Rétorika - OPBZ1C009B
Anglický název: Rhetorics
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / 60 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Mgr. Petra Paťchová
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)
Předmět seznamuje studenty se základními dovednosti i v oblasti tvoření hlasu, mluvního dýchání a artikulace. Předmět Rétorika se soustřeďuje na osvojení české ortoepické normy v oblasti segmentální i suprasegmentální, zásad logické výstavby mluveného projevu, zvážení adekvátnosti slovní zásoby vzhledem k příjecům projevu. Zhodnocení komunikační situace, výběr adekvátních jazykových prostředků. Nonverbální komunikace. Mimojazykové informace v řečovém projevu. Stylistika mluveného projevu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)
Cílem předmětu Rétorika je připravit studenta tak, aby byl schopen přednést souvislý jazykové správný a komunikačně adekvátní mluvený projev v různých situacích. 
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)

Přímá výuka

Cvičení:         2 hod./týden

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení           30 min.

Samostudium literatury (za semestr)            9 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)    5 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr).          2 hodiny

Plnění předmětu

Příprava na zápočet         3 hodiny

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)

Kraus, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum. 2010.

Kraus, Jiří. Člověk mluvící. Praha: Leda. 2010. 

Hůrková, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia. 1995.

Hájková, Eva. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada. 2011.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)

Specifika řečové komunikace.

Volba jazykových prostředků s ohledem na komunikační situaci.

Specifičnost školní/výukové komunikační situace.

Spisovnost ve školním prostředí.

Ortoepie. Spisovnost na zvukové rovině jazyka.

Nejčastější odchylky, jejich komunikační dopad, práce na jejich odstranění (výplňková slov, hezitační zvuky, neukončená intonace).

Formulace. Důsledky používání jazykových klišé.

Výstavba projevu.

Fyziologické aspekty produkce řeči - dýchání, tvorba hlasu, artikulace.

Nonverbální komunikace. Postoj, gestikulace, mimika, oční kontakt.

Suprasegmentální prostředky řeči - tempo, intonace, pauzy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)

Aktivní účast na výuce, průběžné plnění dílčích úkolů dle zadání vyučující, přednesení zápočtového projevu. Zápočtový projev musí být pronesen spisovně, v souladu s českými ortoepickými a ortofonickými zásadami, musí být prost hezitačních zvuků a parazitních slov a celkově být stylově adekvátní komunikační situaci.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8471, heslo akreditace