PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrový kurz IV – Vybrané kapitoly z dějin evropského sociálně-politického myšlení - OPBX2O132B
Anglický název: Elective Course IV - Selected Chapters from the History of European Socio-political Thinking
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 5 / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Vyučující: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Záměnnost : OPBX2O131B
Je záměnnost pro: OPBX2O131B
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (22.01.2022)
Seznámení se základní vybranou problématikou z dějin evrop. soc. - politického teoretického myšlení ( v období - antika (klasické řecké období) - novověk (konec 18.st.)
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (22.01.2022)

Přiblížit studentům na vybraných autorech a tématech vývoj evrop. soc.-politického myšlení - kontinuitu a diskontinuitu těchto názorů a přístupů

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (22.01.2022)

latón : Ústava. Svoboda, Praha 1993
Aristoteles : Politika. Oikoymenh, Praha 1999
Machiavelli, N.: Vladař. Odeon, Praha 1969
Locke, J. Druhé pojednání o vládě. MF, Praha 1988
Rousseau, J. J.: Rozpravy. MF, Praha 1987
Tretera,I: Nástin dějin evropskáho myšlení. Paseka.Praha 2002

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (22.01.2022)

řednášky komginované s referáty studentů k tematům a době + společná četba a rozbor vybraných primárních zdrojů

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (22.01.2022)

1. Antika : Sociálně politické myšlení Platóna

                Aristotelovo pojetí společnosti a státu a jeho kritika Platónových názorů

2. Středověk :  Sociálně politické ideje Augustina Aurelia a Tomáše Akvinského

3. Renesance:  Renesanční pojetí státu a vládnutí u N.Machiavelliho

                        Renesanční utopické teorie - u T.Mora, T.Campanelly, a F.Bacona.

4. Novověk : Nové přístupy ke státu a  politice u T.Hobbese, J.Lockea, J.J.Rouseau.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (22.01.2022)

K zápočtu je nezbytné přečíst primární literaturu (v urč. příp. část prác) a napsat a odevzdat v předstihu sem. práci v rozsahu 3- 5 stra. 

Zápočet spočívá v rozhovoru nad přečteným a zpracovaným textem (může nahradir referát v hodině) + doplňující otázka z přednášek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK