PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Asistentská praxe ve škole - OPBZ0N110B
Anglický název: Assistant Practice at School
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 56 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Mgr. Dominika Koperová, Ph.D.
Mgr. Marta Kuhnová, Ph.D.
PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
PaedDr. František Parkan
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBZ0P103A
Je záměnnost pro: OKBZ0N110B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Maršálková (14.08.2022)
Cílem předmětu je seznámení se školním prostředím a obsahem práce učitele. Nedílnou součástí tohoto cíle je systematická podpora a rozvoj kompetencí studentů v oblasti individualizované, diferencované a inkluzivní výuky v prostředí základní a střední školy. Smyslem asistentské praxe je vytvořit prostor pro mentorský typ spolupráce mezi zkušenými a budoucími učiteli. Významným cílem je i rozvoj reflektivních a sebereflektivních dovedností studenta. Studenti dostanou systematickou možnost pracovat jako asistent pedagoga či asistent žáka. Získají tak možnost poznávat různé typy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné třídě – např. žáky se spec. vývojovými poruchami učení, s ADHD, žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí, žáky nadané, žáky-cizince apod. Zároveň se studenti mohou podílet na práci asistenta pedagoga např. při organizaci přípravy žáků na přijímací zkoušky, různých soutěží, podílet se na práci se skupinou žáků apod.
Deskriptory -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Maršálková (14.08.2022)

Seminář bude probíhat v čase daném rozvrhem.

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (30.10.2019)

Oborově specifická literatura podle zadání garanta z katedry.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (30.10.2019)

Student se účastní úvodního informačního semináře a závěrečného reflektivního semináře na fakultě

Student pravidelně pracuje po celý semestr podle pokynů učitele na škole

Podle pokynů oborového didaktika student prezentuje ve studijní skupině na fakultě průběh a výsledky svých aktivit v rámci asistentské práce a zároveň předkládá hodnocení učitele, který pedagogickou praxi studenta koordinuje, vede a hodnotí. Toto hodnocení může být zasláno učitelem přímo oborovému didaktikovi.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Maršálková (31.01.2021)

Student vykoná praxi v rozsahu jednoho semestru:

 • 18 - 22 hodin hospitační a asistentské činnosti (u studentů kombinovaného studia mohou být počty hodin upraveny ve prospěch nepřímé práce)
 • 2 hodiny úvodního semináře
 • 2 – 4 hodiny závěrečného reflektivního semináře
 • 14 - 16 hodin v souvislosti s přípravou aktivit a jejich reflexí s učitelem
 • 20 -22 hodin samostatné práce a plnění úkolův elektronické studijní opoře
 • Podmínky pro udělení zápočtu:

 1. absolvování asistentské praxe v plném rozsahu činností

 2. kladné hodnocení fakultním učitelem

 3. odevzdání veškerých podkladů pro zápočet

  Podklady pro zápočet:

  Před pedagogickými praxemi musí všichni studenti projít kurzem v Moodle, který seznamuje studenty se základními pravidly, požadavky a právy studenta v průběhu konání pedagogických praxí. Hlavní částí elektronického kurzu je proškolení studenta v oblasti bezpečnostní gramotnosti, základní legislativy ve školství, oblasti běžných rizika ve škole (úrazy),dopravní bezpečnosti ve školní praxi a mimořádných situací (požáry, ozbrojený útočník ve škole). Kurz je realizován formou samostudia, po úspěšném absolvování testu si studenti  vytisknou osvědčení, které předloží podle požadavků garanta příslušné paralelky. (Odkaz na kurz je na https://pages.pedf.cuni.cz/spp/proskoleni-pred-praxemi/). Pokud se student účastní více typů praxí, stačí kurz absolvovat jen jednou.

  Oborově zaměřené úkoly, jež student plní v průběhu asistentské praxe

  Splnění zadání v elektronickém prostředí Moodle

  Docházkový list

  Pozn.

  Cíle předmětů dané výše předpokládají úzkou spolupráci zkušeného učitele a studenta učitelství. To platí i v případě, kdy má student učitelství již zkušenost s výukou. Podstatou předmětu je sdílení zkušeností a sebe-rozvoj na základě reflektivních úkolů. Proto nebude plnění předmětu uznáváno jen na základě dokladu o vlastní učitelské praxi.

  Umístění na asistentskou praxi má na starosti příslušný didaktik z katedry, která má otevřený rozvrhový lístek; tedy garant paralelky. Paralelka může mít u sebe napsáno omezení pouze na studenty určitého oboru, pro jiné obory nebude praxe garantem dané paralelky organizována.

  Student si vybírá školu pro realizaci asistentské praxe po poradě s garantem paralelky z nabídky, o které ho příslušný garant paralelky informuje (pokud možno z nabídky fakultních a spolupracujících škol).

  Učitel paralelní skupiny může podmínky splnění předmětu dále upřesnit.

  V případě přechodu školy, kde je student umístně, na distanční výuku, se student účastní této distanční výuky a přípravy na ni podle pokynů učitele, u kterého je na praxi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK