Úvod do psychologie - OPBZ0Q102A
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 0 / neurčen (250)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Nezapisují studenti oboru Pedagogika.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Neslučitelnost : OPBQ2P101A, OPBQ2Q103A
Záměnnost : OKBZ0Q102A, OPBQ2Q103A
Je prerekvizitou pro: OPBZ0Q104A, OPBZ0Q107A
Je záměnnost pro: OPBQ2Q103A, OKBZ0Q102A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (10.08.2018)
Úvod do psychologie je předmětem pro učitelské obory, který seznamuje studenty se základními pojmy, školami, metodami a historickým vývojem psychologie. Na obsah tohoto kurzu navazují ve vyšších ročnících (specifičtějším zaměřením či více aplikační povahou) předměty Vývojová a sociální psychologie nebo Pedagogická a školní psychologie. Jelikož se jedná o odrazový kurz představující prvotní kontakt studentů s tímto oborem, obsah přednášek je zaměřen spíše teoreticky s důrazem na osvojení psychologické terminologie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (26.09.2017)

Cílem kurzu je seznámit studující s odborným psychologickým diskurzem, který bude v následujících kurzech aplikován na pedagogickou realitu. V rámci kurzu bude představena psychologie jako samostatná vědní disciplína, ukázána její metodologie a vztah k ostatním oborům. Důraz přitom bude kladen na odlišení laického a vědeckého pohledu na prožívání a chování člověka. Kurz se bude věnovat především základním pojmům z obecné psychologie a psychologie osobnosti, které jsou klíčové pro následné porozumění specifikům dětí školního věku a výkonu učitelského povolání. Osvojení psychologické perspektivy vůči uvedeným pojmům bude podpořeno základním uvozením historického vývoje psychologického poznání.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.09.2021)

Rozložení časové zátěže studenta

Celkový časová zátěž: 85 hodin

Výuka: 18 hodin

Příprava na zápočtový test: 67 hodin

Studijní opory

Studijní opory pro kurz jsou dostupné v Moodle na odkaze: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2355#section-2 (heslo pro zápis studenta bude sděleno na úvodním setkání). V ZS 2021/2022 se jedná o doplnění běžné prezenční výuky, nikoliv o její nahrazení. V případě přechodu na distanční formu bude kurz probíhat samostatně dle tempa studenta v Moodle. 

Moodle kurz obsahuje nahrané přednášky, okruhy témat k zápočtovému testu, studijní materiály, prezentace z přednášek a doporučení, jak se studijními oporami zacházet. V tomto prostředí také probíhá plnění testu ověřujícího nabyté znalosti a porozumění. Výuka je založena na studentově samostudiu a není vázaná rozvrhem.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (26.09.2017)

Kassin, S. M.: Psychologie. Computer Press, Brno 2007.

Kern, H.: Přehled psychologie. Portál, Praha 2006.

Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Academia, Praha 2003.

Plháková,A.: Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2005. 

Plháková, A.: Dějiny psychologie. Grada, Praha 2006.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (24.09.2020)

Distanční výuka v ZS 2020/2021

Distanční výuka bude probíhat v prostředí Moodle na odkaze: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2355#section-2 (heslo pro zápis studenta bude obsahem úvodního informačního emailu)

Moodle kurz obsahuje nahrané přednášky, okruhy témat k zápočtovému testu, studijní materiály, prezentace z přednášek a doporučení, jak se studijními oporami zacházet. V tomto prostředí také probíhá plnění testu ověřujícího nabyté znalosti a porozumění. Výuka je založena na studentově samostudiu a není vázaná rozvrhem. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (26.09.2017)

Kurz bude věnován následujícím tematickým okruhům (po jednotlivých týdnech výuky):

1.       vymezení psychologie, psychologické disciplíny, metodologie psychologických výzkumů

2.       základní přehled psychologických škol a směrů: začátky vědecké psychologie, psychoanalýza

3.       základní přehled psychologických škol a směrů: gestaltpsychologie, behaviorismus

4.       základní přehled psychologických škol a směrů: kognitivní, humanistická a postmoderní psychologie

5.       osobnost, struktura a dynamika

6.       vnímání a čití, pozornost

7.       myšlení, inteligence, jazyk a řeč

8.       paměť

9.       vědomí, nevědomí, představivost

10.    učení

11.    emoce, temperament, motivace, vůle

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (26.09.2017)

Kurz je pravidelně vypisován v zimním i letním semestru. Doporučené plnění dle standardní studijní trajektorie určuje pro tento předmět zimní nebo letní semestr 1. ročníku. Splnění předmětu v letním semestru nevytváří žádné komplikace s návazností dalších psychologických kurzů pro studenty VVP. Vyučující preferují otevření pouze jednoho běhu v zimním semestru, přičemž v letním semestru jsou případně otevřeny i dvě paralelky zajišťující všem studentům možnost zápisu. Vzhledem k množství studentů, pro něž je tento předmět povinný, není možné kurz plnit jako volitelný.  

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.09.2021)

Podmínkou zakončení kurzu je úspěšné splnění zápočtového testu. Písemný test má podobu 25 uzavřených otázek. Za každou otázku student získává jeden bod. K udělení zápočtu je třeba dosáhnout minimální hranice 13 bodu.

V ZS 2021/2022 bude zakončení předmětu probíhat opět online za pomoci testu v prostředí Moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2355 (heslo pro zápis studenta bude sděleno na úvodním setkání). Moodle obsahuje detailnější popis podmínek stran plnění testu.