Rizikové chování - OPBY2P118A
Anglický název: Risk-taking behavior
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6392
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBY2P141B, OPBY2P144B, OPBY2P143B, OPBY2P142B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka    Elearningový kurz
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (28.08.2019)
Předmět seznamuje studenty se sociální situovaností osob nacházejících se v rizikových skupinách. Zabývá se analyzováním důvodů jejich marginalizace, a dále rozpoznáváním sociálně deviantních jevů, jejich variant a vymezení. Zahrnuje teorie rizikového chování a jednání. Řeší problematiku mládeže jako ohrožené sociální skupiny. Studentům bude prezentován přehled základních pojmů a přístupů, které budou dále diskutovány a problematizovány. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku rizikového chování u dětí a mladistvých a jevy související s rodinným a školním prostředím.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (29.08.2019)
 • Porozumět sociální situovanosti osob nacházejících se v rizikových skupinách

 • Seznámit se s vybranými problémy popisovanými v oblasti sociálně problematického chování

 • Podrobněji porozumět kontextu rozvoje rizikového chování u mládeže

 • Kriticky a v kontextu uvažovat nad těmito problémy, jejich příčinami a běžnými způsoby řešení 

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (16.09.2020)

Povinná literatura:  

Bělík a kol. (2017). Slovník sociální patologie. Praha: Grada.

Fischer, S., & Škoda, J. (2009). Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha: Grada.

Jedlička a kol. (2015). Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Praha: Grada.

Nielsen Sobotková, V. (2014). Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Praha: Grada.

Vágnerová, M. (2004). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Grada. 

Další zdroje budou specifikovány pro jednotlivé lekce a uvedeny v elektronické podpoře kurzu (Moodle).

 

Doporučená literatura:

BENDL, S., HANUŠOVÁ, J., LINKOVÁ, M. Žák s problémovým chováním: Cesta institucionální pomoci. Praha : Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-703-3

Ciklová, K. Rizikové chování ve škole s vazbou na legislativní úpravu: rádce školního metodika prevence. 1. vyd. Ostrava: EconomPress, 2014. 160 s. ISBN 978-80-905065-6-5.

Fischer, S.; Škoda, J. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. 231 s. ISBN 978-80-247-5046-

Kraus, B. a kol. Sociální patologie. Vyd. 2. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 325 s. ISBN 978-80-7435-080-1.

Sekot, A. Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 193 s. ISBN 978-80-210-5261-1.

Veselý, M. Vybrané kapitoly ze sociální patologie. 1. vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2011. 127 s. ISBN 978-80-7394-272-4.

 Kajanová, Alena. Sociální patologie: vybrané kapitoly. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7394-449-0.

Martínek, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2015. 190 s. ISBN 978-80-247-5309-6.

Munková, Gabriela. Sociální deviace: přehled sociologických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 168 s. ISBN 978-80-7380-398-8.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (08.09.2022)
 1. Průběžná práce v semestru:

  1. Průběžné plnění dílčích úkolů v Moodle v návaznosti na výuku (20% známky)
  2. Test základní terminologie (min. 75% úspěšnost) (20% známky)
  3. Anotovaná bibliografie empirického článku, prezentace ve skupině (20% známky)
  4. Závěrečná práce – zhodnocení vybraného problému (40% známky)

   

  Od studentů a studentek se očekává připravenost k diskusím, tedy průběžné studium podkladů, plnění úkolů. 

  Veškeré podrobnosti budou zveřejňovány v platformě Moodle. Veškeré požadované úkoly (dílčí úkoly, test, závěrečná práce) budou též odevzdávány v Moodle.

  Požadavky se vztahují i na případnou distační podobu výuky.  

  Linka na Moodle kurz: Kurz: Rizikové chování (ZS 2022/23) (cuni.cz)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (09.09.2021)

VÝUKA V ZIMNÍM SEMESTRU 2021/2022 BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ, SLEDUJTE VŠAK AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ. 

 

 • Host/hostka na vybrané téma 

 • Úvod do studia rizikového chování, základní terminologe

 • Abnormální, nefunkční podmínky ovlivňující průběh sociálních procesů, včetně jednotlivých vlivů

 • Klasické biologické, psychologické a sociologické teorie deviantního chování, integrální přístup k problematice, základní pojmy sociální deviace

 • Rizikové a problémové jevy související s rodinným prostředím a životním prostředím rodiny

 • Rizikové a problémové jevy související se školním prostředím a vztahy s vrstevníky

 • Rizikové a problémové jevy související specificky s adolescencí

 • Duševní onemocnění a rizikové chování spojené s duševním onemocněním

 • Souhrn poznatků, diskuse