivní a učební styly)
7.      Vlastní já – vývojová výzva v oblasti sociálně afektivní pro období dospívání: emancipace od vztahu připoutání; sexualita a partnerské vztahy; profesní orientace; pubescentní negativismus
8.      Cesta k vývojové výzvě: vztah připoutání; verbální/psychologické já; morální já; od heteronomie k autonomii morálního já; vlastní já
9.      Formálně operační myšlení – vývojová výzva v oblasti kognitivní pro období dospívání: myšlení o myšlení jako teorie mysli; jako abstraktní myšlení; jako experimentální myšlení (logická struktura implikace)
10.     Cesta k vývojové výzvě: učení pokusem-omylem; učení vhledem; učení s pomocí sémiotické funkce – oddálenou nápodobou a verbální transmisí (operacionalizace myšlení); učení s pomocí abstraktního a experimentálního myšlení
11.    Socializace – mechanismy socializace, socializační prostředí; rozdíly mezi socializačními mody v rodině a ve škole; význam socializace pro vývoj člověka, tzv. vlčí děti
12.    Sociální skupiny – struktura sociální skupiny, základní sociální pozice, sociometrie; dynamika v sociální skupině (diferenciace, kooperace, konflikt); narušené vztahy ve skupině
13.    Sociální komunikace – komunikační schéma, verbální a neverbální komunikace
14.    Sociální vliv – konformita, inovace, poslušnost vůči autoritě, sociální facilitace a inhibice
15.    Sociální poznávání – efekt prvního dojmu, Efekt následného dojmu, Haló efekt; kauzální atribuce; Pygmalion a Golemův efekt
16.    Profesní dilemata v učitelství, profesní stres

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (03.02.2022)

Kurz je ukončen testem, který ověřuje základní znalosti z obecné, vývojové, sociální psychologie a psychologie osobnosti, s nimiž se studující setkali v rámci přednášek a/nebo samostudia. K přípravě na test slouží soubor úloh (z nich je test generován) a dále skripta základních pojmů. Test se koná online prostřednictvím aplikace Moodle.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (09.12.2019)

Viz Moodle, kurz s názvem Základy psychologie (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8333). Přístup pro hosty by neměl vyžadovat heslo.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK