PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rétorika - OPBZ0C133C
Anglický název: Rhetorics
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBZ0H132C
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)
Předmět navazuje na předmět OPBZ0H132C Profesní příprava hlasu. Předpokládají se tedy dovednosti v oblasti tvoření hlasu, mluvního dýchání a artikulace. Předmět Rétorika se soustřeďuje na osvojení české ortoepické normy v oblasti segmentální i suprasegmentální, zásad logické výstavby mluveného projevu, zvážení adekvátnosti slovní zásoby vzhledem k příjecům projevu. Zhodnocení komunikační situace, výběr adekvátních jazykových prostředků. Nonverbální komunikace. Mimojazykové informace v řečovém projevu. Stylistika mluveného projevu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

Cílem předmětu Rétorika je připravit studenta tak, aby byl schopen přednést souvislý jazykové správný a komunikačně adekvátní mluvený projev v různých situacích. 

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

nejsou

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

Kraus, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum. 2010.

Kraus, Jiří. Člověk mluvící. Praha: Leda. 2010. 

Hůrková, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia. 1995.

Hájková, Eva. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada. 2011.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

Vliv dechu na kvalitu mluveného projevu, nácvik hrudního a břišního dýchání.

Artikulace, artikulační cvičení, mimojazyková platnost nestandardní artikulace.

Ortoepie.

Přízvuk, intonace, frázování. Jejich vliv na význam a vnímání mluveného projevu.

Nonverbální komunikace.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

Průběžné plnění úkolů zadávaných učitelem, soustavná práce v semináři  průběžné připravené i nepřipravené projevy přednášené spatra i čtené, přednesení závěrečného projevu dle zadaných kritérií, práce s odbornou literaturou. Tolerovatelná absence 20 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK