Metody sociální práce - OPBY2P120A
Anglický název: Methods of Social Work
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 35 / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2176
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P113A, OPBY2P118A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)
Předmět je zaměřen na základní koncepty sociální práce, a to v historickém kontextu i v současnosti. Představuje filozofická a náboženská východiska sociální práce, historický vývoj oboru ve světě i u nás, vztah sociální politiky a sociální práce. Semináře se soustřeďují na osobnost klienta a profesní dovednosti pomáhajícího pracovníka, možnosti a limity sociální práce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

Cílem předmětu je zaměřit se na základní koncepty sociální práce, a to v historickém kontextu i v současnosti. Představuje filozofická a náboženská východiska sociální práce, historický vývoj oboru ve světě i u nás, vztah sociální politiky a sociální práce. Semináře se soustřeďují na osobnost klienta a profesní dovednosti pomáhajícího pracovníka, možnosti a limity sociální práce.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

Klimentová, E. Sociální práce: teorie a metody I: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 94 s. ISBN 978-80-244-3439-1.

Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 978-80-262-0213-4.

Matoušek, O.; Kodymová, P.; a Koláčková, J. a kol. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 351 s. ISBN 978-80-7367-818-0.

Vrtišková, M. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. 210s. ISBN 978-80-7399-877-6

Vrtišková, M. Teorie a metody sociální práce II. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 189s. ISBN 978-80-263-0017-5

Vodáčková, D. a kol. Krizová intervence. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 543 s. ISBN 978-80-7367-342-0.

 

Hawkins, P.; Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9

Kappl, M. Metody sociální práce s jednotlivcem. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 80s. ISBN 80-7041-846-X

Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Vyd. 7., V Portálu 6. Praha: Portál, 2013. 147 s. ISBN 978-80-262-0528-9.

Malík, Holasová, V. Kvalita v sociální práci a sociálních službách. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 151 s. ISBN 978-80-247-4315-8.

Skurupská, H. Didaktikum sociální práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1217-9

Šik, V. Metody práce se skupinou pro pomáhající profese. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, 2008. 176s. ISBN 978-80-7414-058-7

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

Zkouška má dvě části: - úspěšné absolvování písemného testu (min. 75 %) - otevřené i uzavřené otázky.

                                 - ústní zkouška (rozprava k písemnému testu).

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.02.2022)

1.      Sociální práce jako profese a profesní etika, hodnoty v sociální práci, etický kodex sociálního pracovník, role sociálního pracovníka, syndrom vyhoření a jeho prevence.

2.      Metody sociální práce.

3.      Případová práce - komunikace s klientem, problémy řešení v případové práci.

4.      Poradenství - sociální poradenství, pomoc a poradenství, vedení poradenského rozhovoru.

5.      Mediace - metoda mediace, role a dovednosti mediátora.

6.      Streetwork - pojem a historie streetworku, cílové skupiny a formy práce streeta. Dobrovolnická práce.

7.      Sociálně právní ochrana dětí.

8.      Náhradní rodinná péče.