PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Projekty podpory zdraví - OPBY2P146B
Anglický název: Projects of Health Promotion
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jana Kočí, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P118A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Kočí, Ph.D. (20.02.2020)
Program vychází z holistického, interakčního modelu zdraví a konstruktivistického pojetí výuky na školách. Otevírá studentům cesty k širší podpoře výchovy ke zdravému způsobu života ve škole (vytvářením příznivých podmínek materiálních i sociálních, respektováním zásad kooperace ve výuce a atmosférou otevřeného partnerství). Studenti samostatně připravují projekty vhodné k implementaci do programů škol a školských zařízení, osvojují si metodiku podávání žádostí o finanční podporu komunitních projektů zaměřených na problematiku podpory zdraví. Připravené návrhy mohou studenti ověřit v praxi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Kočí, Ph.D. (20.02.2020)

Předmět rozvíjí kompetence posluchačů v oblasti implementace cílů výchovy ke zdraví do programů výchovy ke zdraví na školách v propojení s životem komunity.

 
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Kočí, Ph.D. (20.02.2020)

HAVLÍNOVÁ, M. (ed.) Program podpory zdraví ve škole: rukověť programu Zdravá škola. Praha : Portál, 2006. 311 s. ISBN 80-7367-059-3

KOL. Manuál prevence v lékařské praxi, díl VII. Doporučené preventivní postupy. Praha : SZÚ, 1999, 56 s.

KOL. Manuál prevence v lékařské praxi, díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik. Praha : SZÚ 2000, 160 s.

KOPŘIVA, P. Naše mateřská škola na cestě ke zdraví. Kroměříž : Spirála, 1996. ISBN 80-9018-732-3

MARÁDOVÁ, E. Škola a ochrana dětí před úrazy. In: GRIVNA, M. aj. Dětské úrazy a možnosti jejich prevence.

Praha : CÚP UK-2. LF a FN Motol, 2004. s. 56 - 67. ISBN 80-239-2063-4

MZ ČR, WHO: Zdraví 21 - zdraví do 21. století. Praha : 2001.

Usnesení vlády ČR č. 1046/2002, Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Kočí, Ph.D. (20.02.2020)

1. Zdraví a jeho determinanty.

2. Světová zdravotnická organizace, programy Zdraví 21, Zdraví 2020.

3. Projekty podpory zdraví a možnosti zapojení škol do komunitních projektů: Zdravá obec, město, region; Škola podporující zdraví (v předškolním i základním vzdělávání); Zdravý podnik aj.

4. Projekty podporující zdraví - metodologie tvorby projektu.

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Kočí, Ph.D. (20.02.2020)

Prezentace seminární práce, která má charakter návrhu vlastního projektu, který student obhajuje v kolokviu.

Zápočtový test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK