Sociální a pedagogická komunikace - OPBY2P126B
Anglický název: Social and Pedagogical Communication
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Neslučitelnost : OPBE2E101A, OPBT2T102A
Prerekvizity : OPBY2P101A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (08.08.2019)
V rámci výuky budou studenti na základě poznatků o procesu sociální a pedagogické komunikace rozvíjet komunikační dovednosti. Na modelových situacích si ověří možnosti jejich využití v situacích typických pro pedagogickou profesi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (13.09.2019)

 Studující s využitím poznatků pedagogické komunikace analyzují modelové komunikační situace ve škole, navrhnou možná řešení, jiné přístupy s využitím komunikačních strategií. Reflektují vlastní komunikační schopnosti i možnosti ostatních.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (30.01.2021)

Instrukce pro distanční (hybridní) formu výuky:

  • zadání úkolu a další informace budou vloženy v Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7406
  • online výuka bude probíhat dle rozvrhu přes MS Teams, Goodle Meet (podrobnosti vám budou zaslány)
  • požadavky na ukončení předmětu zůstávají stejné.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (04.01.2018)

GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci, Brno: Paido, 2005

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ J. Komunikace ve škole, Brno: Masarykova univerzita, 1995

MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi, Praha: Graha, 2003

PEAS A., PEAS B. Řeč těla, Praha: Portál, 2011

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (13.09.2019)

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, analýza modelové komunikační situace.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (04.01.2018)

1. Úvod. Základní odborná terminologie, studijní literatura a další zdroje informací.

2. Sociální/pedagogická komunikace, interakce.

3. Verbální, neverbální komunikace, paralingvistické aspekty reči.

4. Monolog a dialog ve vyučování, otázky.

5. Emocionální stránka komunikace.

6. Prostor v komunikaci.

7. Nácvik komunikace, sebepozorování, reflexe.